Kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Suomen on tärkeää kytkeytyä kansainvälisiin tutkimusyhteistyöverkostoihin. Erityisesti EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehityksellä on merkittävät vaikutukset kansalliseen tutkimustoimintaamme ja tutkimusjärjestelmäämme.

Maa- ja metsätalousministeriö edustaa Suomea useilla kansainvälisillä tutkimuspolitiikan foorumeilla. Maataloustutkimuksen pysyvä komitea (Standing Committee on Agricultural Research, SCAR) koordinoi maataloustutkimusta EU-tasolla. Ministeriö on myös aktiivisesti mukana EU:n 8. tutkimuksen puiteohjelman (Horisontti 2020) komiteatyössä.

Eurooppalaisen tutkimusyhteistyön kulmakiviä ovat eurooppalaisten tutkimusrahoittajien verkoston (ERA-Net) tutkimusohjelmat. ERA-Net on EU:n tutkimuksen rahoitusmuoto, jolla kehitetään kansallisten tutkimusohjelmien ja tutkimuksen rahoittajien yhteistyötä sekä verkotetaan kansallisia tai alueellisia ohjelmia.

Toinen komission tutkimuspolitiikan ohjausväline on EU:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelmasuunnittelu (Joint Programming Initiative, JPI). Sen ajatuksena on vahvistaa tutkimusta kokoamalla hajanaiset kansalliset tutkimusresurssit laajemmiksi, globaaleihin haasteisiin liittyviksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on joustava, vapaaehtoisuuteen perustuva ja muuttuvien tarpeiden mukaan muuntautuva uudenlainen toimintatapa, jonka avulla olemassa olevat eurooppalaiset voimavarat saadaan tehokkaammin hyödynnettyä.

Ministeriö toimii aktiivisesti ruokaturvaan, maatalouteen ja ilmastonmuutokseen koskevan FACCE JPI:n ”Food Security, Agriculture and Climate Change” toimintaan sekä seuraa vesiaiheisen ”Water challenges for a changing worldJPI:n toimintaa. MMM:n toimialaan liittyy myös JPI Healthy Diet for Healthy Life, jota koordinoi Suomessa Tekes.

Ministeriö on mukana kehitysmaiden maatalouden ja elintarvikehuollon tutkimustoimintaan keskittyvien kansainvälisten organisaatioiden työssä: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) ja The European Initiative on Agricultural Research for Development (EIARD). SCAR:n ja EIARD:n yhteinen strateginen työryhmä ARCH linjaa näiden ryhmien yhteistä kehitysmaiden maataloustutkimukseen liittyvää tutkimuspolitiikka.

Eurooppalaisissa innovaatiokumppanuuksissa (European Innovation Partnership, EIP) pyritään saamaan julkisen ja yksityisen sektorin toimijat yhteen etsimään tutkimuksen ja innovaatioiden mahdollistamia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Toiminnassa on kyse EU-tason poliittisesta koordinaatiosta, ei uudesta rahoitusmuodosta. EIP on osa Eurooppa 2020 -strategian Innovaatiounioni-hanketta.

MMM:n kannalta oleellisia EIP – kokonaisuuksia ovat EIP maatalous ja EIP – vesi.
 

Katso myös

SCAR Suomi

Muualla verkossa

Komission SCAR – sivut

Horisontti 2020  

Joint Programming Initiative

FACCE JPI Food Security, Agriculture and Climate Change

JPI Water challenges for a changing world

JPI Healthy Diet for Healthy Life

Suomen Akatemian JPI – sivut

Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)

The European Initiative on Agricultural Research for Development (EIARD)

European Innovation Partnership

EIP maatalous

EIP – vesi

Tekesin EU – sihteeristö EUTI

Lisätietoja

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö 0295162333