Hyppää sisältöön
Media

Pidennetyn kiertoajan mahdollisuudet ja menetelmät metsien hiilensidonnassa, PIKMA

  • Toteuttajat: Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus

  • Yhteyshenkilö: Tommi Tenhola / Tapio

Metsän kiertoajan pidentäminen on nopea ratkaisu ylläpitää ja kasvattaa metsien hiilensidontaa. Tämä edellyttää tietoa soveltuvista kohteista ja tuhoriskien lisääntymisestä, hyvää riskien hallintaa sekä metsänomistajien myönteistä suhtautumista.

Tavoitteena on lisätä ilmastohyötyjä konkretisoimalla kiertoajan pidentämisen kannattavuutta eri näkökulmista ja edistää menettelyn käyttöä sille soveltuvilla kohteilla. Tavoitteena on määritellä kiertoajan pidentämiseen liittyvät päätöskriteerit ja luoda mittareita, joiden avulla tunnistetaan sopivimmat kohdetyypit ja arvioidaan kiertoajan pidentämisen vaikutuksia.

Hankkeessa selvitetään, minkälaisia vaikutuksia on, jos metsänomistajat ottavat kiertoajan pidentämisen laajemmin käyttöön. Samalla tarkennetaan kiertoajan pidentämiseen liittyviä riskejä ja puuston kasvatusmallien toimivuutta. Hankkeessa kootaan tietoa erilaisten metsikkötyyppien soveltuvuudesta pidennettyyn kiertoaikaan sekä määritellään kohdetyypeittäin pidennetyn kiertoajan kasvatusstrategiat.

Kiertoajan pidentämisen potentiaalia selvitetään paikkatietoanalyysien ja maastotarkastusten avulla Uudellamaalla ja Kainuussa sekä case-maanomistajien metsissä. Analyysi selventää kiertoajan pidentämisen nykytilannetta, potentiaalia ja vaikutuksia mm. talouteen, monimuotoisuuteen ja hiilensidontaan. Lisäksi tehdään maakunnittain pitkän aikavälin tarkastelu, jossa vertaillaan pidennettyjen kiertoaikojen vaikutuksia metsävarojen kehitykseen ja metsien hyödyntämismahdollisuuksiin. Hankkeessa tuotetaan laskuri kiertoajan pidentämisen vaikutuksista hiilensidontaan, puuntuotantoon ja kannattavuuteen.

Lyhyellä aikavälillä pidennetyllä kiertoajalla on mahdollista lisätä nopeasti metsien hiilivarastoa ja -nielua. Kohdekohtainen tarkastelu mahdollistaa ilmastohyötyjen hallitun toteutumisen myös pidemmällä aikavälillä kohteille määritettyjen kiertoaikojen avulla, joissa on huomioitu myös mahdolliset metsätuhoriskit. Tulokset jalkautetaan metsäomistajille ja metsäammattilaisille.