Luontopohjaiset ratkaisut kasvinterveyden hallintaan (NaBaSolu)

Hakija: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Luonnonvarakeskus Luke
Vastuututkija: Tuija Sarlin (VTT)
Kokonaisrahoitus: 95 000 €
Hankeaika: 1.1.2024-31.3.2026

Ilmastonmuutoksen edetessä satoa uhkaavat Suomessa uudenlaiset kasvitaudit sekä stressiolosuhteet. Samanaikaisesti kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä koskevat rajoitukset lisääntyvät. Lisätietoa tarvitaan ennakoivista torjuntatoimenpiteistä erilaisissa tuotanto-oloissa, ml. luomuviljely.

Maaperän mikrobiyhteisöjen moninaisuus ja aktiivinen toiminta ovat edellytys kasvien hyvinvoinnille ja terveydelle sekä peltojen tuottavuudelle. Myös kasvin maanpäälliset osat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa mikrobiston kanssa ja tällä vuorovaikutuksella on suora yhteys kasvinterveyteen sekä sadon laatuun ja turvallisuuteen. Mikrobiyhteisöjen edulliset vaikutukset liittyvät mikrobien kykyyn tehostaa kasvien ravinteiden saantia, aktivoida kasvien stressinsieto- ja puolustustoimintoja sekä estää kasvipatogeenien kasvua ja leviämistä. 

Hankkeen tavoitteena on tehdä selvitys ekologisista, luontopohjaisista ratkaisuista kasvinterveyden hallintaan. Hankkeen tavoitteena on hankkia tietoa, miten mikrobiston koostumukseen ja aktiivisuuteen, ja tätä kautta kasvinterveyteen, voidaan vaikuttaa. Lisäksi selvitetään keinoja kasvin omien stressinsieto- ja puolustusmekanismien aktivointiin. 

Selvityksen aineistosta kootaan synteesiraportti yhdessä sidosryhmätoimijoiden kanssa. Selvityksessä hankittua tietoa jalkautetaan viljelijöiden, neuvonnan ja opetuksen käyttöön. Selvitystä hyödyntämällä on mahdollista kehittää ja ottaa käyttöön viljelymaiden ja kasvien luontaisen vastustuskyvyn parantamiseen tähtääviä uuden sukupolven kestäviä ratkaisuja, jotka soveltuvan niin integroituun tuholaistorjuntaan (Integrated Pest Management, IPM) kuin luomuviljelyyn.