Tarttuvien eläintautien torjunta Suomessa

Ajankohtaista

Erityisavustushaku maatalouden eläintilojen tautisuojausta koskeviin neuvontapalveluihin avoinna 15.10.2021 asti

Lainsäädäntö

Tarttuvista eläintaudeista säädetään tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/429 ("eläinterveyssäännöstö"), eläintautilaissa (76/2021) sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa ja päätöksissä

Tarttuvista eläintaudeista säädetään myös tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 sekä tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/99/EY.

Tarttuvien eläintautien valvonnasta lemmikkieläinten siirtojen yhteydessä säädetään lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013

Viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ylimpänä viranomaisena eläintautilain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä eläintauteja koskevien Euroopan unionin säädösten täytäntöönpanoa. Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja valvoo valtakunnallisesti eläintautien vastustamista. Ruokavirasto vastaa lisäksi kansallisen eläintautivalmiuden ylläpidosta sekä huolehtii eläintautien diagnostiikasta ja tutkimuksesta. Aluehallintovirasto suunnittelee, ohjaa, valvoo ja toteuttaa eläintautien vastustamista toimialueellaan sekä ylläpitää toimialueensa eläintautivalmiutta. Kunnaneläinlääkäri vastaa toimivaltaisena viranomaisena omalla toimialueellaan tietyistä eläintautilain tehtävistä, joista säädetään tarkemmin laissa.

Vastustettavat eläintaudit

Eläintaudilla tarkoitetaan eläinterveyssäännöstössä ja eläintautilaissa yhden tai useamman taudinaiheuttajan aiheuttamien infektioiden tai tartuntojen esiintymistä eläimissä, joihin voi liittyä tai olla liittymättä kliinisiä oireita tai patologisia ilmentymiä. 

Eläinterveyssäännöstössä ja sen nojalla säädetään luetteloiduista taudeista ja luetteloiduista lajeista sekä luetteloitujen tautien jakautumisesta a-e luokan taudeiksi. Luetellut eläintaudit ja luetellut eläinlajit löytyvät tiettyjen taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjen soveltamisesta luetteloitujen tautien eri luokkiin ja sellaisten lajien tai lajien ryhmien luettelon laatimisesta, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten luetteloitujen tautien leviämiselle annetusta komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2018/1882.

Eläinterveyssäännöstössä säädetään myös uusista eläintaudeista. Uudella eläintaudilla tarkoitetaan tautia, joka luultavasti täyttää luetellun eläintaudin kriteereitä, ja on syntynyt olemassa olevan taudinaiheuttajan evoluution tai muutoksen tuloksena, on uudelle maantieteelliselle alueelle, uuteen lajiin tai uusiin populaatioihin leviävä tunnettu tauti, on diagnostiosoitu ensimmäistä kertaan Euroopan unionissa, tai on tunnistamaton tai aiemmin tuntematon taudinaiheuttaja on aiheuttanut sen.

Eläintautilaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään muista torjuttavista ja valvottavista eläintaudeista. Muut torjuttavat ja valvottavat eläintaudit voivat olla lueteltuja eläintauteja, jotka on luokitettu pelkästään d- tai e-luokkaan, tai muita kuin lueteltuja eläintauteja. Sen lisäksi eläintautilaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään muista ilmoitettavista eläintaudeista, jotka eivät ole lueteltuja eläintauteja. Muut torjuttavat, valvottavat ja muut ilmoitettavat eläintaudit luetellaan muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (325/2021).

Jos toimija tai lemmikkieläinten pitäjä epäilee tai toteaa eläimellä olevan luetteloitu tai uusi tauti taikka muu torjuttava tai valvottava eläintauti, hänen on ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle. Sama ilmoitusvelvollisuus on muulla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, joka osallistuu eläimen tutkimiseen, hoitoon, käsittelyyn, kuljetukseen, lopetukseen, teurastukseen, metsästykseen, pyyntiin tai tarkkailuun. Epäilyä koskeva ilmoitus on tehtävä myös epätavallisesta kuolleisuudesta ja muista vakavan eläintaudin merkeistä, eläimen lähiympäristöstä otetusta näytteestä todetusta eläintaudista sekä tuotantomäärien merkittävästä vähentymisestä määrittämättömästä syystä. Ilmoitus on tehtävä välittömästi, jos se koskee a-luokan tautia tai jos merkit viittaavat tällaisen taudin esiintymiseen. Ilmoitus on tehtävä heti kun se on käytännössä mahdollista, jos se koskee muuta luetteloitua tautia, uutta tautia tai muuta torjuttavaa tai valvottavaa eläintautia tai jos merkit viittaavat tällaisen eläintaudin esiintymiseen. 

Toimijan tai lemmikkieläimen pitäjän, joka epäilee eläimellä a-c luokan tautia, uutta tautia taikka muuta torjuttavaa tai valvottavaa eläintautia, on pyrittävä pitämään eläin erillään pitopaikan tai kotitalouden muista eläimistä sekä vältettävä tartuntaa mahdollisesti levittävien eläinten, tuotteiden, tavaroiden ja aineiden siirtämistä siihen saakka, kunnes eläinterveysviranomainen on päättänyt jatkotoimenpiteistä.  

Lisätietoa verkossa

Ruokavirasto

Lisätietoja

Kajsa Hakulin, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162361   Sähköpostiosoite: