Vastuullinen elintarvikesektori - kohti globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke)

Vastuututkija: Anu Reinikainen (Luke)

Kokonaisrahoitus: 235 000 €, josta 160 000 € vuonna 2020

Hankeaika: 1.3.2020-31.3.2023

Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttaminen edellyttää ruuantuotannon ja -kulutuksen kestävyyden tarkastelua. Ruokaketjun ja alkutuotannon vastuullisuustyötä tulee edistää tieteellisesti, tutkimus- ja sidosryhmälähtöisesti, SDG tavoitteet ja toimialojen erityispiirteet huomioiden. Kullekin tuotantoalalle tulisi kehittää omat, koko tuotantoketjun kattavat vertailukelpoiset vastuullisuuden toiminnalliset kriteerit ja mittarit integroituna kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hanke on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja toimialajärjestöjen kanssa. Monet yrityksistä ovat mukana hankkeen toteutuksen eri tasoilla: Fazer Oy, Arla Oy, Vaasan Oy hankekumppaneina ja rahoittajina, työpajatyöskentelyssä mukaan sitoutuneet mm. Valio Oy, Apetit Oy, Gold & Green Foods Ltd ja Altia Oyj. Hankkeessa tieteellisen tutkimustiedon ja sidosryhmävuoropuhelun avulla muodostetaan elintarvikesektorin alatoimialojen (leipomo- ja meijeriketju) tutkimuslähtöinen, yhteinen näkemys, kestävän ruoantuotannon mittaamisen tarpeista ja toimialakohtaisista mittareista linkitettynä SDG tavoitteisiin. Viiden työpaketin avulla arvioidaan tieteellisen ja yritysaineiston perusteella, vastuullisuuden määrittelyä valituilla toimialoilla; analysoidaan vastuullisuuden hallintaa (kriittiset kohdat), tunnistetaan mittaamiseen liittyvät haasteet sekä tuodaan ne SDG tarkastelukehikkoon. Näiden pohjalta muodostetaan yhteisesti hyväksytty näkemys mittareista ja niiden kehittämisestä yhdessä valittujen toimialojen kanssa sekä viedään ehdotus laajempaan sidosryhmäkontekstiin tarkastelua varten. Hankkeessa luodaan viitekehys vastuullisuuskriteerien tarkasteluun elintarvesektorilla, joka on hyödynnettävissä myös muille alatoimialoille/koko ruokajärjestelmään. Hanke tuottaa tieteellisesti tutkittua kilpailukyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä tukevaa tietoa alkutuotantoon ja elintarvikesektorille.