Valtakunnalliset riistapoliittiset strategiat

Julkisen riistakonsernin strategia

Riistahallinnon yhteistyötä tiivistää julkinen riistakonserni, joka kokoaa riista-alan julkishallinnon toimijat saman pöydän ääreen. Riistakonserniin kuuluvat maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus (eräpalvelut) ja Ruokavirasto.

Julkisen riistakonsernin toiminta-ajatuksena on vastata riistakantojen elinvoimaisuudesta, turvata riistavarojen monipuolinen ja kestävä käyttö sekä sovittaa yhteen riistatalouteen liittyvät erilaiset odotukset. Riistakonsernin strategia luo perustan riistapolitiikan päätöksenteolle ja yhteiselle toiminnan suunnittelulle.

Julkisen riistakonsernin strategian päämäärät

  • Vahvistamme riistataloutta osana ekosysteemipalveluja ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä
  • Edistämme riistatalouden moninaisten hyvinvointivaikutusten tunnistamista ja arvostusta
  • Turvaamme luotettavan, ajantasaisen ja yhteiskäyttöisen riistatiedon riistatalouden perustaksi
  • Toimimme avoimesti ja aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa
  • Toimintatapamme ovat vaikuttavia, taloudellisia, asiakaslähtöisiä ja ennakoivia ja huolehdimme omasta jatkuvasta kehittymisestämme

Tietohallintostrategia

Tietohallintostrategia toteutettiin tukemaan julkisen riistakonsernin tahojen toimintaa ja kehittämistä. Strategian toiminta-ajatuksena on tehostaa riistakonsernin toimintaa tuottamalla asiakkailleen ja päätöksentekijöille toimivia sähköisiä palveluja.

Lisätietoja