Tulvat ja kuivuus

Sään ja vesiolojen vaihtelu kuuluu Suomen ympäristöolosuhteisiin ja vaikuttaa monella tapaa ihmisiin sekä yhteiskuntaan. Vaihtelun ääripäät kuten myrskyt, tulvat ja kuivuus voivat uhata ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja vahingoittamalla esimerkiksi vesi- ja energiahuoltoa tai liikenteen toimivuutta. Varautumisesta on huolehdittava, vaikka ääri-ilmiöihin ja luonnononnettomuuksiin liittyvät riskit ovat Suomessa pienempiä kuin useilla muilla alueilla maailmassa. Varautumisen merkitys korostuu yhteiskunnan haavoittuvuuden kasvaessa esimerkiksi rakentamisen tiivistyessä ja teknistyessä sekä ilmastonmuutoksen lisätessä sään ja vesiolojen ääri-ilmiöitä.

Ensisijaista on estää ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat uhat sekä ehkäistä ja lieventää yhdyskuntiin kohdistuvia vahingollisia seurauksia. Kiinteistöjen omistajien, julkisten sekä yksityisten toimijoiden on syytä olla selvillä riskeistään ja huolehdittava myös omatoimisesta varautumisesta. Maankäyttöä ja rakentamista ohjaamalla kyetään parhaiten estämään uusien riskikohteiden syntyminen. Lisäksi vahinkoja voidaan vähentää panostamalla vesistörakenteiden kunnossapitoon ja turvallisuuteen sekä tulvanaikaisten torjuntatoimien ja pelastustoiminnan sujuvuuteen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset huolehtivat tulva- ja kuivuusriskien hallinnan kehittämisestä. Pelastusviranomainen huolehtii kiireellisistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä sekä omaisuutta. Vesitilanteiden seurannasta, tulvien ja kuivuuksien ennustamisesta sekä niistä varoittamista huolehtii Tulvakeskus, joka on ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu.

Tulvariskien hallintaa ohjaavat laki ja asetus tulvariskien hallinnasta. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi joulukuussa 2011 alueet, joilla vesistöjen tai meren tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Näille tulvariskialueille on laadittu tulvakartat. Tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet kuvataan tulvariskien hallintasuunnitelmissa, jotka valmistuivat joulukuussa 2015 ja päivitetään kuuden vuoden välein.

Katso myös

Ilmoitus päätöksen antamisesta: Tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen vuosille 2016-2021 (17.12.2015)

Muualla verkossa

Tulvakeskus - ennusteita, varoituksia ja varautumista

Ympäristö.fi: Vaikuta vesiin (kootusti tietoa tulvariskien hallinnasta sekä vesien- ja merenhoidosta)

Lisätietoja

Ville Keskisarja, vesihallintoneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162390