D-eläintaudit

1. Eläintautilaki 441/2013, D1:1 1500/2015, D1:2 349/2019

2. Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä, VNa 1339/2019

3. Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta MMMa 843/2013, D3:1 MMMa 809/2014; D3:2 MMMa 111/2015; D 3:3 MMMa 1271/2015, D3:4 MMMa 606/2016

4. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta MMMa 1010/2013, D4:1 MMMa 808/2014, D4:2 MMMa 605/2016

5. Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä, VNa 838/2013 , D5:1 VNa 163/2016 (muistio 22.3.2016), D5:2 VNa 886/2016


6. Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta MMMa 1005/2013

7. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista MMMa 1013/2020 


25. -

26.

27. -

34. Maa- ja metsätalousministeriön asetus matalapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta MMMa 83/2018

35. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustaminen MMMa 15/14

36. Luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviämisen estäminen MMMa 4/2015

37.  Varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä MMMa 814/2017, D 37:1 MMMa 106/2021

38. Newcastlen taudin vastustaminen MMMa 25/14

39. Viesti-, näyttely ja koristekyyhkyjen rokottaminen Newcastlen tautia vastaan MMMa 1118/2014

40. Klassisen sikaruton vastustaminen MMMa 11/14

41. Afrikkalaisen sikaruton vastustaminen MMMa 10/14, D 41:1 MMMa 16/14, D 41:2 MMMa 19/14, MMMa 12/16, MMMa 6/20

42. Swine vesicular -taudin vastustaminen MMM EEOp 31/EEO/95, D 42:1 MMMa 26/EEO/2006, D 42:2 MMMa 2/EEO/2008, D 42:3 MMMa 2/EEO/2010

43. Maa- ja metsätalousministeriön asetus suu- ja sorkkataudin vastustamisesta MMMa 1/20


44.


45. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden eräitä eläintauteja koskevat vaatimukset
tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa MMMa 13/EEO/2004

46. MMMa varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä MMMa 401/2017, D46:1 MMMa 687/2017, D 46:2 MMMa 166/2018

47. Maa- ja metsätalousministeriön asetus pernaruton vastustamisesta MMMa 24/2013

48.


49. Maa- ja metsätalousministeriön asetus raivotaudin vastustamisesta MMMa 724/2014

50. Dourine Yleiskirje n:o 190/1980, 15.10.1980

51. Afrikkalaisen hevosruton vastustaminen MMM EEOp 13/EEO/96, D 51:1 MMMa 28/EEO/2006, D 51:2 MMMa 13/EEO/2010

52. Hevosen näivetystauti Yleiskirje n:o 195/1981, 27.2.1981

53. -

54. Lampaiden bluetongue-taudin vastustaminen MMMa 33/EEO/2001

55. Komission asetus (EY) N:o 1266/2007 (konsolidoitu 5.6.2012) neuvoston direktiivin 2000/75/EY (konsolidoitu 22.3.2012) täytäntöönpanosäännöistä bluetongue-taudin torjunnan, seurannan ja valvonnan sekä tiettyjen bluetongue-taudille alttiiden lajien eläinten siirtoja koskevien rajoitusten osalta, D 55:1 (EU) N:o 1142/2010

56. EU:n parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EY) N:o  999/2001  (konsolidoitu), D 56:1 komission asetus (EU) 2018/969

57. Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten BSE-taudin vastustamisesta MMMa 20/2013

58. -

59. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten rokottamisesta bluetongue-tautia vastaan, MMMa 7/EEO/2012

60. Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta MMMa 27/2013

61. -

63. -

64. Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta MMMa 19/2013

65. -

66. Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta MMMa 763/2016, D66:1 MMMa 1091/2016, D66:2 MMMa 558/2018

67. -

68. Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustaminen MMMa 15/EEO/2001, D 68:1 MMMa 12/EEO/2006

69. -

70. -

71. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Aujeszkyn taudin vastustamisesta MMMa 18/2013

72. -

73. Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikojen tarttuvan gastroenteriitin vastustamisesta MMMa 26/2013

79. -

80. PRRS-taudin vastustaminen sikaloissa MMM EEOp 18/EEO/1998, D 80:1 MMMa 30/EEO/2006, D 80:2 MMMa 8/EEO/2010

81. -

104. -

105. Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 1030/2013

106. -

109. -

110. Maa- jametsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta MMMa 1037/2013, D 110:1 MMMa 211/2016 (muistio 30.3.2016), D110:2 MMMa 803/2019 (muistio 1.7.2019)

111. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003 salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta (konsolidoitu 1.7.2013)

112. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta (konsolidoitu 1.7.2013)

113. Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MMMa 21/2013


114. -

115. Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan leukoosin vastustamisesta MMMa 23/2013

116. Nautojen virusripulin vastustaminen (BVD/MD) MMMa 2/EEO/2004, D 116:1 MMMa 4/EEO/2008, D 116:2 MMMa 10/EEO/2010

117. Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan tarttuvan rinotrakeiitin vastustamisesta MMMa 22/2013

118. Maa-ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten näivetystaudin seurannasta MMMa 690/2017

126. -

127. Mehiläisten esikotelomädän vastustaminen MMMa 11/2015

128. Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisten varroatoosin leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta MMMp 1008/2013


129. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta MMMa 1009/2013, D 129:1 MMMa 391/2014, D 129:2 MMMa 807/2014, D129:3 MMMa 1272/2015, D129:4 MMMa 1002/2017, D129:5 MMMa 519/2018, D129:6 MMMa 776/2018, D 129:7 MMMa 799/2018, D 129:8 MMMa 658/2020
130. Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja lohikalojen alfavirustartuntojen leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta MMMp 809/2016

131. -

132. Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä MMMa 1376/2004, D 132:1 MMMa 839/2010

133. -

136. -

137. Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta MMMp 1270/2015

138. -

140. -