Tulvat ja kuivuus

Sään ja vesiolojen vaihtelu kuuluu Suomen ympäristöolosuhteisiin ja vaikuttaa monella tapaa ihmisiin sekä yhteiskuntaan. Vaihtelun ääripäät, kuten myrskyt, tulvat ja kuivuus, voivat uhata ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja vahingoittamalla, esimerkiksi vesi- ja energiahuoltoa tai liikenteen toimivuutta. Varautumisesta on huolehdittava, vaikka ääri-ilmiöihin ja luonnononnettomuuksiin liittyvät riskit ovat Suomessa pienempiä kuin useilla muilla alueilla maailmassa. Varautumisen merkitys korostuu yhteiskunnan haavoittuvuuden kasvaessa, esimerkiksi rakentamisen tiivistyessä ja teknistyessä sekä ilmastonmuutoksen lisätessä sään ja vesiolojen ääri-ilmiöitä.

Ensisijaista on estää ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat uhat sekä ehkäistä ja lieventää yhdyskuntiin kohdistuvia vahingollisia seurauksia. Kiinteistöjen omistajien, julkisten sekä yksityisten toimijoiden on syytä olla selvillä riskeistään ja huolehdittava myös omatoimisesta varautumisesta. Maankäyttöä ja rakentamista ohjaamalla kyetään parhaiten estämään uusien riskikohteiden syntyminen. Lisäksi vahinkoja voidaan vähentää panostamalla vesistörakenteiden kunnossapitoon ja turvallisuuteen sekä tulvanaikaisten torjuntatoimien ja pelastustoiminnan sujuvuuteen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset huolehtivat tulva- ja kuivuusriskien hallinnan kehittämisestä. Pelastusviranomainen huolehtii kiireellisistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä sekä omaisuutta. Vesitilanteiden seurannasta, tulvien ja kuivuuksien ennustamisesta sekä niistä varoittamista huolehtii Tulvakeskus, joka on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu.

Tulvariskien hallintaa ohjaavat laki ja asetus tulvariskien hallinnasta. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi joulukuussa 2018 alueet, joilla vesistöjen tai meren tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Vähintään yhden merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja rannikkoalueille laadittiin tai tarkistettiin alueelliset tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi, ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen edistämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi suunnitelmat joulukuussa 2021. Merkittävät tulvariskialueet ja suunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein.

 

Katso myös

MMM nimesi merkittävät tulvariskialueet 2018 - 2024

Muualla verkossa

Tulvakeskus - ennusteita, varoituksia ja varautumista

Ympäristö.fi: Vaikuta vesiin (kootusti tietoa tulvariskien hallinnasta sekä vesien- ja merenhoidosta)

Lisätietoja

Lauri Ahopelto, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162094   Sähköpostiosoite: