Biotalousstrategia

Biotaloudessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, ravinteiden, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Tämä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Biotalouden avulla voidaan luoda vihreää kasvua ja uusia työpaikkoja.

Biotalouden liiketoiminta kierrättää ja hyödyntää raaka-aineita monipuolisesti. Biotalous yhdistää monia aloja keskenään ja ylittää perinteiset raja-aidat uusilla, usein innovatiivisilla tavoilla. Kun tuotteiden valmistusprosesseissa syntyneet materiaalivirrat hyödynnetään muissa tuotteissa, voidaan raaka-aineiden ja energian hävikkiä vähentää.

Päivitetty biotalousstrategia julkaistiin 2022

Alun perin vuonna 2014 julkaistu kansallinen biotalousstrategia päivitettiin vuoden 2021 aikana vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. Päivitetty strategia julkaistiin 1.4.2022. Työn pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrategia vuodelta 2018 sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat EU:n neuvoston biotalouspäätelmät. Päivityksessä otettiin aiempaa strategiaa tarkemmin huomioon kiertotalouden ratkaisut ja toimintakäytännöt sekä uusiutuvien luonnonvarojen hyödynnettävyys.

Päivitetty strategia asettaa tavoitteeksi jalostaa Suomessa vahvaan osaamiseen perustuvia korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja hallituksen tavoitteisiin kestävästä kasvusta ja elvytystoimista, työllisyydestä, oikeudenmukaisesta siirtymästä, luonnon monimuotoisuudesta, tasapuolisesta alueellisesta kehittymisestä sekä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Strategian tavoitteena on vahvistaa toimialat ylittävää yhteistyötä.

Muualla palvelussamme

Bio- ja kiertotalous

Muualla verkossa

Suomen kansallinen biotalousstrategia 2022-2035 
Biotalousstrategia 2022–2035 – kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää (Tiedote, TEM 1.4.2022)
Biotalousstrategia päivitetään (Tiedote, TEM 1.9.2020)
Kansallisen biotalousstrategian päivitys -hankesivu (TEM)
Biotalous.fi
EU:n biotalouskonferenssi heinäkuussa 2019
Suomen kansallinen biotalousstrategia (2014 versio)

Lisätietoja

Anne Vehviläinen, biotalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162236   Sähköpostiosoite:


Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162346   Sähköpostiosoite: