FI SV EN

EU:n suorat tuet

EU:n suorat tuet kuuluvat Euroopan unionin maataloustukirahaston varoista rahoitettaviin viljelijöille maksettaviin tukiin. Suorien tukien perusteista ovat päättäneet Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto yhteispäätösmenettelyllä.

EU-säädökset on lueteltu sivustolla maaseutu.fi

Kansalliset säädökset on lueteltu täällä

Ruokaviraston hakuoppaat

Kaudella 2023-2027 suoria tukia ovat perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden tulotuki, ekojärjestelmätuki sekä tuotantosidonnaiset tulotuet. Tuet myönnetään viljelijän hallinnassa olevan pinta-alan tai eläinten perusteella edellyttäen, että tukien saamisen edellytykset täyttyvät. Perusehtoina tukien saamiselle ovat muun muassa ehdollisuuden noudattaminen ja aktiiviviljelijän määritelmän täyttyminen.

Ehdollisuuden opas Ruokaviraston sivuilla

Aktiiviviljelijän määritelmä Ruokaviraston sivuilla

Perustulotukea maksetaan koko maassa tukikelpoisen maatalousmaan perusteella. Tukikelpoisella alalla tulee olla maataloustoimintaa, mikä tarkoittaa joko maataloustuotteiden tuottamista tai maatalousmaan säilyttämistä viljelykunnossa. Tukeen ei liity tuotantovaatimusta. Lisätietoa perustulotuesta Ruokaviraston sivuilta. 

Uudelleenjakotulotuki on uusi tukimuoto, jolla kohdennetaan tukea EU:n tavoitteiden mukaisesti suuremmilta tiloilta pienemmille ja keskisuurille. Uudelleenjakotulotuen määrä määräytyy tukikelpoisen alan perusteella ja sitä maksetaan enintään 50 hehtaarille tuenhakijaa kohden. Lisätietoa uudelleenjakotulotuesta Ruokaviraston sivuilta.

Nuorten viljelijöiden tulotuki perustuu perustukikelpoisen maatalousmaan pinta-alaan ja sitä maksetaan nuorille viljelijöille koko maassa. Tukea maksetaan enintään viitenä vuotena ja hakijan on oltava enintään 40-vuotias sinä vuonna, kun hakee perustulotukea ensimmäistä kertaa. Lisätietoa nuorten viljelijöiden tulotuesta on Ruokaviraston sivuilla. Maataloustoiminnan aloittamista ja maatalouden rakennekehitystä edistetään myös EU-osarahoitteisella nuorten viljelijöiden aloitustuella ja C-alueella maksettavalla nuorten viljelijöiden kansallisella tuella.

Nuorten viljelijöiden tulotuen ehdot

Nuoren viljelijän aloitustuen ehdot

Nuorten viljelijöiden kansallisen tuen ehdot

Ekojärjestelmätuki on yksivuotinen pinta-alaan perustuva tukimuoto, jonka avulla toteutetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Tuen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja auttaa sopeutumaan sen vaikutuksiin, sekä edistää luonnonvarojen tehokasta hoitoa ja luonnon monimuotoisuutta. Ekojärjestelmätukea maksetaan viljelijöille talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sekä luonnonhoitonurmien, viherlannoitusnurmien ja monimuotoisuuskasvien viljelystä koko maassa. Lisätietoa ekojärjestelmätuesta on Ruokaviraston sivuilla.

Tuotantosidonnaiset tulotuet ovat muista suorista tuista poiketen jäsenmaalle vapaaehtoisia. Suomelle tämä on tärkeä tukimuoto, koska sillä kannustetaan jatkamaan tuotantoa eräillä meille tärkeillä sektoreilla. Tuki turvaa kotimaisen raaka-aineen saantia elintarviketeollisuudelle. Eläinpalkkioita maksetaan emo- ja lypsylehmille, sonneille, ulkosaariston naudoille, teurashiehoille, uuhille, kutuille sekä teuraskaritsoille ja -kileille. Lisäksi tukea maksetaan hehtaariperusteisesti tärkkelysperunan sopimustuotannolle sekä eräille erikoiskasveille ja avomaan vihannesviljelylle.

Suorien tukien suunniteltu rahanjako tukijärjestelmittäin vuosina 2023-2027:

Vuosi

2023

2024

2025

2026

2027

Enimmäismäärä, milj. e

519,350

521,169

522,987

524,806

524,806

Kestävyysperusteinen perustulotuki (56,4 %)

292,550

294,269

295,987

297,706

297,706

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tulotuki (19,6 %)

101,70

101,70

101,70

101,70

101,70

Nuorten viljelijöiden tulotuki (2,5 %)

13,10

13,10

13,10

13,10

13,10

Ekojärjestelmätuki (n. 16,5 %)

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

Uudelleenjakotulotuki (5 %)

26,00

26,10

26,20

26,30

26,30

 

Lisätietoja

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö Puhelin:0295162356   Sähköpostiosoite:


Auli Nurmi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö Puhelin:0295162304   Sähköpostiosoite:


Pirjo Kuusela, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö Puhelin:0295162138   Sähköpostiosoite: