Maanparannusaineiden hiilitasevaikutuksen mallinnus (MAHTAVA)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus

Vastuuhenkilö: Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 160 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 5/2016 - 3/2019

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

TiivistelmäIlmastotavoitteiden kiristyessä myös maankäyttösektorilla tulee tarve sisällyttää maaperän hoidon hiilivarastovaikutuksia kasvihuonekaasuraportointiin. Tämä hanke verifioi kasvihuonekaasuinventaariossa käytetyn hiilivarastomuutosten arviointimenetelmän soveltuvuuden myös muiden kuin tavanomaisten kasvintähteiden vaikutuksen arviointiin. Hankkeessa analysoitiin orgaanisten maanparannuksessa käytettävien materiaalien kemiallista laatua ja niiden hajoamista laboratorio- ja kenttäolosuhteissa.  Tulokset osoittivat, että pääsääntöisesti materiaalien vaikutusta maaperän hiilivarastoihin voidaan ennustaa niiden kemiallisen laadun perusteella. Tulosten perusteella viljelysmaan hiilivarastomuutosten raportointia voidaan laajentaa nykyisestä esimerkiksi koskemaan ympäristökorvausten toimia muun muassa kerääjäkasvien tai orgaanisten aineiden maaperään lisäämisen osalta. Orgaanisten materiaalien kemiallinen laatu ennusti melko hyvin niiden hajoamista maassa. Tuore kasvimateriaali hajoaa maassa helpoiten, ja mitä pidemmälle aines on käsitelty, sitä hitaammin se hajoaa maassa. Joissain tapauksissa malli yliarvioi materiaalien pysyvyyttä, joten epävarmuuksiin tulee kiinnittää huomiota. Tulosten perusteella voidaan suositella peltojen hiilisyötteen kasvattamista esimerkiksi aluskasvien, kompostien, maanparannusaineiden tai biohiilen avulla. ”4/1000 -aloite” toi esiin, että vain neljän promillen nousu pintamaan hiilivarastossa vuosittain torjuisi merkittävästi hiilidioksidipitoisuuden nousua ilmakehässä. Neljän promillen hiilivaraston kasvuun lähtötasosta voidaan osalla pelloista päästä jopa kohtuullisilla orgaanisten ainesten levitysmäärillä. Koska korkea hiilipitoisuus rajoittaa hiilen kerryttämistä, vaikutusten näkyminen Suomen tasolla vaatii kuitenkin materiaalien nykyistä tasaisempaa alueellista jakautumista ja taloudellisia mahdollisuuksia käyttää maatalouden ulkopuolisia materiaaleja. Orgaanisten materiaalien prosessointi ei välttämättä vähennä niiden kykyä nostaa maaperän hiilipitoisuutta, mikä kannustaa esim. lannan energiakäyttöön. Viljelijöiden kannattaa kasvattaa peltojen hiilisyötettä, koska hiilivarastojen kasvulla on hyviä vaikutuksia sekä ilmastoon että maaperän laatuun ja satoihin.

Hankkeen tuotokset: