FI SV EN

Metsäbiotalous

Metsäbiotalous kattaa erilaisia teollisuuden ja tuotannon aloja ja toimintoja, jotka pohjautuvat puuhun tai metsiin. Metsäbiotalouteen kuuluu esimerkiksi metsäbiomassan jalostaminen metsä-, energia-, kemian- tai elintarviketeollisuudessa. Metsäbiotalous kattaa siten lukuisia erilaisia puuraaka-aineeseen pohjautuvia tuotantoprosesseja ja vastaavasti myös lopputuotteiden kirjo on laaja.

Perinteisten tuotteiden, kuten esimerkiksi sahatavaran tai paperin ohella puusta ja puukuiduista tuotetaan raaka-aineita esimerkiksi kankaiden, kemikaalien, kosmetiikan, liikennepolttoaineiden, lääkkeiden, älypakkausten, pinnoitteiden, liimojen, muovien, komposiittien, eläinrehujen ja funktionaalisten elintarvikkeiden tuottamiseen. Uusia käyttökohteita ja -tapoja etsitään ja kehitetään edelleen. Erilaisiin tuotteisiin voi tutustua esimerkiksi Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvastossa.

Sen lisäksi että metsät tuottavat raaka-ainetta erilaisiin teollisiin prosesseihin ja tuotteisiin, metsäbiotalouteen luetaan myös metsien virkistyskäyttö, marjat, riista ja luontomatkailu. Myöskään metsien aineettomia hyötyjä ei pidä unohtaa. Niitä ovat puiden tuottama happi ilmakehään ja eroosion eli maaperän kulumisen estäminen.

Metsäbiotalouden yksi ydinajatus on hyödyntää tehokkaasti metsien tarjoamia raaka-aineita, puuta ja sen erilaisia ainesosia, teknologioita, palveluja ja energiaa. Tavoitteena on käyttää puuta enenevässä määrin tuotannossa, jossa raaka-ainepohja on perinteisesti ollut uusiutumaton. Tästä yhtenä esimerkkinä on erilaisten muovien korvaaminen puupohjaisilla materiaaleilla. Biotalous kytkeytyy kestävyyden, kiertotalouden, resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden käsitteisiin.

Resurssitehokkuus ja kierrättäminen ovat osa metsäteollisuutta

Suomalainen metsäteollisuus hyödyntää hankkimansa raaka-aineen sekä erilaiset sivuvirrat ja tähteet tehokkaasti. Prosesseja kehitetään siten, että vähemmästä määrästä raaka-ainetta syntyy enemmän lopputuotetta ja ympäristövaikutukset pienenevät. Lähes kaikki metsäteollisuuden sivutuotteet hyödynnetään edelleen jatkoprosesseissa. Esimerkiksi sahauksen rinnakkaistuotteena syntyvä hake käytetään sellun ja lastulevyn raaka-aineena. Sellutehtaan tuotantoprosessista saadaan puolestaan sivutuotteena esimerkiksi kemikaaleja, sähköä ja lämpöä. Pakkausten ja paperin kierrätys- ja hyödyntämisaste Suomessa on korkea.

Suomen biotalous nojaa edelleen vahvasti metsäsektoriin

Biotalouden osuus kansantalouden kokonaistuotoksesta ja arvonlisäyksestä on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes muuttumattomana. Metsäsektori on edelleen biotalouden merkittävin toimiala. Biotalouden arvonlisäyksestä toimialoittain löytyy tietoa Luonnonvarakeskuksen sivuilta.

Metsäbiotalouden tiedepaneeli vahvistaa metsiin pohjautuvan kestävän arvoketjun tietopohjaa

Maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet metsäbiotalouden tiedepaneelin tukemaan metsiin, metsäteollisuuteen ja metsäpohjaisiin ekosysteemipalveluihin liittyvien politiikkatoimien valmistelua ja päätöksentekoa.

Tiedepaneelin toimikausi on 1.1.2023–31.12.2026. Paneelin verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://metsatiedepaneeli.fi/

Muualla palvelussamme

Metsäteollisuus Suomessa
Metsät ja puu bio- ja kiertotaloudessa
Metsien ekosysteemipalvelut
Puun energiakäyttö

Muualla verkossa

Biotalous.fi
Biotalous lukuina (Luonnonvarakeskus)
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto (Suomen metsäyhdistys)
Metsäbiotalouden näyteikkuna - oppimisympäristö ja tutkimustiedon välittäjä   
Biotalouden rahoituslähteitä (Biotalous.fi)
Metsäbiotalouden tiedepaneeli

Strategioita, ohjelmia ja raportteja

Suomen biotalousstrategia 2022-2035
Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges (TEM 2017)
Vihreä biotalous - 100-vuotiaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta (Luonnonvarakeskus 59/2016)
Muovitiekartta Suomelle - Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa (Ympäristöministeriö)
Kiertotalouden strateginen ohjelma (Ympäristöministeriö 2021)
Puurakentamisen ohjelma (Ympäristöministeriö)
Metsästä kohti biotalouden edelläkävijyyttä (TEM 2015)
Pohjoismainen biotalousstrategia The rapidly developing nordic bioeconomy (2018)
Tandem Forest Values -tutkimusohjelma

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162350   Sähköpostiosoite: