Lomakkeet ja ohjeet

Tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakeminen

Perehdy huolellisesti hakemuksen täyttöohjeisiin sekä maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisiin ehtoihin ja ohjeisiin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vakioehdot

Jord- och skogsbruksministeriets standardvillkoren för forsknings, utvecklings- och innovationsverksamhet 

Nämä ehdot koskevat vuoden 2024 aikana tai sen jälkeen Makerasta rahoitusta hakeneita TKI-hankkeita. Aikaisempia hankkeita koskevat ensimmäisenä olevat ehdot ja ohjeet

Tekninen loppuraportti (Liite 2)

Maksatus ja laskut

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) avustuksissa käytetään vain maksatushakemusta (lomake 501020). Muiden hankkeiden osalta tarvitaan lisäksi lasku (ks. edellä maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet).

Oikaisuvaatimus- ja valitusosoitukset