Ilmastokestävä metsätalous

Metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maa-alasta ja ne ovat siksi keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Metsät ja maaperä sitovat ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoivat sitä hiilenä luontaisessa prosessissa. Metsämaiden hiilinielujen ja -varastojen kehittymiseen ja sitä kautta koko metsäsektorin ilmastovaikutuksiin voidaan merkittävästi vaikuttaa metsien hoidon ja käytön ratkaisuilla. Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuus pyrkii edistämään ilmastokestävää metsätaloutta huomioiden ilmastovaikutusten lisäksi monimuotoisuuden säilyttämisen ja sen kehittämisen. Toimilla edistetään kestävyyttä kokonaisvaltaisesti sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta näkökulmasta. 

Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeilla metsien hiilinieluja pyritään säilyttämään ja kasvattamaan muun muassa huolehtimalla metsien kasvukyvystä ja terveydestä, ehkäisemällä metsäkatoa sekä metsittämällä maatalouskäytön ulkopuolelle jääneitä peltolohkoja ja turvetuotannosta poistuneita alueita. ​​​​Suometsien rooli hiilivarastona on merkittävä, mutta ne voivat olla myös merkittävä päästöjen lähde. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta tärkeää on hiilinielujen kasvattamisen lisäksi niiden säilymisen turvaaminen, sillä vaikka ilmastonmuutos Suomen oloissa edistää metsien kasvua, myös metsien terveyteen kohdistuvat riskit lisääntyvät ilmaston lämmetessä. Metsissä tapahtuvan toiminnan ohella hiilivarastoja pyritään kasvattamaan myös edistämällä pitkäikäisten puutuotteiden käyttöä fossiilipohjaisten materiaalien korvaajina. 

Maa- ja metsätalousministeriössä toteutetaan ilmastokestävää metsätaloutta monissa tiedon kerryttämistä ja sen tehokasta käyttöönottoa edistävissä hankkeissa. Ilmastokestävän metsätalouden muutosta tuetaan esimerkiksi päivittämällä metsänhoidon suosituksia, lisäämällä tietoa ja käyttöönottotapoja monipuolisista kasvatus- ja käsittelytavoista sekä suometsien hoidosta. Lisäksi edistetään puun käyttöä rakentamisessa ja pitkäikäisissä puutuotteissa. Toimenpidekokonaisuuteen kuuluu lisäksi viestintää ja neuvontaa edistäviä hankkeita.

Ilmastokestävä metsätalous on merkittävä hankekokonaisuus myös Kansallisessa metsästrategiassa (2025), jota maa- ja metsätalousministeriö koordinoi. 

Monipuolistuvat kasvatus- ja käsittelytavat

Metsätalouden ilmastokestävyyttä kehitetään huolehtimalla metsien kasvukyvystä, terveydestä ja sopeutumisesta muuttuviin ilmasto-oloihin esimerkiksi monipuolistamalla metsien kasvatus- ja käsittelytapoja. Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa pyritään pitämään metsää jatkuvasti puustoisena. Sekametsien kasvattaminen voi lisätä metsän elinvoimaisuutta ja tuhonkestävyyttä, mikä osaltaan auttaa hiilinielujen ja -varastojen turvaamisessa. Lisäksi metsien kasvukykyä ja tuhonkestävyyttä edistetään jalostetun metsänviljelyaineiston avulla sekä metsälannoitusta kehittämällä.

Suometsien ilmastokestävä hoito

Suometsien hoidon rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä, koska suometsien turpeeseen on sitoutuneena runsaasti hiiltä. Suometsien ilmastokestävässä hoidossa tavoitteena on turvata puuston kasvu ja ehkäistä turpeen nopeaa hajoamista vedenpinnan tasoa säätelemällä. Lisäksi kehitetään metsätalouden käytössä olevien suometsien valuma-aluekohtaista suunnittelua ja niiden toimintamalleja. Suometsien ilmastokestävässä hoidossa arvioidaan myös suometsien metsänkäsittelytapojen kokonaisvaikutuksia ja kannattavuutta. 

Ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon suosituksia

Ilmastokestävyys otetaan aktiivisesti huomioon metsänhoidon suositusten päivitystyössä. Päivitetyissä suosituksissa huomioidaan etenkin metsätuhojen ennaltaehkäisy metsänhoidollisin menetelmin sekä metsänhoidossa suositeltavien puulajien monipuolistaminen. Lisäksi varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, jotta suomalaisten metsien hiilinielut ja kestävä kasvu turvataan myös tulevaisuudessa. Tärkeä osa tätä työtä on uusista ohjeista viestiminen ja suositusten jalkauttaminen käytännön metsänhoitoon.

Muualla palvelussamme

Joutoalueiden metsitystuen (2021-2023) päättymisen siirtymävaihetta koskeva hallituksen esitys lausunnolla 11.8.-1.9.2023
​​​​​​Joutoalueiden metsitystuki
​​​​​​​Metsät ja ilmastonmuutos
Metsien hiilinielut
Metsien terveys
​​​​​​​Puutuotteet hiilivarastoina
Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä -infokuvat

Muualla verkossa

Kasvihuonekaasuinventaarion pikaennakkotiedot vuodelle 2022 (Luonnonvarakeskus 31.5.2023)

Hankkeet: Ilmastokestävä metsätalous