Tarttuvien eläintautien torjunta Suomessa

Ajankohtaista

Erityisavustushaku maatalouden eläintilojen tautisuojausta koskeviin neuvontapalveluihin avoinna 6.3.2020 asti

Lainsäädäntö

Tarttuvista eläintaudeista on säädetty eläintautilaissa (441/2013) ja eläintautilain nojalla annetuissa valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa.

Viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ylimpänä viranomaisena eläintautilain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä eläintautilailla täytäntöön pantavien Euroopan unionin säädösten täytäntöönpanoa sekä valvoo niiden noudattamista. Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja valvoo valtakunnallisesti eläintautien vastustamista. Ruokavirasto vastaa lisäksi kansallisen eläintautivalmiuden ylläpidosta sekä huolehtii eläintautien diagnostiikasta ja tutkimuksesta. Aluehallintovirasto suunnittelee, ohjaa, valvoo ja toteuttaa eläintautien vastustamista toimialueellaan sekä ylläpitää toimialueensa eläintautivalmiutta. Kunnaneläinlääkäri vastaa toimivaltaisena viranomaisena omalla toimialueellaan tietyistä eläintautilain tehtävistä, joista säädetään tarkemmin laissa.

Vastustettavat eläintaudit

Eläintaudilla tarkoitetaan eläintautilaissa sellaista sairautta tai tartuntaa, joka voi siirtyä eläimestä toiseen tai ihmiseen. Eläintaudit jaetaan eläintautilain nojalla helposti leviäviin, vaarallisiin, valvottaviin, ilmoitettaviin ja muihin eläintauteihin. Helposti leviäviä, vaarallisia ja valvottavia eläintauteja kutsutaan yhteisnimellä vastustettavat eläintaudit. Lisäksi laissa säädetään uusista vakavista eläintaudeista, joilla tarkoitetaan ennen esiintymätöntä tai erittäin harvinaista, haitallisilta vaikutuksiltaan vastustettaviin eläintauteihin verrattavaa eläintautia, jota ei ole nimetty vastustettavaksi tai ilmoitettavaksi eläintaudiksi.

Jos eläimistä vastuussa oleva toimija tai muu henkilö, joka osallistuu eläimen tutkimukseen, hoitoon, käsittelyyn, kuljetukseen, lopetukseen, teurastukseen, metsästykseen, pyyntiin, perkuuseen tai tarkkailuun, epäilee tai toteaa eläimellä olevan vastustettava tai uusi vakava eläintauti, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle. Eläimistä vastuussa olevan toimijan on tehtävä mainitulle viranomaiselle ilmoitus myös sellaisesta eläinten joukkosairastamisesta tai –kuolemasta sekä olennaisesta eläinten käyttäytymiseen tai tuottavuuteen liittyvästä muutoksesta, joka voi viitata vastustettavan tai uuden vakavan eläintaudin esiintymiseen.

Eläimistä vastuussa olevan toimijan, joka epäilee eläimellä vastustettavaa tai uutta vakavaa eläintautia, on pyrittävä pitämään eläin erillään pitopaikan muista eläimistä sekä vältettävä tartuntaa mahdollisesti levittävien eläinten, tuotteiden, tavaroiden ja aineiden siirtämistä siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto on päättänyt jatkotoimenpiteistä.

Vastustettavat eläintaudit on lueteltu vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa  maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 843/2013.

Lisätietoa verkossa

Ruokavirasto

Lisätietoja

Kajsa Hakulin, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162361