Metsänviljelyaineisto ja metsänjalostus

Laadukas metsänviljelyaineisto onnistuneen uudistamisen ehtona

Metsänviljelyssä käytettävien siementen ja taimien ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti metsänuudistamisen onnistumiseen. Metsänviljelyaineiston on oltava kasvupaikalle sopivaa alkuperää, hyvälaatuista ja tervettä. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta edellyttää, että siemenien ja taimien ostajalle annetaan tarpeelliset tiedot sopivan metsänviljelyaineiston valintaa varten. Lakia valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Laki pohjautuu suoraan Neuvoston direktiiviin metsänviljelyaineiston kaupasta (1999/105/EY), jonka tarkoituksena on taata metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävän perusaineiston korkea laatu, Euroopan unionin alueella markkinoitavien metsäpuiden siementen ja taimien vaatimusten mukaisuus sekä se, että Euroopan unionin alueella markkinoitava metsänviljelyaineisto sisältää selkeät ja yhdenmukaisella tavalla ilmoitetut alkuperää ja muita ominaisuuksia koskevat tiedot.

Metsänjalostuksella merkittävää lisäkasvua

Luonnonvarakeskus huolehtii metsänjalostuksesta lakisääteisenä tehtävänään. Vuosikymmeniä jatkuneen metsänjalostuksen tulokset pystytään hyödyntämään käyttämällä siemenviljelyksillä tuotettuja siemeniä. Metsäpuiden pitkästä kiertoajasta johtuen niiden jalostus on muuhun kasvinjalostukseen verrattuna aikaa vievää. Tulokset ovat kuitenkin hyviä; esimerkiksi männyllä uusien valiosiemenviljelysten siemenestä kasvavien puiden keskikasvu on 25−30 prosenttia parempaa verrattuna metsikkösiemenestä kasvaviin puihin ja kiertoaika lyhenee 10−20 vuodella.

Valtio edistää jalostetun metsänviljelyaineiston tuotantoa ja käyttöä siemenviljelysten perustamiseen myönnettävällä valtionavulla. Perustettavien siemenviljelysten määrä perustuu vuonna 2011 päivitettyyn metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaan. Tuki on korkeampi kuusen siemenviljelyksillä ja pohjoisemmilla lähtöisyysalueilla.

Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunta asetettu

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 17.3.2016 metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja tukea valtakunnallisen Metsänjalostus 2050 -ohjelman toteuttamista. Neuvottelukunta myös seuraa ja edistää jalostustoiminnan integrointia metsätalouteen, metsäpuiden geenivarojen hoitoon, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, metsägeneettiseen tutkimukseen ja muuhun metsäntutkimukseen. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja tukee maa-ja metsätalousministeriön metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelman etenemistä. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.12.2019.

Liitteet
Siementuotannon kehittämisryhmän raportti
Metsäpuiden siementarvearviotyöryhmän muistio (2011)
Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan asettamispäätös

Muualla verkossa
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)
Metsänviljelyaineiston kaupan valvonta (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira)
Metsänjalostus (Luonnonvarakeskus)
Metsäpuiden siemenhuolto ja taimituotanto (Luonnonvarakeskus)


 

Lisätietoja:

Sanna Paanukoski, erityisasiantuntija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449   etunimi.sukunimi@mmm.fi