Selvitys maatilojen biokaasuinvestointien vauhdittamisesta

Maatilatason biokaasulaitos tulisi nähdä kokonaisvaltaisena investointina, missä huomioidaan laitoksen tuottamat monet hyödyt tapauskohtaisesti. Biokaasuinvestointia ei pidä käsittää pelkästään energiainvestointina, toteavat tuoreen selvityksen tekijät.

Maatilojen biokaasuinvestointien vauhdittaminen -selvitystyön tavoitteena oli tuottaa tietoa biokaasutuotannon hyvistä kokemuksista sekä haastekohdista, biokaasun tuotannon kannattavuudesta ja vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöihin. Kaikki työssä käytetty aineisto ja tieto perustui todellisiin investointikohteisiin. Kokonaisuudessaan työn tavoite oli tuottaa tietoa biokaasulaitosinvestointien nykytilanteesta ja edistää biokaasun tuotantoa maatiloilla.
Selvitystyön avulla haluttiin saada tilannekuva maatalouden biomassoihin (lantajakeet, peltobiomassa) painottuvista biokaasulaitoksista kolmen painopisteen kautta: 

  1. Kokemukset biokaasulaitoksen suunnittelusta, toteutuksesta ja käytöstä sekä investoijan että laitetoimittajan näkökulmasta 
  2. Biokaasulaitoksen tilakohtainen kokonaistaloustarkastelu 
  3. Biokaasulaitoksen vaikutus tilakohtaisiin tuotannon kasvihuonekaasupäästöihin.

Tilahaastatteluissa tärkeiksi investoinnin kannustimiksi nousivat riskien hallinta ja huoltovarmuus eli energian, ravinteiden ja kuivikkeiden saatavuus ja hinta. Yksittäisistä tekijöistä esille nousivat lannan käsiteltävyyden parantuminen, energiaomavaraisuus ja ravinnekäytön tehostuminen. Energian säädeltävyys nähtiin kauttaaltaan biokaasulaitoksen tärkeäksi ominaisuudeksi. Säädeltävyyttä tulee olla sekä vuorokausitasolla että vuodenaikatasolla. Säädeltävyys edistää tilan energiaomavaraisuutta.

Laitetoimittajat näkivät, että maatalouspohjaisissa laitoksissa on Suomessa mahdollisuuksia; nyt ollaan ”agripohjaisen biokaasutuotannon aikakaudella”. Laitoksen mitoituksessa tulee olla riittävästi väljyyttä säätömahdollisuuden lisäksi myös siitä näkökulmasta, että kaasuntuotantoa voidaan kasvattaa esim. tilan laajentaessa. Tämä on kustannustehokkaampi tapa kuin tehdä tulevaisuudessa uusi reaktori.

Lähtökohtaisesti biokaasulaitos mahdollistaa tilan kannattavuuden paranemisen, mutta talousheijasteet ovat aina tilakohtaisia ja ne on syytä tarkastella yksilöllisesti ennen investointipäätöksen tekemistä. Tarkastelluilla tiloilla taloudellinen kannattavuus parani keskimäärin 25 000 €/v (68 %). Suurin kannattavuuden parantuminen oli lähes 60 000 €/v. Tilakohtainen biokaasulaitosinvestointi ei yleensä lisää tilan liikevaihtoa, vaan parantaa kannattavuutta pienentämällä panoskustannuksia (muuttuvat kustannukset). Liikevaihto voi jopa hieman laskea, koska energianveronpalautus pienenee. Laskennan tuloksia tarkasteltaessa on tärkeä huomioida, että ne on tehty vuoden 2021 tiedoilla, tämän hetken tuotantopanosten hinnoilla saavutetut säästöt olisivat suurempia.

Selvityksen mukaan nykyisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaohjeiden mukaisesti biokaasulaitos voi vähentää maidon ja lihan tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 10-30 %, tuotantosuunnasta ja tilan toiminnasta riippuen. Kotieläintuotannossa biokaasulaitos vähentää erityisesti lannasta aiheutuvia päästöjä riippumatta siitä, mihin tuotettu biokaasu hyödynnetään. Tällä hetkellä ei ole muita merkittäviä keinoja lannan metaanipäästöjen vähentämiseksi.  

Selvityksen on laatinut Envitecpolis Oy ja se on tehty maa-ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.

Biokaasun tuotannon vauhdittaminen - julkinen loppuraportti

Lisätietoja

Maarit Hellstedt, projektipäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162083   Sähköpostiosoite:


Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö Puhelin:0295162193   Sähköpostiosoite:


Karoliina Pietiläinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö Puhelin:0295162017   Sähköpostiosoite: