Luonnonmukainen tuotanto - Keskeinen lainsäädäntö

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan sovellettavat vähimmäisvaatimukset ovat Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja niitä on sovellettava sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Perusasetusta on muutettu ja täydennetty neuvoston ja komission asetuksilla. Eräät osat asetuksesta ovat edelleen jatkuvan muutostyön kohteena.

Perusasetusta (EY) N:o 834/2007 täydentävät komission asetukset 889/2008 ja 1235/2008, joita on koostetut toisinnot ovat saatavissa EUR-Lex:issä:

Ajantasainen luettelo EU:ssa toimivien tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten koodinumeroista löytyy EU:n komission verkkosivuilta otsikon Code numbers of control bodies and control authorities alta.
 

Kansallinen lainsäädäntö (1.5.2015 alkaen)

Lainsäädännön uudistus

EU:ssa alkoi v. 2014 luomulainsäädännön kokonaisuudistus, joka perustuu komission ehdotukseen KOM(2014) 180 lopullinen. Uudistuksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen keväällä 2018 ja uusi perusasetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta, on julkaistu virallisessa lehdessä 14.6.2018.

Uutta lainsäädäntöä tullaan soveltamaan 1.1.2022 alkaen.

Oleelliset säädökset:

 • Uusi luomun perusasetus (EU) 2018/848 (sovelletaan 1.1.2022 lähtien)
 • Asetus (EU) 2018/848 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta
  • Alkuperäisen soveltamispäivämäärän siirto säädöksellä (EU) 2020/1693
 • Muutokset/Täydennykset:
 • Delegoitu säädös (EU) 2020/427
 • Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/464
  • Muutettu täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/2042
 • Delegoitu säädös (EU) 2020/1794
 • Delegoitu säädös (EU) 2020/2146