Luomulainsäädäntö

Luonnonmukaista tuotantoa koskeva keskeinen lainsäädäntö sisältää EU:n säännöt ja asetukset ja kansallisen lainsäädännön.

Euroopan unionin lainsäädäntö

EU:lla on useita sääntöjä ja asetuksia, joilla säännellään luomutuotteiden tuotantoa, jakelua ja markkinointia EU:ssa. 

Luomuviljelyä koskevat EU:n asetukset on laadittu siten, että ne muodostavat selkeät raamit luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuotannolle kaikkialla EU:ssa. Näin pyritään varmistamaan, että kuluttajat voivat luottaa siihen, että luonnonmukaisina mainostetut tuotteet todella ovat luomutuotteita, ja että markkinat ovat oikeudenmukaiset tuottajien, jakelijoiden ja markkinoijien kannalta.

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan sovellettavat vähimmäisvaatimukset ovat Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja niitä on sovellettava sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Perusasetusta on muutettu ja täydennetty neuvoston ja komission asetuksilla. Eräät osat asetuksesta ovat edelleen jatkuvan muutostyön kohteena.

Perusasetusta (EY) N:o 834/2007 täydentävät komission asetukset 889/2008 ja 1235/2008, joita on koostetut toisinnot ovat saatavissa EUR-Lex:issä:

Lainsäädännön uudistus

EU:ssa alkoi v. 2014 luomulainsäädännön kokonaisuudistus, joka perustuu komission ehdotukseen KOM(2014) 180 lopullinen. Uudistuksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen keväällä 2018 ja uusi perusasetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta, on julkaistu virallisessa lehdessä 14.6.2018.

Uutta lainsäädäntöä tullaan soveltamaan 1.1.2022 alkaen.

Oleelliset säädökset:

Uusi luomun perusasetus (EU) 2018/848 (sovelletaan 1.1.2022 lähtien)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta

  • Alkuperäisen soveltamispäivämäärän siirto säädöksellä (EU) 2020/1693

Perusasetusta 2018/848 muuttavat/täydentävät delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset.
 

Kansallinen lainsäädäntö (1.5.2015 alkaen)

Keskustelutilaisuus luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain (294/2015) kokonaisuudistuksesta 1.6.2021