Politiikkatoimet maatalouden rakenteen kehittämiseen

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Pellervon taloustutkimus (PTT), Helsingin yliopisto

Vastuututkija: Jyrki Niemi (Luke)

Kokonaisrahoitus: 220 000 €, josta 160 000 € vuonna 2020

Hankeaika: 1.3.2020-30.6.2022

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen maatalouden tila- ja aluetason rakennemuutokseen vaikuttavien teknologisten, liiketaloudellisten, makrotaloudellisten sekä poliittisten tekijöiden laajaa kirjoa ja merkitystä. Pyrimme näin tunnistamaan ne syyt, jotka ovat tapahtuneen keskittymis- ja erikoistumiskehityksen taustalla sekä ne poliittiset ohjauskeinot, joiden avulla rakennekehitystä voitaisiin ohjata alan kilpailukyvyn parantamiseksi niin yksittäisillä maatiloilla kuin alueellisestikin. Empiirisissä analyyseissä hyödynnämme talousteoriaa sekä tila- ja aluetason tilastollista analyysia. Analysoimme tutkimuksessa keskittymis- ja erikoistumisprosessin maatilatason dynamiikkaa ja pyrimme selittämään ilmiötä niin maatalouden teknologisen kehityksen kuin taloudellisen toimintaympäristön muutoksen kautta. Lisäksi tarkastelemme maatalouden investointitukimuotojen taloudellista kannattavuutta valtiontalouden näkökulmasta eli sitä, kuinka kannattavia maatalouden investointien eri tukimuodot ja niiden yhdistelmät ovat yhteiskunnalle ja valtiontaloudelle. Lopuksi teemme yhteenvedon siitä, mitä voimme oppia niin alan kansainvälisten tutkimusten kuin saatujen empiiristen tulostenkin pohjalta. Mitkä ovat markkinavoimien ja poliittisten ohjauskeinojen suhteelliset vaikutukset havaittuun maatalouden alueellisen keskittymiseen ja erikoistumiskehitykseen? Ovatko politiikkatoimenpiteet kuten harjoitettu tukipolitiikka ja muut toimet edistäneet maatalouden kilpailukyvyn kehittämistä? Millä tavoin ohjaavaa sääntelyä tulisi jatkossa rakentaa, jotta se olisi nykyistä tehokkaampaa?