Tulvat ja kuivuus

Sään ja vesiolojen vaihtelu kuuluu Suomen ympäristöolosuhteisiin ja vaikuttaa monella tapaa ihmisiin sekä yhteiskuntaan. Vaihtelun ääripäät, kuten myrskyt, tulvat ja kuivuus, voivat uhata ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja vahingoittamalla, esimerkiksi vesi- ja energiahuoltoa tai liikenteen toimivuutta. Varautumisesta on huolehdittava, vaikka ääri-ilmiöihin ja luonnononnettomuuksiin liittyvät riskit ovat Suomessa pienempiä kuin useilla muilla alueilla maailmassa. Varautumisen merkitys korostuu yhteiskunnan haavoittuvuuden kasvaessa, esimerkiksi rakentamisen tiivistyessä ja teknistyessä sekä ilmastonmuutoksen lisätessä sään ja vesiolojen ääri-ilmiöitä.

Ensisijaista on estää ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat uhat sekä ehkäistä ja lieventää yhdyskuntiin kohdistuvia vahingollisia seurauksia. Kiinteistöjen omistajien, julkisten sekä yksityisten toimijoiden on syytä olla selvillä riskeistään ja huolehdittava myös omatoimisesta varautumisesta. Maankäyttöä ja rakentamista ohjaamalla kyetään parhaiten estämään uusien riskikohteiden syntyminen. Lisäksi vahinkoja voidaan vähentää panostamalla vesistörakenteiden kunnossapitoon ja turvallisuuteen sekä tulvanaikaisten torjuntatoimien ja pelastustoiminnan sujuvuuteen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset huolehtivat tulva- ja kuivuusriskien hallinnan kehittämisestä. Pelastusviranomainen huolehtii kiireellisistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä sekä omaisuutta. Vesitilanteiden seurannasta, tulvien ja kuivuuksien ennustamisesta sekä niistä varoittamista huolehtii Tulvakeskus, joka on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu.

Tulvariskien hallintaa ohjaavat laki ja asetus tulvariskien hallinnasta. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi joulukuussa 2018 alueet, joilla vesistöjen tai meren tulvimisesta aiheutuvia riskejä pidetään merkittävinä. Näille alueille laaditaan kuuden vuoden välein päivitettävät tulvariskien hallintasuunnitelmat ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi.

Katso myös

MMM nimesi merkittävät tulvariskialueet 2018 - 2024

Muualla verkossa

Tulvakeskus - ennusteita, varoituksia ja varautumista

Ympäristö.fi: Vaikuta vesiin (kootusti tietoa tulvariskien hallinnasta sekä vesien- ja merenhoidosta)

Lisätietoja