Hyvän sadon kierrätyslannoitus 2 (HYKERRYS 2)

Toteuttajat: Helsingin yliopisto, Ecolan Oy, HSY Vesihuolto, HSY Jätehuolto, Soilfood Oy, Tuhala Bio Oü

Vastuuhenkilö: Priit Tammeorg, Helsingin yliopisto

Rahoitus: 92 000€ (Raki2)

Toteutusaikataulu: 6/2019 - 12/2020

Hankkeen kotisivut (www.helsinki.fi)

Tiivistelmä: Hankkeessa kehitettiin ja tutkittiin erilaisten kierrätyslannoituskonseptien ja -tuotteiden käyttöä peltoviljelyssä yhteistyössä kierrätyslannoitusalan toimijoiden kanssa, sekä tuotettiin viljelijöille tietoa kierrätyslannoituksen toimivuudesta, suunnittelusta ja käytännöistä. Hanke jatkoi Maaseuturahaston tukemassa (2016–5/2019) ”Hyvän sadon kierrätyslannoitus (HYKERRYS)” -hankkeessa perustetun kierrätyslannoituskenttäkokeen ja -demonstraation toimintaa kasvukausille 2019 ja 2020.

Hankkeen kenttäkoe oli suunniteltu viisivuotisen viljelykierron ympärille niin, että jokainen osallistuja suunnitteli ja toteutti omat kierrätyslannoituskäsittelynsä kierron eri vaiheille kierrätyslannoituskonseptinsa mukaisesti. HYKERRYS 2-hankkeessa toteutettiin viljelykierron kolmas ja neljäs kasvukausi. Hankkeessa tuotettu tieto on hyödynnettävissä kierrätyslannoituksen suunnittelussa, tuotekehityksessä ja jatkotutkimuksessa. Tietoa on tuotettu mm. erilaisten kierrätyslannoitteiden ja -lannoituskonseptien maaperä- ja ympäristövaikutuksista, vaikutuksista satoon sekä viljelyn taloudelliseen kannattavuuteen. Hankkeessa on saatu myös arvokasta kokemusta kierrätyslannoitteiden käytännön käytettävyydestä peltoviljelyssä.

Koekentällä tutkittiin monipuolisesti erilaisia kierrätysraaka-aineita sisältäviä lannoitevalmisteita ja maanparannusaineita. Hankkeen kierrätyslannoitevalikoimassa on ollut edustettuna määriltään ja ravinnepitoisuuksiltaan merkittävimmät kierrätysravinteiden raaka-aineet metsä- ja elintarviketeollisuudesta, maataloudesta ja yhdyskuntajätteiden prosessoinnista lanta pois lukien.

Peltokokeen lannoituskäsittelyinä käytettiin elintarvike- ja bioenergiateollisuuden sivuvirtoina syntyviä vinasseja, melasseja ja lihaluujauhoja, biokaasutuksen sivutuotteena syntyviä lietemäisiä mädätejäännöksiä sekä teollisuuden jätevesistä erotettua ammoniumsulfaattia. Syysrukiin kylvöissä käytettiin edellisten lisäksi maanparannusaineina bioenergiateollisuuden sivutuotteena syntyvää kiinteää mädätettä, paperiteollisuuden jätevesien puhdistuksesta kerättyä kompostoitua sekalietettä sekä neljää erilaista yhdyskuntajätepohjaista kompostia.

Tärkeässä roolissa hankkeessa on ollut viljelijöille ja kierrätyslannoitusalan toimijoille suunnattu viestintä hankkeessa saaduista tuloksista ja kokemuksista. Hankkeen tuloksia ja etenemistä on seurattu Maatilan Pellervon artikkelisarjassa sekä Luomulehdessä. Tämän lisäksi kohderyhmiä tavoitettiin elokuussa 2019 järjestetyssä pellonpiennarpäivässä, alan tilaisuuksissa sekä hanketoimijoiden videohaastattelusarjan, blogin ja sosiaalisen median avulla.

Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ja kierrätyslannoitusta, toteuttamistapoja ja toimivuutta on demonstroitu viljelijöille ja muille sidosryhmien edustajille menestyksekkäästi hankkeen koekentällä.

Hankkeen tulokset täydentävät HYKERRYS-hankkeen (2016-5/2019) tuloksia kierrätyslannoitteiden toimivuudesta peltokasvien viljelyssä. Hankkeen peltokokeessa kierrätyslannoitteet ovat tuottaneet väkilannoitteiden veroisia satoja sadon määrän ja laadun suhteen. Kierrätetyistä ravinteista valmistetuilla valmisteilla on näin ollen mahdollista korvata väkilannoitteita peltokasvien viljelyssä.

Hankkeen tuotokset: