Osaaminen, koulutus ja neuvonta

Teemaan kuuluvien hankkeiden tavoitteena on jalkauttaa jo tuotettua tietoa sekä vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotoimien vaikuttavuutta. 

Vuonna 2020 käynnistyneessä Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa on rahoitettu noin 150 hanketta, joissa on tuotettu uutta tietoa ja parhaita käytäntöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Keväällä 2023 avattiin rahoitushaku kehittämishankkeille, joiden tavoitteena on jalkauttaa tätä tietoa ja edistää maankäyttösektorin ilmastotoimia koulutuksen, osaamisen kehittämisen, neuvonnan sekä viestinnän keinoin.

Osaamista tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Hankkeiden taustalla on maa- ja metsätalousministeriön teettämä selvitys maankäyttösektorin osaamisen, koulutuksen ja neuvonnan kokonaisuudesta. Selvityksen tavoitteena oli saada kokonaiskuva ja tehdä toimenpide-ehdotukset siitä, kuinka maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman mukaisia ja siihen liittyviä toimenpiteitä edistetään erityisesti luonnonvara-alalla koulutuksen, osaamisen kehittämisen ja neuvonnan keinoin. Tarkasteltavina olivat tutkintoon johtava koulutus tutkintojen perusteissa ja opetussuunnitelmissa (toinen aste, AMK, yliopisto), opettajien täydennyskoulutus, oppimateriaalit, neuvonta ja ammatillinen täydennyskoulutus.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö teetti Luonnonvarakeskuksella selvityksen osaamisen, koulutuksen ja neuvonnan kokonaisuudesta ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta.

Selvitysten mukaan maa- ja metsätalousalan osaamisella on ratkaiseva merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeiksi kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa yhtenäiset mittarit viljelyn ilmastovaikutusten todentamiseen, opetusmetsien ja -tilojen nostaminen kestävyysosaamisen kokeilualustoiksi, panostukset talousosaamiseen, ajantasaisten oppimateriaalien saavutettavuus sekä oppilaitosten ja tutkijoiden yhteistyö.

Lue lisää