Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU

Maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskusten toimeenpanema vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU on mahdollistanut merkittäviä edistysaskeleita vaelluskalojen elvyttämisessä. Ohjelma toteuttaa monimuotoisia vaelluskalojen kulku- ja elinmahdollisuuksia parantavia virtavesihankkeita. Näihin kuuluvat kalojen ylös– ja alasvaelluksen mahdollistavat ratkaisut, vaellusesteiden purkaminen tai muuttaminen kalojen kulun mahdollistavaksi sekä elinympäristökunnostukset vapautuvien vaellusreittien varrelta.  Lisäksi ohjelma tukee laajasti vaelluskalahankkeisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä sekä tarvittavia pilottihankkeita. Hankevesistöt ja tukikohteet vaihtelevat pienten jokien esteiden poistosta aina suurten, rakennettujen jokien vaellusratkaisuihin.

NOUSU-ohjelman toteutus on toiminut erinomaisena esimerkkinä rahoitusmekanismista, jossa julkisella ja yksityisellä rahoituksella voidaan yhteistyössä edistää kokonaisten jokialueiden ennallistamista ja kehittää alueita uusista, luontoarvoja korostavista lähtökohdista. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä aluetoimijoiden kanssa siten, että rahoitettavailta hankkeilta edellytetään vahvaa alueellista sitoutumista ja vähintään 50 %:n omarahoitusosuutta.
 
Marinin hallituskaudella kertaluonteisena aloitettu NOUSU-ohjelma saa kaivattua jatkoa myös Orpon hallituksen myötä. Ohjelman jatko on erittäin tärkeää sekä jo käynnissä olevien hankkeiden loppuun saattamisen että uusien hankkeiden käynnistämisen osalta. Tulevaisuudessa ohjelmarahoituksen vakiinnuttaminen ja varmistaminen pidemmälle aikajaksolle hallituskausien yli mahdollistaisi hankkeiden edistämisen kokonaisvaltaisemmin. Hallituskausiin sidottu rahoitus ja ainoastaan kolmen vuoden käyttöaika kullekin talousarviovuoden määrärahalle vaikeuttavat merkittävästi pitkäjänteistä toimintaa. Vaelluskalahankkeet ovat useimmiten rakennusteknisesti vaativia hankkeita, jotka on suunniteltava huolella ja lisäksi hankkeilta edellytetään vesitalouslupaa. Tällaisten hankkeiden läpivieminen suunnittelusta luvitukseen ja lopulta toteutukseen voi kestää 3-5 vuotta tai jopa tätä kauemmin. Osa hankkeista voi jäädä kokonaan toteutumatta rahoituksen aikaraamien joustamattomuuden vuoksi. Myös hankkeiden tuloksellisuuden seurannan näkökulmasta tarvittaisiin nykyistä pitkäjänteisempää hankeyhteistyötä myös valtion taholta. 

Nousuesteiden poistot ja muut kalojen kulkua parantavat toimenpiteet sekä virtavesikunnostukset tukevat paitsi kalakantoja ja luontoarvoja, myös alueiden elinvoimaa pitkällä aikavälillä luomalla mahdollisuuksia paikallisten ja matkailijoiden virkistykseen ja kalastukseen. NOUSU-ohjelman toteutuksella voidaan vastata myös EU:n 2030 Biodiversiteettistrategian sekä EU:n ennallistamisasetusehdotuksen tavoitteisiin vapaasti virtaavista joista ja luontotyyppien ennallistamisesta. Nyt jos koskaan toiminnan jatkamisen mahdollistaminen olisi äärimmäisen tärkeää. Vaelluskalakantojen kulkuyhteyksien ja luonnonlisääntymisen tukeminen on myös keskeinen osa vesipuitedirektiivin toimeenpanoa.

Katso myös

NOUSU poistaa esteitä vaelluskalojen tieltä (Vesistökunnostusverkoston uutiskirje maaliskuu 2023)

Lisätietoja

projektikoordinaattori Perttu Tamminen, p. 050 4382179

NOUSU-hankkeet kartalla