Elinympäristöjen hoito

Elinympäristöjen hoidolla pyritään turvaamaan riistaeläimen elinympäristöjen säilyminen. Elinympäristöjen hoitotoimenpiteet ovat pitkävaikutteisia toimenpiteitä. Metsänkäsittelyn suunnittelussa voidaan painottaa riistaa suosivia toimenpiteitä.

Riistaeläinten elinympäristöjen hoidon kannalta vapaaehtoistyö on arvokasta toimintaa.

Hirvieläinten elinympäristön hoidossa tulee huomioida talviravinnon saanti. Sopivan lehtipuutiheyden vallitessa metsässä hirvieläinten aiheuttamat riistavahingot eivät kohdistu kasvatettaviin havupuihin. Haasteena hirvieläinten elinympäristöjen hoidossa on eläinten laajat elinalueet.

Metsäkanalintujen ympäristöjen hoidossa avainasemassa ovat ravinto ja suoja. Metsäkanalintujen elinympäristövaatimukset vaihtelevat kuitenkin lajeittain. Metso suosii varttuneita metsiä kauempana ihmistoiminnasta. Teeri viihtyy enemmän nuorten sukkessiovaiheiden metsissä. Pyy tarvitsee lepikkoa ravinnoksi ja läheistä kuusikkoa suojaksi.  Riekolle tärkeitä ympäristöjä ovat soiden reunametsät.

Peltoriistan elinympäristöjen hoidossa tulisi pyrkiä hallittuun hoitamattomuuteen. Maltillisilla syyskynnöillä on mahdollisuus lisätä peltoriistan suojaa ja parantaa kannan tilaa alueella.

Vesilintujen elinympäristöistä tärkeimpiä ovat niiden pesimisalueet sekä muuttoaikaiset levähdyspaikat. Talvehtimisalueiden merkitys on suurempi muualla Euroopassa. Tärkeitä riistanhoidollisia toimenpiteitä vesilinnuille ovat kosteikkojen perustaminen ja kunnostaminen.

Muualla palvelussamme

Suurpetojen hoitosuunitelmat

Muualla verkossa

Metsänhoidon suositukset riistanhoitoon, työopas

Riistaa reunoilta-hanke

Kosteikko Life-hanke

Lisätietoja