Nautojen ruokinnan ja erityksen lähtötietojen ja arviointimenetelmien vaikutukset kansalliseen erityslaskentaan ja edelleen päästöarvoihin (Narutesti)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus

Vastuuhenkilö: Marketta Rinne

Rahoitus: 177 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 1/2018 - 12/2019

(Hankkeella ei toistaiseksi ole verkkosivua)

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

Tiivistelmä: Erityslaskennalla tarkoitetaan kotieläinten erittämän sonnan ja virtsan määrän ja niiden sisältämien kuiva-aineen, orgaanisen aineen ja ravinteiden (typpi, fosfori, kalium) pitoisuuksien arviointia. Erityslaskennan tuloksia käytetään lannan määrien ja laadun laskennassa Suomen normilanta -järjestelmässä sekä ravinnetaseissa ja kotieläintuotannon päästöjen arvioinnissa, ml. kasvihuonekaasujen ja ilman epäpuhtauksien (ammoniakki) päästöinventaariot sekä eläinsuojien ympäristöluvituksen eläinyksikkökertoimet. Laskennan tulokset vaikuttavat näin suoraan kotieläintilojen ohjauskeinoihin ja edelleen käytännön toimiin. Naudat tuottavat noin 75 % kaikesta Suomessa muodostuvasta lannasta, minkä vuoksi niiden erityslaskennan luotettavuus on erityisen tärkeää.

Narutesti -hankkeessa keskitytään eri nautaryhmien erityslaskennan lähtötietojen ja laskentamenettelyiden tarkistamiseen ja päivittämiseen. Tuloksia testataan käyttökohteissaan (mm. päästöarviot, valtakunnalliset ravinnetaseet, vähimmäislantatilavuudet). Samalla laskenta dokumentoidaan selkeästi.