Orgaaninen aines maaperän tuottokyvyn kulmakivenä (ORANKI)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot

Vastuuhenkilö: Tapio Salo, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 450 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 4/2016 - 3/2019

Hankkeen kotisivut (www.peda.net)

Tiivistelmä: Tässä hankkeessa selvitetään orgaanisen aineksen yhteyttä maan rakenteeseen ja peltojen lannoitustarpeeseen hyödyntämällä aiemmin kerättyjä seuranta-aineistoja sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusasemien viljelytietoja, joita täydennetään uusilla kenttä- ja laboratoriomittauksilla. Kirjallisuusselvityksen ja viljelijäkyselyn avulla tunnistetaan maan orgaanista ainesta säästäviä ja kasvattavia viljelymenetelmiä. Vesistövaikutuksia tarkastellaan pitkäaikaisen vedenlaadun seuranta-aineiston avulla yhdistämällä isojen jokien ravinnepitoisuuksien ja ravinnesuhteiden trendit valuma-alueiden ominaisuuksiin ja maankäyttöön kuntatasoista lohkotietoaineistoa käyttäen. Orgaanisen hiilen merkitys ruuantuotannon taloudelliselle kannattavuudelle arvioidaan ottamalla huomioon rakenteen huononemisesta ja lannoitteiden käytön lisääntymisestä aiheutuvat kustannukset sekä orgaanisen aineksen pitoisuuden kasvattamiseen tähtäävien toimenpiteiden kustannukset ja kannattavuus. Tutkimuksen tulosten perusteella laaditaan suositukset maaperän hoitotoimenpiteistä, joilla viljelijä voi saavuttaa mahdollisimman suuren tuoton mahdollisimman pienillä tuotantopanoksilla samalla minimoiden viljelyn aikaansaamat negatiiviset ympäristövaikutukset.