Metsänviljelyaineisto ja metsänjalostus

Metsänviljelyssä käytettävien siementen ja taimien laatua valvotaan

Metsänviljelyssä käytettävien siementen ja taimien ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti metsänuudistamisen onnistumiseen. Metsänviljelyaineiston on oltava kasvupaikalle sopivaa alkuperää, hyvälaatuista ja tervettä. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002) edellyttää, että siemenien ja taimien ostajalle annetaan tarpeelliset tiedot sopivan metsänviljelyaineiston valintaa varten. Lakia valvoo Ruokavirasto. Laki pohjautuu Neuvoston direktiiviin metsänviljelyaineiston kaupasta (1999/105/EY), jonka tarkoituksena on taata metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävän perusaineiston korkea laatu, Euroopan unionin alueella markkinoitavien metsäpuiden siementen ja taimien vaatimusten mukaisuus sekä se, että Euroopan unionin alueella markkinoitava metsänviljelyaineisto sisältää selkeät ja yhdenmukaisella tavalla ilmoitetut alkuperää ja muita ominaisuuksia koskevat tiedot.

Komission uusi asetusehdotus

Euroopan komissio antoi 5.7.2023 useita lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät komission luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevaan toimenpidepakettiin. Yksi ehdotuksista on metsänviljelyaineiston tuotantoa, kauppaa ja maahantuontia koskeva asetusehdotus (COM(2023) 415 final), joka korvaisi direktiivin metsänviljelyaineiston kaupasta. Komission ehdotuksessa nykyisen direktiivin pääperiaatteet ja terminologia on säilytetty. Uutena asiana komissio esittää, että jäsenmaiden on tehtävä valmiussuunnitelma, jolla varmistetaan metsänviljelyaineiston riittävyys laajoissa tuhotilanteissa. Sektoriin ehdotetaan jatkossa sovellettavan EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta. Asetusehdotusta on käsitelty yksityiskohtaisemmin Euroopan unionin neuvoston työryhmässä ja Euroopan parlamentissa syksystä 2023 alkaen.

Metsänjalostuksesta monenlaista hyötyä

Metsänjalostus on yksi tärkeimmistä metsien kasvun lisäämisen keinoista. Jalostetun metsänviljelyaineiston käytöllä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti metsävarojen kehittymiseen pitkällä aikajänteellä. Jalostuksen avulla voidaan parantaa puuston kasvun lisäksi myös sen laatua ja terveyttä. Lisäksi valintajalostuksen avulla voidaan nopeuttaa metsien ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siten varmistaa niiden tuotoskyvyn säilyminen tulevaisuudessa. Jalostettu metsänviljelyaineisto on myös perimältään monimuotoista. Luonnonvarakeskus huolehtii metsänjalostuksesta lakisääteisenä viranomaistehtävänään.

Uusi metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelma valmistunut

Vuosikymmeniä jatkuneen metsänjalostuksen tulokset pystytään hyödyntämään käyttämällä metsäkylvöissä ja taimien tuotannossa siemenviljelyksillä tuotettuja siemeniä. Valtio edistää jalostetun metsänviljelyaineiston tuotantoa ja käyttöä siemenviljelysten perustamiseen myönnettävällä valtionavulla. Helmikuussa 2022 maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella uusi siemenviljelysten perustamisohjelma.  Työryhmän ehdotus uudeksi perustamisohjelmaksi julkaistiin 31.8.2023. Ohjelmassa ehdotetaan, että kaikki taimitarhakylvöihin käytettävät pääpuulajien siemenet tuotetaan siemenviljelyksillä lukuun ottamatta maan pohjoisimpia osia. Männyn metsäkylvön jalostetun siemenen tavoiteosuutta ehdotetaan nostettavan. Näin varmistetaan, että metsänjalostuksen hyödyt saadaan metsänomistajien käyttöön laajamittaisemmin myös metsäkylvöissä.

Metsäpuiden siemenviljelysten perustaminen on määritelty SGEI-palveluksi (services of general economic interest). Kaudella 2018–2022 SGEI-palveluntarjoajana toimi Siemen Forelia Oy. Ministeriö käynnisti uuden haun SGEI-palvelun tarjoajaksi 9.11.2022 ja valitsi hakemusten perusteella 13.12.2022 Siemen Forelia Oy:n ja Tapio Palvelut Oy:n siemenviljelysten perustamisen palveluvelvoitteen toteuttajiksi kaudelle 1.1. 2023−31.12.2032 (päätös VN/28856/2022-MMM-4). Vain kyseisille toimijoille on mahdollista myöntää valtionavustusta siemenviljelysten perustamiseen. Ohjelman ulkopuolisia siemenviljelyksiä on mahdollista perustaa kenen tahansa toimesta ilman valtion tukea.

Osana maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluvaa Hiilestä kiinni –kehittämishanketta maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen Jalostustieto –hankkeelle sekä sen jatkohankkeelle (JALkautus). Hankkeen tavoitteena on parantaa tietämystä metsänjalostuksesta ja jalostushyödyistä metsien kasvun, puuntuotannon kannattavuuden, puumateriaalin laadun, metsien tuhonkestävyyden ja metsien ilmastovaikutusten suhteen. Hankkeessa tuotettu metsänjalostus-sivusto julkaistiin keväällä 2023.

Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunta 

Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan tehtävänä on edistää metsänjalostuksen ja siementuotannon alalla tehtävää yhteistyötä metsänjalostajien, alan tutkijoiden, viranomaisten ja toiminnanharjoittajien kesken sekä seurata ja tukea valtakunnallisen Metsänjalostus 2050 -ohjelman toteuttamista Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2014) mukaisena tehtävänä. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös edistää jalostuksen integrointia metsätalouteen, metsäpuiden geenivaratyöhön, kasvulliseen lisäykseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, metsä-geneettiseen tutkimukseen ja muuhun metsäntutkimukseen. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja tukee metsänjalostuksen tulosten viemistä käytäntöön metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelman kautta, seuraa siementuotannon valtakunnallista tilannetta sekä metsänjalostuksen ja siementuotannon kehitystä ja tutkimusta. Nykyinen neuvottelukunta on asetettu 25.2.2020 ja sen toimikausi päättyy 31.12.2023.

Muualla palvelussamme

Tulevaisuuden metsien perusta luodaan nyt - uusi siemenviljelysten perustamisohjelma 2060 on valmistunut (MMM:n tiedote 31.8.2023)
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote komission lainsäädäntöehdotuksista 6.7.2023
Lausuntopyyntö luonnoksesta metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaksi 18.4.2023
Metsänjalostuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa – vuoteen 2060 ulottuva uusi siemenviljelysten perustamisohjelma jo työn alla (MMM:n uutinen 18.5.2022)
Metsäjalostuksella lisää kasvua ja kestävyyttä (MMM:n blogi 3.2.2020) 
Jalostustieto-hanke: Ilmastohyötyjä metsänjalostuksella ‒ avoin tietoalusta metsänjalostuksesta ja hyötyjen viennistä käytäntöön
Metsien käsittely

Liitteet

Metsänjalostuksen hyödyt käytäntöön - metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelma 2060 (maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2023:19)
Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan asettamispäätös
Siementuotannon kehittämisryhmän raportti
Metsäpuiden siementarvearviotyöryhmän muistio (2011)

Muualla verkossa

Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)
Metsänviljelyaineiston kaupan valvonta (Ruokavirasto)
Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut – SGEI (työ- ja elinkeinoministeriö) 
Euroopan komissio: Kasvien lisäysaineistoa (PRM) ja metsänviljelyaineistoa (FRM) koskeva lainsäädäntöuudistus (yleisesittely englanniksi)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metsänviljelyaineiston tuotannosta ja kaupan pitämisestä
Metsänjalostus -sivusto (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja:

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162449   Sähköpostiosoite: