Stödet för näringscirkulation – främjande av återvinning av näringsämnen genom biogasproduktion 

Stödet för näringscirkulation som är under beredning är ett verksamhetsstöd för biogasanläggningar som producerar biogas av gödsel eller rester från skötseln av vattenväxtlighet och högförädlade näringsfabrikat för marknaden. Med hjälp av stödet främjas nyttjandet av näringsämnen från gödsel inom ett större område liksom även uppkomsten av marknader för återvunna gödselfabrikat och hörsammas de lönsamhetsproblem som hör ihop med förädling av biomassa. Målet med stödet för näringscirkulation är framför allt att främja överföringen av de näringsämnen som finns i gödsel från områden med fosforöverskott till områden med fosforunderskott. 

Stödet för näringscirkulation beviljas i ett anbudsförfarande där sökanden lämnar ett anbud för priset på bearbetning av ett kilo fosfor och uppskattar sitt behov av understöd fram till slutet av 2025. I anbudsförfarandet inordnas sökandenas anbud från det lägsta till det högsta tills den budget som reserverats för understödet uppfylls. Understöd beviljas inte till biogasanläggningar i anslutning till jordbruk som använder gårdens egen gödsel i biogasprocessen och de gödselfabrikat som uppstår i processen för den egna produktionens behov. 

Understödets effektivitet främjas genom att i anbudsförfarandet ge fördel till sådana biogasanläggningar som ligger i landskap med ett fosforöverskott (Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten), anläggningar som använder en teknik för en hög förädlingsgrad (torrsubstans > 80 %) och anläggningar där de omgivande vattendragens tillstånd är nöjaktigt eller dåligt inom en radie på 25 km från anläggningen. På så sätt fokuseras näringsåtervinningen till de områden där behovet är störst. Understödet är dock nationellt och alla biogasanläggningar som uppfyller stödvillkoren i Fastlandsfinland kan delta i anbudsförfarandet och har även goda chanser att få stöd.  

Statsrådet godkände förordningen om stöd för växtföljd av näringsämnen (Statsrådets förordning om stöd som beviljas biogasanläggningar för främjande av produktionen av återvunnen gödsel åren 2024–2026 (81/2024)) i februari 2024. Sammanlagt 9 miljoner euro står till förfogande för stöd för näringskretsloppet 2023–2026, och närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, som är statsbidragsmyndighet, ansvarar för genomförandet av stödet.

Mer information

Karoliina Pietiläinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten Telefon:0295162017   E-postadress:


Veli-Pekka Reskola, överinspektör 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten Telefon:0295162193   E-postadress: