Varautuminen

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Valtioneuvosto hyväksyi 2.11.2017 periaatepäätöksen Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, joka yhtenäistää varautumisen kansallisia periaatteita ja ohjaa hallinnonalojen varautumista. Varautuminen toteutetaan yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyönä kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella. Yhteistyön perustana ovat toimijoiden lakisääteiset tehtävät, yhteistyösopimukset ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategia.

Verkostoituneen ajattelumallin mukaan turvallisuustoimijoita ovat johdettuun tai sitä kiinteästi tukevaan turvallisuustoimintaan osallistuvat tahot. Myös yksittäisillä kansalaisilla on tärkeä rooli muun muassa omatoimisessa varautumisessa.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia ottaa varautumisen suunnittelun lähtökohdaksi seitsemän yhteiskunnan elintärkeää toimintoa.

Valtioneuvostotasolla nämä toiminnot on jaettu hallinnonalojen 57:ksi strategiseksi tehtäväksi, joille on määritelty vastuuministeriöt.

Maa- ja metsätalousministeriön strategiset tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriö on päävastuussa kolmesta strategisesta tehtävästä:

1. Vesihuollon turvaaminen

Varmistetaan puhtaan veden saatavuus sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto. Lisäksi varaudutaan turvaamaan vedenhankinta myös poikkeusoloissa. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa vesihuollon yleisestä ohjauksesta ja seurannasta.

2. Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta

Varaudutaan äkillisiin tilanteisiin, onnettomuuksiin ja hitaasti eteneviin ilmiöihin. Vähennetään tulvia ja lievennetään niistä aiheutuvia menetyksiä. Varmistetaan patojen turvallisuus niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen Tulvakeskus-palvelu tuottaa valtakunnallisia tulvaennusteita ja -varoituksia sekä ylläpitää valtakunnallista vesi- ja tulvatilannekuvaa.

3. Elintarvikehuollon turvaaminen

Varmistetaan väestön ravinnon saatavuus, laatu ja turvallisuus. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa alkutuotannon toimintaedellytysten ja elintarviketurvallisuuden turvaamisesta sekä varautuu suuntaamaan tuotantoa ja säännöstelemään muun muassa polttoaineita, maatalouden tuotantopanoksia ja eläinlääkkeitä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Näiden lisäksi maa- ja metsätalousministeriö  varautuu toimimaan oman vastuualueensa puitteissa yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa seuraavissa strategisissa tehtävissä:

Suomen ulkomaankaupan sujuvuuden ja häiriöttömyyden varmistaminen

Varmistetaan väestön elinmahdollisuuksien ja elinkeinoelämän toiminnan kannalta välttämätön vienti ja tuonti kaikissa olosuhteissa. Poikkeustilanteissa maa- ja metsätalousministeriö toimii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa muun muassa ulkomaankaupan turvaamiseksi ja kauppapoliittisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Biologisiin uhkiin varautuminen

Varaudutaan mikrobin tai biologisen materiaalin aiheuttamaan joukkosairastumiseen, johon ei voida vastata terveydenhuollon normaalitoimenpitein tai -resurssein. Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto vastaavat eläinten ja elintarvikkeiden välityksellä leviävien tautien torjunnasta.

Säteilyvaaratilanteiden estäminen ja niihin varautuminen

Ylläpidetään väestön turvallisuutta ja yhteiskunnan toimintoja laaja-alaisessa koko yhteiskuntaan vaikuttavassa säteilyvaaratilanteessa. Maa- ja metsätalousministeriön alaiset viranomaiset antavat määräyksiä, joilla minimoidaan saastuneen ruoan kautta saatava altistuminen säteilylle.

Kemikaaliuhkiin varautuminen

Ylläpidetään havainnointi- ja seurantajärjestelmiä kemikaalien aiheuttamien vaaratilanteiden tunnistamista ja hallintaa varten sekä varaudutaan akuutteihin ja vaivihkaa syntyviin kemikaalipäästöihin ja niistä mahdollisesti seuraaviin terveysuhkiin. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan keskeiset toimijat ovat Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus.

Polttoainehuollon turvaaminen

Varmistetaan polttoaineiden saatavuus hyödyntämällä useita polttoaineita ja hankintalähteitä, edistämällä kotimaisten polttoaineiden tuotantoa sekä varmuusvarastoimalla polttoaineita. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa puun saannin turvaamisesta ohjaamalla Metsäkeskusta ja Metsähallitusta.

Ympäristön muutosten havainnointi ja seuranta sekä muutoksiin sopeutuminen ja niistä aiheutuvien uhkien torjunta

Ylläpidetään valmiutta havaita, seurata ja ennakoida ympäristön muutoksia sekä yhteiskunnan valmiutta sopeutua niihin ja torjua niistä aiheutuvia uhkia. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa yleisesti ympäristömuutoksiin varautumista yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus seuraavat ja arvioivat ympäristön tilaa.

Päivittäistavarahuollon turvaaminen

Varmistetaan väestön hyvinvoinnin kannalta tärkeiden elintarvikkeiden ja eräiden muiden perustarvikkeiden saatavuus sekä joukkoruokailun toimintaedellytykset. Maa- ja metsätalousministeriö varautuu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ohjaamaan voimavarojen käyttöä sekä elintarvikkeiden tuotantoa ja tarjontaa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lue lisää verkosta:

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia YTS 2017

Lisätietoja

Pentti Lähteenoja, ylijohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala Puhelin:0295162485   Sähköpostiosoite: