Maan hiiltä viljelytoimilla, satovarmuutta maan hiilestä

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke)

Vastuututkija: Jaakko Heikkinen (Luke)

Kokonaisrahoitus: 150 000 €

Hankeaika: 1.1.2020-30.3.2023

Viljelytoimilla voidaan vaikuttaa peltomaiden maaperän hiilen määrään, jonka merkitys kasvaa Pariisin sopimuksen kaudella. Maan orgaaninen aines vaikuttaa lisäksi pellon kasvukuntoon vesitalouden, ravinteiden pidättymisen ja maan rakenteen kautta, ja voi siten edistää satovarmuutta ja maan tuottavuutta myös tulevaisuuden ilmasto-oloissa. On nimittäin arvioitu, että kasvukauden aikaiset pitkät kuivat ja sateiset jaksot tulevat yleistymään ilmastonmuutoksen seurauksena.

Tutkimus on kaksiosainen. Ensimmäisessä osiossa tutkitaan hiilen sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Viljelytoimien osalta tutkimuksessa määritetään viljelykierron monipuolisuuden, nurmiosuuden, kerääjäkasvien, peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja luonnonmukaisen viljelyn vaikutusta maaperän hiilivarastoon. Lisäksi tutkimuksessa suhteutetaan viljelytoimenpiteillä saatavaa hiilensidontapotentiaalia siihen hävikkiin mitä ilmastonmuutos ja historiallinen maankäytön muutos metsästä pelloksi aiheuttaa.

Maataloudessa viljelytoimien aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee suhteuttaa saatuun satotasoon ja satovarmuuteen. Hankkeen toisessa tutkimusosiossa selvitetään missä määrin maaperän hiilen määrä heijastuu pellon tuottavuuteen ja erityisesti vuosittaiseen satovaihteluun. Tutkimuksessa hyödynnetään suuria paikkatietoaineistoja: Valse-valtakunnallista maaperäseurantaa, PeltoOptimi- ja Digitalis hankkeiden tuottamia satelliittidataan perustuvia biomassa-arvioita, Ilmatieteen laitoksen sääaineistoa ja Ruokaviraston peltolohkorekisteriä.

Hankkeella pyritään löytämään keinoja ilmastonmuutoksen hillintään ja maatilojen satovarmuuden parantamiseen. Hanke hyödyntää laaja-alaisesti niin viljelijää, neuvontaa, tutkimusta kuin myös politiikkavalmistelua. Koko kotimaista ruuantuotantoketjua hanke hyödyntää epäsuorasti parantamalla kotimaisten raaka-aineiden saatavuutta elintarviketeollisuuden käyttöön myös muuttuvissa ilmasto-oloissa.