D-eläintaudit

Euroopan unionin lainsäädäntö

1.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (eläinterveyssäännöstö)

1. 1. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882 tiettyjen taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjen soveltamisesta luetteloitujen tautien eri luokkiin ja sellaisten lajien tai lajien ryhmien luettelon laatimisesta, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten luetteloitujen tautien leviämiselle 

1.2. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta 

1.2.1. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/690 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse niistä luetteloiduista taudeista, joihin sovelletaan unionin seurantaohjelmia, ja tällaisten ohjelmien maantieteellisestä soveltamisalasta sekä niistä luetteloiduista taudeista, joiden osalta lokerojen taudista vapaa asema voidaan vahvistaa

1.2.2. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse luetteloiduista taudeista ilmoittamisesta ja raportoinnista unionissa, unionin seuranta- ja hävittämisohjelmien sekä taudista vapaan aseman tunnustamista koskevien hakemusten toimittamis- ja raportointimuodoista ja -menettelyistä sekä sähköisestä tietojärjestelmästä 

1.2.3. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/620 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden vyöhykkeiden tai lokeroiden taudista vapaan aseman ja rokottamattomuusstatuksen hyväksymisestä tiettyjen luetteloitujen tautien osalta sekä kyseisten luetteloitujen tautien hävittämisohjelmien hyväksymisestä (muut. 2024/1332)

1.3. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/687 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta

1.3.1. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2154 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä, todentamista ja ilmoittamista koskevien vaatimusten osalta 

1.3.2. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/594 afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä torjuntatoimenpiteistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/605 kumoamisesta (asetuksen liitteen muutokset sivustolla Tuonti EU:n jäsenvaltioista)

1.3.3. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/2447 korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä (asetuksen liitteen muutokset sivustolla Tuonti EU:n jäsenvaltioista)

1.3.4. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/934 klassista sikaruttoa koskevista erityisistä torjuntatoimenpiteistä

1.3.5. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1251 lumpy skin -tautiviruksen aiheuttamaan tartuntaan liittyvistä rajattuna ajanjaksona toteutettavista erityisistä torjuntatoimenpiteistä tietyissä jäsenvaltioissa

1.3.6. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/2725 lammas- ja vuohirokkoa koskevista tietyistä kiireellisistä toimenpiteistä tietyissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätösten (EU) 2023/2067 ja (EU) 2023/2470 kumoamisesta 

1.4. Komission delegoitu asetus (EU) 2020/691 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä vesiviljelypitopaikkoja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen osalta 

1.5. Komission delegoitu asetus (EU) 2023/361 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinlääkkeiden käyttöä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisyyn ja torjuntaan koskevien sääntöjen osalta

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 

2.1. Komission päätös jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (2007/453

2.2. Komission päätös luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille niiden vuotuisten BSE-seurantaohjelmien tarkistamiseen (2009/719)

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003 salmonellan ja muiden elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta

4.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta

4.1. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/788 säännöistä tietyissä eläinlajeissa esiintyvien SARS-CoV-2-tartuntojen seuraamiseksi ja raportoimiseksi 

5. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) 

5.1. Komission delegoitu asetus (EU) 2022/671, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse toimivaltaisten viranomaisten eläinten, eläinperäisten tuotteiden ja sukusolujen ja alkioiden osalta suorittamaa virallista valvontaa koskevista erityissäännöistä, jatkotoimista, joita toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava, jos säännösten noudattamatta jättämistä ilmenee nauta-, lammas- ja vuohieläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien sääntöjen osalta tai tiettyjen nautaeläinten unionin kautta kuljetuksen aikana, sekä komission asetuksen (EY) N:o 494/98 kumoamisesta

5.1.1. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/160, tietyn virallisen valvonnan yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä unionin eläinterveysvaatimusten noudattamisen todentamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja asetusten (EY) N:o 1082/2003 ja (EY) N:o 1505/2006 kumoamisesta

Kansallinen lainsäädäntö

6. Eläintautilaki 76/2021 (muutokset 1073/2021 ja 338/2023)

6.1. Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä (341/2021)

6.2. Maa- ja metsätalousministeriön asetus muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta (325/2021, muut. 909/2023 ja 1069/2023)

6.3. Maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista (316/2021) (muistio 26.5.2021), muutos 111/2022 (muistio 26.1.2022), muutos 1074/2023 (muistio 29.11.2023)

6.4. Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta (319/2021, muut. 88/2024)

6.5. Maa- ja metsätalousministeriön asetus b- ja c-luokan eläintautien vastustamisesta (327/2021, muutokset 819/2021273/2022878/2022823/2023 ja 108/2024)

6.6. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden muiksi torjuttaviksi eläintaudeiksi nimettyjen eläintautien vastustamisesta (326/2021)

6.7. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvottaviksi eläintaudeiksi nimettyjen tautien vastustamisesta (322/2021), muutos 114/2022

6.8. Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten BSE-taudin sekä lammas- ja vuohieläinten scrapien vastustamisesta (321/2021, muutos 806/2021)

6.9. Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä (369/2021)

6.10. Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä (404/2021)

6.11. Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelypitopaikkojen hyväksymisestä ja eläinterveyttä koskevista vaatimuksista maan sisäisissä vesieläinten siirroissa (320/2021, muut. 860/2023 ja 87/2024)

6.12. Maa-ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja lohikalojen alfavirustartuntojen leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta (324/2021 ja 86/2024)

6.13. Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen Gyrodactylus salaris -tartunnan leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta (323/2021)

6.14. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista (1286/2023)

6.15. Maa- ja metsätalousministeriön asetus a-luokan eläintautien vastustamisesta (628/2023)

6.16 Maa- ja metsätalousministeriön asetus turkiseläimissä esiintyvän H5-alatyypin lintuinfluenssan vastustamisesta (1068/2023)

6.17. Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin (14/2024)

7. Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä MMMa 1376/2004, muutokset MMMa 839/2010 ja 274/2022

 

Eläintautilain (441/2013) nojalla annetut asetukset (eivät enää voimassa 21.4.2021 alkaen)

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustaminen MMMa 15/14

Luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estäminen MMMa 4/2015

Newcastlen taudin vastustaminen MMMa 25/14

Viesti-, näyttely ja koristekyyhkyjen rokottaminen Newcastlen tautia vastaan MMMa 1118/2014

Klassisen sikaruton vastustaminen MMMa 11/14

Afrikkalaisen sikaruton vastustaminen MMMa 10/14, D 41:1 MMMa 16/14, D 41:2 MMMa 19/14, MMMa 12/16, MMMa 6/20

Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta MMMa 1/20

Afrikkalaisen hevosruton vastustaminen MMM EEOp 13/EEO/96, D 51:1 MMMa 28/EEO/2006, D 51:2 MMMa 13/EEO/2010