Metsänviljelyaineisto ja metsänjalostus

Laadukas metsänviljelyaineisto onnistuneen uudistamisen ehtona

Metsänviljelyssä käytettävien siementen ja taimien ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti metsänuudistamisen onnistumiseen. Metsänviljelyaineiston on oltava kasvupaikalle sopivaa alkuperää, hyvälaatuista ja tervettä. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta edellyttää, että siemenien ja taimien ostajalle annetaan tarpeelliset tiedot sopivan metsänviljelyaineiston valintaa varten. Lakia valvoo Ruokavirasto. Laki pohjautuu suoraan Neuvoston direktiiviin metsänviljelyaineiston kaupasta (1999/105/EY), jonka tarkoituksena on taata metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävän perusaineiston korkea laatu, Euroopan unionin alueella markkinoitavien metsäpuiden siementen ja taimien vaatimusten mukaisuus sekä se, että Euroopan unionin alueella markkinoitava metsänviljelyaineisto sisältää selkeät ja yhdenmukaisella tavalla ilmoitetut alkuperää ja muita ominaisuuksia koskevat tiedot.

Metsänjalostuksesta monenlaista hyötyä

Metsänjalostus on yksi tärkeimmistä metsien kasvun lisäämisen keinoista. Jalostetun metsänviljelyaineiston käytöllä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti metsävarojen kehittymiseen pitkällä aikajänteellä. Jalostuksen avulla voidaan parantaa puuston kasvun lisäksi myös sen laatua ja terveyttä. Lisäksi valintajalostuksen avulla voidaan nopeuttaa metsien ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siten varmistaa niiden tuotoskyvyn säilyminen tulevaisuudessa. Jalostettu metsänviljelyaineisto on myös perimältään monimuotoista. Luonnonvarakeskus huolehtii metsänjalostuksesta lakisääteisenä tehtävänään.

Vuosikymmeniä jatkuneen metsänjalostuksen tulokset pystytään hyödyntämään käyttämällä metsä- ja taimitarhakylvöissä siemenviljelyksillä tuotettuja siemeniä. Valtio edistää jalostetun metsänviljelyaineiston tuotantoa ja käyttöä siemenviljelysten perustamiseen myönnettävällä valtionavulla. Perustettavien siemenviljelysten määrä perustuu vuonna 2011 päivitettyyn metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaan [Metsäpuiden siementarvearviotyöryhmän muistio (2011)]. Metsäpuiden siemenviljelysten perustaminen on määritelty SGEI-palveluksi (services of general economic interest) maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 7.2.2018. SGEI-palveluntarjoajaksi on valittu Siemen Forelia Oy vuosiksi 2018-2022.

Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunta

Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja tukea valtakunnallisen Metsänjalostus 2050 -ohjelman toteuttamista. Neuvottelukunta myös seuraa ja edistää jalostustoiminnan integrointia metsätalouteen, metsäpuiden geenivarojen hoitoon, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, metsägeneettiseen tutkimukseen ja muuhun metsäntutkimukseen. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja tukee maa- ja metsätalousministeriön metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelman etenemistä. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.12.2019.

Muualla palvelussamme
Metsien käsittely

Liitteet
Siementuotannon kehittämisryhmän raportti
Metsäpuiden siementarvearviotyöryhmän muistio (2011)
Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan asettamispäätös

Muualla verkossa
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)
Metsänviljelyaineiston kaupan valvonta (Ruokavirasto)
Metsänjalostus (Luonnonvarakeskus)
Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut – SGEI (työ- ja elinkeinoministeriö)

Lisätietoja:

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449