Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan (KiertoVesi)

Toteuttajat: Suomen ympäristökeskus & Luonnonvarakeskus

Vastuuhenkilö: Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus

Rahoitus: 350 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 3/2016 - 5/2019

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on tarkastella kierrätysravinteiden kokonaismäärää, kuinka paljon niillä voidaan korvata kaupallisten lannoitteiden käyttöä ja miten kierrätysravinteiden käyttöä lisättäessä ravinnevarastojen väliset suhteet ja kokonaismäärät muuttuvat ja mitä vesistötoimenpiteitä voidaan soveltaa rinnakkain valuma-aluetoimien kanssa. Kiertotalouden ja veden välisistä kytkennöistä tarvitaan siten kokonaisvaltaista, monitieteisesti tuotettua tietoa joka vastaa näihin kysymyksiin. Tutkimuksen tavoitteet ovat: 1) tuottaa nykyisin hajallaan olevat maatalouden ympäristövaikutuksia ja hoitokalastuksia kuvaavat mittaus- ja havaintoaineistot avoimeen käyttöön, 2) arvioida ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteiden nykyiset vaikutukset ja kokonaispotentiaali maatalouden kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen, 3) arvioida mahdollisuudet täydentää tai korvata edellä mainittuja valuma-aluetoimenpiteitä tehostamalla hoitokalastusta, 4) arvioida kierrätysravinteiden aiheuttamaa muutosta ja sen vaikutusta vesistökuormitukseen pilottialueilla, sekä 5) yleistää saadut tulokset ja kuvata tulosten perusteella kiertotalouden mahdollisuudet uutena toimintatapana.

Hankkeen tuotokset:

Hankkeen loppuraportti (Helda)

Tiedote loppuraportin julkaisun yhteydessä

Hankkeessa tuotettu avoin tietoaineisto: Sediment and nutrient loading to surface waters in 3 different scales