Skador på odling, djur och lösöre

Som skada på odling ersätts skada på åker, trädgård, plantskoleodling och bärgad skörd. Ersättning betalas inte för skador på viltåkrar.

Som skada på djur ersätts skada på husdjur och uppfödda djur, honungsskörd samt för djurhållning använda stängsel, byggnader eller andra motsvarande konstruktioner. De verkliga värden som används för ersättning av skador på djur fastställs med jord- och skogsbruksministeriets förordning. Skada på hund kan ersättas endast i det fall att hunden när skadan inträffade har befunnit sig i kontrollerade förhållanden på ägarens gård eller annars i ett för hunden avsett utrymme. Ersättning betalas inte för skada som ett jagat, stort rovdjur i samband med jakt orsakar en hund som används vid jakten.

Som skada på lösöre ersätts annat lösöre än sådant som avses i samband med trafik-, odlings- och djurskador.

Skadeanmälan om skada på odling, djur och lösöre görs till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. En terrängundersökning kan göras om situationen så kräver.

Skador på husdjur och jordbruket orsakade av stora rovdjur under 2010-talet, diagram