Återvinning av energi och näringsämnen ur biomassa från jordbruket 

Finland har föresatt sig att utvecklas till ett mönsterland inom återvinning av näringsämnen och att uppnå koldioxidneutralitet 2035. En effektiv återvinning av näringsämnen och energi från jordbruket stärker Finlands livsmedelstrygghet och självförsörjning på energi, förbättrar vattendragens och klimatets tillstånd samt skapar affärsmöjligheter. Nya innovationer uppstår hela tiden, men för att återvinningen av näringsämnen ska bli effektivare behövs fler som deltar i den, fördomsfria partnerskap och samarbete mellan alla förvaltningsområden.

Under statsminister Juha Sipiläs regeringsperiod inleddes ett spetsprojekt för återvinning av näringsämnen. Det fick en fortsättning i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering i form av ett försöksprogram för återvinning av näringsämnen. Genom försöksprogrammet främjas tillvaratagande och återanvändning av näringsämnen och energi ur biomassa. Målet är att skapa förutsättningar för en fungerande marknad för återvinningsgödsel.

Effektiv återvinning av näringsämnen minskar näringsbelastningen på vattendragen och bidrar till skyddet av vattenekosystem. Biomassor innehåller utöver energi och näringsämnen även kol, och genom att tillföra den till åkermark kan man öka markens kolförråd, förbättra markens struktur och produktivitet samt minska den belastning på vattendragen som orsakas av erosion.

Med bioenergi kan man ersätta energi från icke-förnybara källor och främja koldioxidneutralitet. Bioenergi kan ersätta fossila drivmedel, minska byggnaders el- och uppvärmningskostnader samt öka självförsörjningen på energi. Återvinning av energi och näringsämnen bidrar till att förbättra konkurrens- och livskraften för landsbygds- och jordbruksföretag.

Genom försöksprogrammet finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som främjar återvinning av näringsämnen ur biomassa och investeringar som hör samman med sådan verksamhet. Målet är att främja bearbetningen av biomassa, produktionen och produktutvecklingen av återvunna näringsämnen samt logistik och servicelösningar i samband med återvinning av näringsämnen.  

Vid användning av återvunna näringsämnen är det en fördel om näringsinnehållet är optimalt med tanke på grödans tillväxt och åkermarkens näringsstatus. Genom vidareförädling av näringsrik biomassa kan näringsförhållandena i gödselfabrikaten justeras så att de blir gynnsammare och fosfor och kväve separeras. Tyngdpunkten i försöksprogrammet ligger på att utveckla produkter med högt förädlingsvärde ur biomassa och stödja investeringar i samband med inledning av produktion.

Inom försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen inleddes 2021 tre separata temaprojekt som stöder återvinning av näringsämnen och produktion av förnybar energi. Projekten går bland annat ut på att främja återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel och stärka temana återvinning av näringsämnen och energiproduktion i utbildningar inom jordbruk. Ett av projekten är ett riksomfattande projekt för att ge aktörerna inom energi- och näringsåtervinningssektorn information och möjligheter att skapa nätverk samt stöd för ansökan om finansiering för utvecklingsåtgärder. Genom ett separat projekt utvecklas också statistikföringen av återvinningen av näringsämnen.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen stöds också av investeringsstödet för återvinning av näringsämnen och den ersättning för näringskretslopp som är under beredning. De riktas till verksamhet i produktionsskala och stöder framställning av bioenergi och näringspreparat ur biomassa.

Investeringsstödet för återvinning av näringsämnen är ett stöd för investeringar i maskiner, anordningar och byggnader hos mikroföretag och små och medelstora företag som avser att i produktionsskala omvandla stallgödsel eller rejekt från biogasanläggningar till högförädlade gödsel- eller näringsämnesfabrikat som är lätta att transportera och lagra. Investeringsstödet för återvinning av näringsämnen kompletterar det försöks- och utvecklingsarbete som görs inom försöksprojektet för återvinning av näringsämnen. Försöksprojektet och investeringsstödet främjar tillsammans hela kedjan från idéstadium och produktutveckling ända till verksamhet i produktionsskala. 

Den ersättning för näringskretslopp som är under beredning främjar användningen av stallgödsel och slåtterrester av vattenväxtlighet i biogasanläggningar och uppmuntrar till framställning av högförädlade återvinningsgödselfabrikat av de rötrester som uppstår i samband med biogasprocessen. Planen är att stödet ska betalas enligt antal kilogram fosfor i den vattenväxtlighet eller stallgödsel som behandlats i biogasanläggningen. Avsikten är att stödmodellen ska bli klar under 2022.

Jordbruket har en stor potential att vara en föregångare inom återvinning och energiproduktion och visa vägen mot en koldioxidneutral framtid. Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen och investeringsstödet administreras av närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Läs mer om mångsidiga projekt som stöder återvinningen av näringsämnen och energiproduktionen (en del av projektsidorna finns endast på finska): 

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022

Projektet MARIKA för återvinning av näringsämnen och energi från jordbruket (på finska)

Projektet Tulevaisuuden maanviljelijät (Framtidens jordbrukare) (på finska)

Projektet Tassunjälki för att minska pälsnäringens miljöfotavtryck och utveckla näringskretsloppet inom pälsnäringen (på finska)

Statistikföring och uppföljning av återvinningen av näringsämnen (på finska)

Läs också om programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd på miljöministeriets webbplats: https://ym.fi/sv/programmet-for-framjande-av-atervinningen-av-naringsamnen-och-forbattring-av-skargardshavets-tillstand 

Mer information

Karoliina Pietiläinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten 0295162017