Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle (PELTOKUITU)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Peimarin koulutuskuntayhtymä ja Tampereen kaupunki

Vastuuhenkilö: Petri Kapuinen, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 290 000 € (RAKI2)

Toteutusaikataulu: 6/2018 - 12/2020

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

Tiivistelmä: Hankkeessa selvitetään metsäteollisuuden sivutuotteiden, kuitulietteen ja sekalietteen, oikea käyttö syksyllä pyrittäessä sitomaan pellossa silloin jäljellä oleva tai sinne mineralisoituva liukoinen typpi siten, että se on seuraavan vuoden kasvin käytettävissä eikä sido seuraavana keväänä käytettävän lannoitteen typpeä. Hankkeessa selvitetään sekä uusien syntyvien sivutuotteiden, että vesistöjen pohjaan kertyneiden kerrostumien hyödyntäminen. Hankkeen ydintoiminta-alueena on Lounais-Suomi. Vesistön pohjaan kertyneen kerrostuman esimerkkitapauksena tarkastellaan Tampereen Lielahtea. Metsäteollisuuden sivutuotteiden soveltuvuutta ravinteiden sitomiseen verrataan alus- ja kerääjäkasvien vastaavaan. Hankkeessa tehdään käyttökohdekartoitusta, laboratoriokokeita, kenttäkokeita tutkimusympäristössä ja demonstraatioita käytännön tiloilla. Siinä tuotetaan raportteja ja opetusvideoita sekä perustetaan nettisivusto tiedon levittämiseksi. Tietoa levitetään myös kenttäkokeiden ja tilademonstraatioiden yhteydessä pidettävillä pellonpiennartapahtumilla, osallistumalla alan tilaisuuksiin ja mm. maatalousnäyttelyissä sekä jalkauttamalla se maatalousoppilaitoksen kautta tulevien viljelijöiden keskuuteen. Hankkeessa kehitetään yhteistyömalleja, joiden avulla metsäteollisuuden sivutuotteiden lannoitevalmistekäyttö lisääntyy kitkatekijöiden vähenemisen myötä. Lisäksi tuotetaan suosituksia lainsäädännön ja tukijärjestelmien kehittämiseksi. Hankkeen avulla pyritään lisäämään kuitu- ja sekalietteen lannoitevalmistekäyttöä nykyisestä alle 10 %:sta merkittävästi. Vesistöjen pohjaan kertyneen kuitulietteen käyttö lannoitevalmisteena pelloilla mahdollistaa sen kustannustehokkaan hyödyntämisen, jossa se käytetään materiaalina maanparannusaineena jätehierarkia periaatteiden mukaisesti.