Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen on kiertotalouden ytimessä, sillä viljelyyn välttämättömiä ravinteita käytetään globaalisti kestämättömästi, myös Suomessa. Esimerkiksi kaivannaisfosforista vain 20–25 % päätyy lautaselle, sillä ravinteita hukataan paljon koko ruokaketjun eri vaiheissa alkutuotannosta kotitalouksiin. Vesistöihin, ja Suomen tapauksessa lopulta Itämereen, päätyvät ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä.

Erityisen suuri kiertotalouspotentiaali on erilaisten orgaanisten sivuvirtojen tehokkaammassa hyödyntämisessä esimerkiksi uusiutuvan energian ja lannoitevalmisteiden raaka-aineena. Kierrätetyistä biomassoista voidaan valmistaa myös turvetta korvaavia kasvualustoja ja kuivikkeita. Suomen nykyisen kaltaisen kasvinviljelyn tarvitsema mineraalilannoitteiden fosfori voitaisiin pidemmällä aikavälillä korvata lähes kokonaan nykyisin muodostuvien orgaanisten sivuvirtojen sisältämillä fosforivarannoilla. Pelkästään tuotantoeläinten lannan sisältämällä fosforilla voitaisiin kattaa lähes 65 % Suomen peltojen fosforilannoitustarpeesta. Raaka-aineiden kierto on tärkeää suunnitella ja toteuttaa siten, ettei valmistusprosessista ja lopputuotteiden käytöstä aiheudu haittoja ympäristölle tai ihmisille.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma koostuu ravinteiden kierrätyksen tutkimus- kehittämis- ja innovaatio-toiminnan (TKI) edistämisestä sekä biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointituki-ohjelmasta. Valtakunnallisen ohjelman valtionapuviranomaisena hanke- ja investointitukia myöntää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 
Linkki ELY-keskuksen sivuille

Kokeiluohjelmalla on edistetty laajasti ravinteiden kierrätyksen kiertotaloutta ja biomassoissa olevien ravinteiden ja energian talteenottoa ja uudelleen käyttöä. Hankkeisiin on sidottu rahaa elokuusta 2020 lähtien yhteensä lähes 14 milj. euroa. TKI-hankkeita on käynnistynyt tähän mennessä 53 kpl ja myönteisen investointipäätöksen on saanut 6 hanketta. Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio, eli hyöty ravinnekierrätysalalle, on yli 25 milj. euroa.

Lisäksi on toteutettu erillisiä teemahankkeita ja toimialan tutkimuksia ja selvityksiä.

Lisätietoja

Sanna Tikander, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162178   Sähköpostiosoite: