Luomulainsäädäntö

Luonnonmukainen (luomu) tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoidon ja elintarviketuotannon järjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön ja ilmaston kannalta parhaat käytännöt. Tuotannossa otetaan huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys tuotteisiin, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin. Luonnonmukaisten tuotteiden tuotannossa pyritään korkeaan laatuun mm. noudattamalla tiukkoja terveyteen, ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Lisätietoja EU:n komission verkkosivuilta

Luonnonmukaista tuotantoa koskeva keskeinen lainsäädäntö sisältää EU:n asetukset sekä kansallisen lainsäädännön. Luomulainsäädäntöä sovelletaan maataloudesta peräisin oleviin tuotteisiin ja tiettyihin läheisesti maatalouteen liittyviin tuotteisiin esim. elintarvikkeet, kasvit, eläimet (ml. viljellyt vesieliöt ja mehiläiset), mehiläisvaha, karstaamaton villa, rehut sekä tietyin edellytyksin luonnosta kerätyt kasvit ja kasvituotteet. 

Euroopan unionin lainsäädäntö

EU:n luomulainsäädäntö rakentuu useista asetuksista, joilla säännellään luomutuotteiden tuotantoa, jakelua ja markkinointia EU:ssa. 1.1.2022 lähtien sovellettavan luomuasetuksen (EU) 2018/848 avulla pyritään selkeyttämään luonnonmukaisen tuotannon sääntöjä ja vastaamaan kuluttajien korkeisiin odotuksiin. Uusi luomuasetus jättää jäsenvaltiolle erittäin vähän liikkumavaraa kansallisiksi säädöksiksi. Näin pyritään varmistamaan, että kuluttajat voivat luottaa siihen, että luonnonmukaisina mainostetut tuotteet todella ovat luomutuotteita, ja että markkinat ovat oikeudenmukaiset tuottajien, jakelijoiden ja markkinoijien kannalta.

Maa-ja metsätalousministeriö osallistuu EU:n luomulainsäädännön valmisteluun. Sidosryhmät osallistuvat Suomen kannan valmisteluun mm. luomualajaoston kautta. EU:n komission valmisteilla oleviin lainsäädäntöehdotuksiin voi antaa palautetta suoraan komission ”Kerro mielipiteesi” -sivuston kautta.

Keskeiset EU-asetukset:

Kansallinen lainsäädäntö

EU:n luomulainsäädäntö on sellaisenaan sovellettava jäsenvaltioissa mutta asetusten soveltaminen voi edellyttää myös kansallisia täytäntöönpanotoimia. Kansallisella lainsäädännöllä voidaan antaa säädöksiä EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskevan lainsäädännön osalta ainoastaan sen salliman liikkumavaran puitteissa.

Keskeiset kansalliset säädökset:

Toimijoiden ohjeistus

Suomessa Ruokavirasto toimii luonnonmukaisten tuotteiden ja luonnonmukaisen tuotannon valvonnan keskusviranomaisena. Ruokavirasto vastaa valtakunnallisesti luonnonmukaisen tuotannon sekä luonnonmukaisten tuotteiden valvonnan suunnittelusta, ohjaamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi Ruokavirasto suunnittelee ja kehittää luomutuotteiden tuonnin valvontaa.

Ruokavirasto laatii kattavat ohjeet eri sektoreille. Ohjeista käy ilmi millaisia sääntöjä toimijoiden on noudatettava ja miten toimijoita valvontaan.

Ruokaviraston internetsivuilta löytyy lisätietoa luomutoimijoille.