Metsävahingot

Metsävahingolla tarkoitetaan hirvieläimen metsälle ja metsänviljelyaineistolle aiheuttamaa vahinkoa. Korvaus metsävahingosta tulee hakea viipymättä vahingon havaitsemisen jälkeen. Metsäkeskus suorittaa vahingon arvioinnin kolmen vuoden kuluessa vahingon syntymisestä. Lomakkeita saa metsänhoitoyhdistykseltä, metsäkeskukselta sekä Internetistä.

Hirvieläimen aiheuttamasta metsävahingosta voidaan korvata ne taloudelliset menetykset, jotka aiheutuvat metsänviljelyaineiston arvon merkittävästä alenemisesta sekä taimikon tai sitä varttuneemman puuston arvon merkittävästä alenemisesta sekä vahinkoalueen välttämättömästä täydennysviljelystä tai uudelleen metsityksestä.

Metsävahingon arvioiminen

Metsäkeskuksen tulee arvioida metsävahinko vahinkopaikalla. Metsäkeskus voi tarvittaessa käyttää metsävahingon arvioinnissa apuna hyväksymäänsä asiantuntijaa.

Arvioinnissa on selvitettävä vahinkoalueen sijainti, vahingon laatu ja laajuus sekä onko vahinko hirvieläinten aiheuttama vai johtuuko se osaksi tai kokonaan muista syistä. Arvioinnista on laadittava arviokirja.

Taimikolle ja sitä varttuneemmalle puustolle aiheutunut vahinko arvioidaan hirvieläinten yksittäisten puulle aiheuttamien vaurioiden suuruuden perusteella. Vahingoittuneeksi katsotaan kokonaan tuhoutuneet puut ja ne puut, joiden kasvu tai laatu on vaurioiden johdosta pysyvästi heikentynyt.

Korvauksen laskentaperusteet

Taimikoille lasketaan niiden odotusarvo summa-arvomenetelmällä. Taimikkovaihetta varttuneemmalle puustolle aiheutuneen vahingon suuruus määritetään vahingoittuneiden puiden odotusarvolisän menetyksenä.

Metsänviljelyaineistolle aiheutuneen vahingon suuruus määritetään laatuvaatimukset täyttämättömän aineiston käyvän arvon perusteella vähennettynä säästyneillä nosto-, varastointi- ja muilla kustannuksilla.

Täydennysviljelystä tai uudelleen metsityksestä aiheutuvan korvauksen laskennassa otetaan huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat metsänviljelyaineiston hankkimisesta, viljelytoimenpiteen tai uudistumisen edellyttämästä suunnittelusta, työnjohdosta ja työstä.

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: