Metsänviljelyaineisto ja metsänjalostus

Metsänviljelyssä käytettävien siementen ja taimien laatua valvotaan

Metsänviljelyssä käytettävien siementen ja taimien ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti metsänuudistamisen onnistumiseen. Metsänviljelyaineiston on oltava kasvupaikalle sopivaa alkuperää, hyvälaatuista ja tervettä. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta edellyttää, että siemenien ja taimien ostajalle annetaan tarpeelliset tiedot sopivan metsänviljelyaineiston valintaa varten. Lakia valvoo Ruokavirasto. Laki pohjautuu Neuvoston direktiiviin metsänviljelyaineiston kaupasta (1999/105/EY), jonka tarkoituksena on taata metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävän perusaineiston korkea laatu, Euroopan unionin alueella markkinoitavien metsäpuiden siementen ja taimien vaatimusten mukaisuus sekä se, että Euroopan unionin alueella markkinoitava metsänviljelyaineisto sisältää selkeät ja yhdenmukaisella tavalla ilmoitetut alkuperää ja muita ominaisuuksia koskevat tiedot.

Euroopan komissio julkaisi 29.4.2021 tutkimuksen unionin vaihtoehdoista ajantasaistaa kasvien lisäysaineiston tuottamista ja kaupan pitämistä koskeva nykyinen lainsäädäntö. Tutkimuksessa on mukana direktiivi metsänviljelyaineiston kaupasta. Tällä hetkellä käynnissä on lainsäädäntöuudistukseen liittyvä vaikutusten arviointi, jonka on tarkoitus valmistua heinäkuussa 2022. Komission tavoitteena on antaa lainsäädäntöehdotuksensa vuoden 2022 lopussa.     

Metsänjalostuksesta monenlaista hyötyä

Metsänjalostus on yksi tärkeimmistä metsien kasvun lisäämisen keinoista. Jalostetun metsänviljelyaineiston käytöllä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti metsävarojen kehittymiseen pitkällä aikajänteellä. Jalostuksen avulla voidaan parantaa puuston kasvun lisäksi myös sen laatua ja terveyttä. Lisäksi valintajalostuksen avulla voidaan nopeuttaa metsien ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siten varmistaa niiden tuotoskyvyn säilyminen tulevaisuudessa. Jalostettu metsänviljelyaineisto on myös perimältään monimuotoista. Luonnonvarakeskus huolehtii metsänjalostuksesta lakisääteisenä tehtävänään.

Uutta metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaa valmistellaan

Vuosikymmeniä jatkuneen metsänjalostuksen tulokset pystytään hyödyntämään käyttämällä metsäkylvöissä ja taimien tuotannossa siemenviljelyksillä tuotettuja siemeniä. Valtio edistää jalostetun metsänviljelyaineiston tuotantoa ja käyttöä siemenviljelysten perustamiseen myönnettävällä valtionavulla. Perustettavien siemenviljelysten määrä perustuu vuonna 2004 valmisteltuun ja vuonna 2011 päivitettyyn metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaan [Metsäpuiden siementarvearviotyöryhmän muistio (2011)]. Helmikuussa 2022 maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella uusi siemenviljelysten perustamisohjelma. Työryhmän toimikausi on vuoden loppuun.
 
Metsäpuiden siemenviljelysten perustaminen on määritelty SGEI-palveluksi (services of general economic interest) maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 7.2.2018. SGEI-palveluntarjoajaksi on valittu Siemen Forelia Oy vuosiksi 2018-2022.

Osana maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuuteen kuuluvaa Hiilestä kiinni –kehittämishanketta maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen Jalostustieto –hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on parantaa tietämystä metsänjalostuksesta ja jalostushyödyistä metsien kasvun, puuntuotannon kannattavuuden, puumateriaalin laadun, metsien tuhonkestävyyden ja metsien ilmastovaikutusten suhteen.

Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunta 

Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan tehtävänä on edistää metsänjalostuksen ja siementuotannon alalla tehtävää yhteistyötä metsänjalostajien, alan tutkijoiden, viranomaisten ja toiminnanharjoittajien kesken sekä seurata ja tukea valtakunnallisen Metsänjalostus 2050 -ohjelman toteuttamista Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2004) mukaisena tehtävänä. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös edistää jalostuksen integrointia metsätalouteen, metsäpuiden geenivaratyöhön, kasvulliseen lisäykseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, metsä-geneettiseen tutkimukseen ja muuhun metsäntutkimukseen. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja tukee metsänjalostuksen tulosten viemistä käytäntöön metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelman kautta, seuraa siementuotannon valtakunnallista tilannetta sekä metsänjalostuksen ja siementuotannon kehitystä ja tutkimusta. Nykyinen neuvottelukunta on asetettu 25.2.2020 ja sen toimikausi päättyy 31.12.2023.

Muualla palvelussamme

Metsänjalostuksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa – vuoteen 2060 ulottuva uusi siemenviljelysten perustamisohjelma jo työn alla (MMM:n uutinen 18.5.2022)
Metsäjalostuksella lisää kasvua ja kestävyyttä (MMM:n blogi 3.2.2020) 
Jalostustieto-hanke: Ilmastohyötyjä metsänjalostuksella ‒ avoin tietoalusta metsänjalostuksesta ja hyötyjen viennistä käytäntöön
Metsien käsittely

Liitteet

Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan asettamispäätös
Siementuotannon kehittämisryhmän raportti
Metsäpuiden siementarvearviotyöryhmän muistio (2011)

Muualla verkossa

Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)
Metsänviljelyaineiston kaupan valvonta (Ruokavirasto)
Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut – SGEI (työ- ja elinkeinoministeriö) 
Euroopan komissio: Unionin lisäysaineistolainsäädännön tulevaisuus (englanniksi)

Lisätietoja:

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449