Suurpetojen hoitosuunnitelmat

Suurpetojen hoidon ja suojelun perustavoitteena on säilyttää kanta suotuisalla suojelun tasolla. Hoitosuunnitelmissa kuvataan ja perustellaan tarvittavat kannanhoitotoimenpiteet, joissa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Suomi on sitoutunut niin kansallisesti kuin kansainvälisin sopimuksin ylläpitämään suotuisan suojelutason petokannat. Susi, karhu, ilves ja ahma ovat merkattu Euroopan unionin säätämään luontodirektiivin, jonka mukaan lajit ovat tiukan suojelun piirissä ja niiden suojelusta voidaan poiketa vain tietyillä ja tarkoin säädellyillä ehdoilla.

Suurpetojen hoitosuunnitelmien yhtenä haasteena on säilyttää eläinkannat vahvoina ja samalla säilyttää suurpedot ihmisarkoina. Suurpetojen hoitosuunnitelmien laadinnan eri vaiheissa kuullaan laajasti paikallisia ihmisiä, alueellisia toimijoita ja valtakunnallisia sidosryhmiä. Suomi on jaettu kunkin lajin kohdalla kannanhoitoalueisiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa alueellisten erojen huomioiminen.

Karhukannan hoitosuunnitelma

Karhukannan hoitosuunnitelmassa kuvataan ne linjaukset, joita toteuttamalla voidaan jatkaa suotuisalla suojelutasolla olevan karhukannan suunnitelmallista hoitoa ja karhun säilyttämistä pysyvänä osana Suomen luontoa. Suomen karhukannan hoitosuunnitelman päätavoitteita ovat karhun suotuisan suojelutason säilyttäminen ja karhukannan ihmisarkuuden ylläpitäminen. 

Karhukannan hoitosuunnitelman keskeiset toimenpidekokonaisuudet ovat syventyvä ja laajentuva tieto karhukannasta, kannanhoidolliset toimenpiteet ja karhun ja karhun kannanhoidon hyväksyttävyys. Näiden lisäksi kuvataan omana kokonaisuutenaan muita karhukannan hoitoon liittyviä toimenpiteitä. Hoitosuunnitelman toimenpiteet kattavat esimerkiksi karhukannan seurannan ja tutkimuksen, kannanhoidollisen metsästyksen, karhun aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyn ja korvaamisen, karhuihin liittyvät muut konfliktit sekä sidosryhmäyhteistyön.

Susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma on susikannan ja suteen liittyvien konfliktien hallinnan työkalu. Hoitosuunnitelmalla pyritään sovittamaan yhteen yhtäältä susireviireillä asuvien ja toimivien kansalaisten tarpeet sekä toisaalta susikannan suojelun tarpeet.

Susikannan hoitosuunnitelman lyhyen aikavälin tavoitteena on pienin elinvoimainen susikanta ja pidemmän aikavälin tavoitteena susikannan suotuisa suojelutaso. Hoitosuunnitelman toimenpiteet kattavat laajasti susikannan hoitoon liittyviä asioita kuten esimerkiksi vahinkojen ennaltaehkäisyn, reagoinnin vahinkoja ja uhkaa aiheuttavien susiin, kannanhoidollisen metsästyksen, tutkimuksen, sidosryhmäyhteistyön ja viestinnän. 

Ilveskannan hoitosuunnitelma

Ilveskannan hoitosuunnitelman toimenpiteillä pyritään vastaamaan niin ilvesten elinalueilla asuvien ihmisten kuin ilveskannan suojelun tarpeisiin ottamalla huomioon sosiaaliset ja taloudelliset vaatimukset sekä alueelliset erityispiirteet. Hoitosuunnitelman päätavoitteena on ilveskannan suotuisan suojelutason säilyttäminen. 

Ilveskannan hoitosuunnitelman keskeiset toimenpidekokonaisuudet ovat syventyvä tieto ilveskannasta, kannanhoidolliset toimenpiteet sekä ilveksen ja ilveksen kannanhoidon hyväksyttävyys. Näiden lisäksi kuvataan omana kokonaisuutenaan muita ilveskannan hoitoon liittyviä toimenpiteitä. Hoitosuunnitelman toimenpiteet kattavat esimerkiksi ilveskannan seurannan ja tutkimuksen, kannanhoidollisen metsästyksen, ilvesten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyn ja korvaamisen sekä sidosryhmäyhteistyön.
 

Ahmakannan hoitosuunnitelma

Ahmakannan hoitosuunnitelman päätavoitteena on edistää riistakantojen säilymistä elinvoimaisina sekä pitää riistavahingot ja -konfliktit hallinnassa. Ahma on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi.

Tavoitteisiin pyritään muun muassa seuraavasti:

  • ahmakannan yksilömäärää kasvatetaan hallitusti ja ahmojen levittäytymistä uusille elinalueille tuetaan
  • tutkimusta lisäämällä
  • kehittämällä ahman aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmää

Karhukannan hoitosuunnitelma
Susikannan hoitosuunnitelma (PDF, 494,9 kt)
Ilveskannan hoitosuunnitelma
Ahmakannan hoitosuunnitelma
Ahma Suomen ahmakannan hoitosuunnitelman taustajulkaisu

Muualla verkossa

Karhu: Kansalaisten karhukannat PDF (Ruralia-instituutti)

Susi: Susipuhetta Suomessa PDF (Ruralia-instituutti)   

Ilves: Ilveksiä ja ihmisiä PDF (Ruralia-instituutti)

Ahma: Asialistalla ahma PDF (Ruralia-instituutti)

Suomen riistakeskus: hoitosuunnitelmat (riista.fi)
Suurpedot.fi

Lisätietoja