Återvinning av näringsämnen från jordbruk

Återanvändning av näringsämnen – iståndsättning av vattendrag!

Finland har åtagit sig att utvecklas som ett modelland för återvinning av näringsämnen. Effektiv återanvändning av näringsämnen från jordbruk bidrar till att förbättra vattendragens skick, stärker matsäkerheten och skapar affärsmöjligheter. Det uppstår nya innovationer hela tiden, men för att göra återvinningen av näringsämnen effektivare krävs flera som griper tag i arbetet, fördomsfria partnerskap och samarbete mellan alla förvaltningsområden.

På utmaningen svarar spetsprojektet för kretsloppsekonomi i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Åtgärderna inom spetsprojektet omfattar den andra fasen av projektet Återvinning av näringsämnen från jordbruk. Syftet med projektet är att främja regeringsprogrammets mål att bringa minst 50 procent av allt gödsel och avloppsslam från samhällen till utvecklad processering före 2025 i områden som är känsliga med tanke på Östersjön och övriga vattendrag.

I syfte att uppnå målet ska projektet Återvinning av näringsämnen från jordbruk

  • förmedla information om finansieringsmöjligheter i anslutning till återvinning av näringsämnen
  • främja nätverksbildning och nya experiment för aktörer inom återanvändning av näringsämnen
  • förmedla väsentlig forskningsinformation till praktiska aktörer
  • samla information om resultatet av existerande forsknings- och experimentprojekt och nya forskningsbehov
  • identifiera flaskhalsar inom återanvändning av näringsämnen och bidra till att avlägsna dem

Projektet finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet och det pågår till och med 31.12.2018. Projektet koordineras av Naturresursinstituteti nära samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet som svarar för spetsprojektet för kretsloppsekonomi.

En två dagars kick off-tillställning för återvinning av näringsämnen i spetsprojektet för kretsloppsekonomi ordnades i Helsingfors 19–20.4.2016.

Försöksprogram ger finansiering för nya lösningar

Försöksprogrammet för återanvändning av näringsämnen som ingår i spetsprojektet för med sig över 12 miljoner euro till utveckling av och försök med innovativa teknologiska och logistiska lösningar. Finansieringen koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten. Det treåriga försöksprogrammet inleddes 16.6.2016.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Information om andra anslag för återvinning av näringsämnen

Vad avses med återvinning av näringsämnen?

Återvinning av näringsämnen från jordbruk avser hantering av gödsel, slam från reningsanläggningar och övriga biprodukter som uppstår i jordbruk på ett sådant sätt att de nyttiga näringsämnena i dem, särskilt fosfor och kväve, kan återvinnas och utnyttjas, exempelvis som gödslingsmedel.


Mer information:
Mikko Rahtola, koordinator
Naturresursinstitutet (Luke)
tfn 029 532 4701, fornamn.efternamn@luke.fi

Anna Toppari, expert
Naturresursinstitutet (Luke)
tfn 029 532 5828, fornamn.efternamn@luke.fi