Ravinnekiertotuki

Valmisteilla oleva ravinnekiertotuki on toimintatukea biokaasulaitokselle, joka tuottaa lannasta tai vesistökasvillisuuden hoitojätteestä biokaasua ja pitkälle jalostettuja ravinnevalmisteita markkinoille. Tuen avulla edistetään lannan ravinteiden hyödyntämistä laajemmalla alueella ja kierrätyslannoitevalmisteiden markkinoiden syntymistä sekä vastattaisiin biomassan jalostamiseen liittyviin kannattavuusongelmiin. Ravinnekiertotuen tavoitteena on erityisesti edistää lannassa olevien ravinteiden siirtymistä fosforiylijäämäalueilta käytettäväksi alueille, jossa vastaavaa ylijäämää ei ole. 

Ravinnekiertotuki myönnetään tarjouskilpailumenettelyssä, jossa hakija jättää tarjouksen yhden fosforikilon prosessoinnin hinnasta sekä ilmoittaa arvion tukitarpeesta vuoden 2025 loppuun asti. Tarjouskilpailumenettelyssä hakijoiden jättämät tarjoukset asetetaan pienimmästä suurimpaan, kunnes tukeen varattu budjetti täyttyy. Tukea ei myönnetä maatilan yhteydessä oleville biokaasulaitoksille, jotka käyttävät maatilan omaa lantaa biokaasuprosessissa ja prosessissa syntyneet lannoitevalmisteet maatilan oman tuotannon tarpeisiin. 

Tuen vaikuttavuutta edistetään antamalla tarjouskilpailussa etua sellaisille biokaasulaitoksille, jotka sijaitsevat fosforiylijäämäisessä maakunnassa (Varsinais-Suomi, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa), laitoksille joilla on käytössä korkean jalostusasteen teknologiaa (kuiva-ainepitoisuus > 80 %) ja laitoksille joiden ympäröivien vesistöjen tila on tyydyttävä tai huonompi 25 km säteellä laitoksesta. Tällä tavoin edistetään ravinnekierrätyksen kohdistumista alueille, jossa sille on eniten tarvetta. Tuki on kuitenkin valtakunnallinen ja kaikki tukiehdot täyttävät Manner-Suomen biokaasulaitokset voivat osallistua tuen tarjouskilpailuun, ja niillä on myös hyvä mahdollisuus päästä mukaan tuen piiriin.  

Valtioneuvosto hyväksyi ravinnekiertotukea koskevan asetuksen (Valtioneuvoston asetus biokaasulaitoksille kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon edistämiseen vuosina 2024–2026 myönnettävästä tuesta (81/2024)) helmikuussa 2024. Ravinnekiertotukeen on käytettävissä yhteensä 9 miljoonaa euroa vuosille 2023-2026, ja tuen toimeenpanosta vastaa valtionapuviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Karoliina Pietiläinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Maatalousyksikkö Puhelin:0295162017   Sähköpostiosoite:


Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Maatalousyksikkö Puhelin:0295162193   Sähköpostiosoite: