FI SV EN

Sukupolvenvaihdokset maatilalla

Nuorten viljelijöiden aloitustukea voi saada hakemushetkellä enintään 40-vuotias ensimmäistä kertaa tilanpidon aloittava maatalousyrittäjä.

Aloitustuki myönnetään avustuksena sekä maa- ja metsätalouskiinteistön tai irtaimiston hankintaan liittyvänä korkotukilainana ja varainsiirtoverovapautena.

Tuensaajat valitaan asetetut tukiehdot täyttävien aloitustuen hakijoiden joukosta. Valinnassa korostuvat tilan valmius kannattavaan toimintaan rakennuskannan, tuotantovälineiden ja muiden tuotantoedellytysten osalta sekä tilalla sukupolvenvaihdoksen jälkeen mahdollisesti tehtävät investoinnit. Huomiota kiinnitetään myös muun muassa maataloudesta saatavien tulojen merkittävyyteen suhteessa hakijan kokonaistuloihin. Tilanpitoa ei saa aloittaa ennen tukihakemuksen vireilletuloa eli ennen lopullisen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen tekemistä.

Sukupolvenvaihdoksia tuetaan myös myöntämällä ikääntyville viljelijöille luopumiseläke. Luopumistukieläkepäätöksen voi saada vielä vuonna 2018, mutta ei enää sen jälkeen, koska tuki on päätetty lopettaa Euroopan unionissa.

Ennen vanhuuseläkeikää maataloustuotannon pysyvästi lopettava viljelijä voi saada luopumistuen toteuttamalla tilallaan sukupolvenvaihdoksen sekä luovuttamalla pellot ja tuotantorakennukset tilanpidon jatkajalle. Luopumistuen alkamisen ikärajaan tehdyt muutokset selviävät luopumistukilain 8. pykälästä.

Luopumistukeen liittyvää maatilan taloudellista elinkelpoisuutta arvioitaessa edellytetään, että maatilalla harjoitettavasta toiminnasta voi saada luopumista seuraavan viiden vuoden ajan yritystuloa vähintään 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi edellytetään 1.1.2015 alkaen tapahtuvien luovutusten osalta, että yritystulosta vähintään 12 000 euroa vuodessa on tultava maataloudesta.

Luopumistuesta on aina ennen luopumista haettava ehdollinen päätös. Luopumistukea maksetaan 63 ikävuoteen saakka. Sen jälkeen alkaa MYEL:n mukainen vanhuuseläke. Luopujalle myönnettyä luopumiseläkkeen täydennysosaa maksetaan kuitenkin 65 ikävuoteen saakka.

Muualla verkossa

Mavi.fi - nuoren viljelijän aloitustuki
Tarkempia tietoja luopumistukieläkkeistä saa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (www.mela.fi) tai Mela-asiamiehiltä.

 

päivitetty 30.11.2017

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437