Återvinning av näringsämnen och energi 

Effektiv återvinning av näringsämnen från jordbruket stärker Finlands livsmedelstrygghet och energiobero-ende och förbättrar vattendragens tillstånd. Med hjälp av åtgärderna kan man även påskynda lösningarna inom den gröna omställningen i syfte att främja en resurseffektiv cirkulär ekonomi, minska utsläppen av växthusgaser och öka bindningen och lagringen av koldioxid.
Det uppstår hela tiden nya innovationer, investeringar och produkter i branschen, men för att näringskrets-loppet ska bli en naturlig del av samhället behövs fortsättningsvis fler som deltar i det, fördomsfria part-nerskap och samarbete mellan alla förvaltningsområden.

Långsiktigt arbete som sträcker sig över regeringsperioderna

Den nationella åtgärdshelheten för återvinning av näringsämnen och förnybar energi har genomförts på lång sikt över regeringsperioderna. Helheten har främjats allt sedan statsminister Matti Vanhanens andra rege-ringsprogram. Målet har varit att främja återvinningen av de näringsämnen och den energi som finns i gödsel och andra biomassor från jordbruket ur ett närings- och miljöperspektiv. Arbetet har fortsatt i Sipiläs och Ma-rins regeringsprogram.

Under Orpos regeringsperiod ska Finlands självförsörjning förbättras genom att återvinningen av material och näringsämnen effektiveras bland annat inom ramen för biogasproduktionen. Återvinningen av näringsämnen ses som en mycket viktig åtgärd för att förbättra vattendragens och i synnerhet Skärgårdshavets tillstånd. Man strävar efter att för råmaterial som återvunnits skapa fungerande marknader för olika ändamål och öka användningsgraden för återvunnet material. Målet är att hitta lösningar på systemnivå på ett kostnadseffek-tivt sätt och med förankring i konsekvensanalyser och att främja näringskretsloppet på ett tekniskt neutralt sätt och med utgångspunkt i efterfrågan i samhället. Regeringen främjar återvinning av fosfor från gödsel och överföring av den till områden med näringsunderskott, och utvecklar sätten att hålla näringsämnena kvar på åkrar genom att utnyttja naturens egna ekosystem. 

Produktionen av förnybar energi och återvinningen av näringsämnen främjas förutom genom nationella åtgärder även genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik, dvs. genom CAP-åtgärder. Investeringar i bioenergi och bearbetning av gödsel i landsbygds- och jordbruksföretag har finansierats från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland allt sedan 2007, och de finansieras fortsättningsvis från CAP-planen 2023-2027.  Det är möjligt för jordbrukare att få understöd från miljöersättningssystemet i CAP-planen även för användning av organiska återvunna näringsämnesfabrikat och gödsel vid gödsling.

Näringsåtervinningen framskrider

Under statsminister Sipiläs regeringsperiod inleddes ett försöksprogram för återvinning av näringsämnen som hörde till regeringens spetsprojekt. Försöksprogrammet fick fortsättning under statsminister Marins period och utvidgades från att vara ett forsknings- och innovationsprogram till att även omfatta produktionsinvesteringar i näringsåtervinning. Ett annat mål i Marins regeringsprogram var att öka användningen av gödsel som råmaterial för biogas och återvunnen gödsel genom att genomföra ett nationellt verksamhetsstöd, dvs. ett stöd för näringscirkulation för biogasanläggningar.

Med FoUI-finansieringen i försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som främjar återvinningen av näringsämnen från biomassor.  Investe-ringsstödet är ett stöd för investeringar i maskiner, anordningar och byggnader hos mikroföretag och små och medelstora företag som avser att i produktionsskala omvandla gödsel eller rejekt från biogasanläggningar till högförädlade gödsel- eller näringsämnesfabrikat. Investeringsstödet kompletterar det utvecklingsarbete som görs inom försöksprojekten för återvinning av näringsämnen. Utvecklingsstödet och investeringsstödet främjar tillsammans hela kedjan inom biogas, gödselbearbetning, återvinning av näringsämnen och koldioxidbindning från idéstadium och produktutveckling ända till verksamhet i produktionsskala. Programhelheten går under namnet försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen. 

Stödet för näringscirkulation är ett verksamhetsstöd för biogasanläggningar som bearbetar gödsel och rester från skötseln av vattenväxtlighet i biogasprocessen. Stödet främjar användningen av dessa biomassor i biogasanläggningar och uppmuntrar till att tillverka högförädlade återvunna gödselfabrikat av rötrester. Planen är att stödet ska betalas enligt antal kilogram fosfor i den vattenväxtlighet eller gödsel som behandlats i biogasanläggningen. Stödmodellen ska införas i slutet av 2023.

Mer information

Karoliina Pietiläinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten Telefon:0295162017   E-postadress: