FI SV EN

Lannoitevalmisteet
 

Lannoitevalmistelain (539/2006) tavoitteena on, että Suomessa markkinoille saatettavat lannoitevalmisteet ovat turvallisia ja hyvälaatuisia sekä kasvintuotantoon sopivia. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää lannoitevalmisteiksi soveltuvien sivutuotteiden hyötykäyttöä silloin, kun ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisille, eläimille, kasveille tai ympäristölle ja niillä on positiivisia vaikutuksia kasvien kasvuun.

Suomessa on EU-maiden happamimmat maaperät ja vesistöt. Poikkeuksellisista maaperä- ja vesistöolosuhteista johtuen maaperän ja ympäristöriskien hallintaan ja vähentämiseen on Suomessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Niihin tärkeänä osana liittyy maa- ja puutarhataloudessa, maisemoinnissa ja viherrakentamisessa sekä metsätaloudessa käytettyjen lannoitevalmisteiden hyvälaatuisuus ja turvallisuus, muun muassa alhaiset raskasmetallipitoisuudet.

Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat ryhmät:

  • lannoitteet
  • kalkitusaineet
  • maanparannusaineet
  • kasvualustat
  • mikrobivalmisteet

Jokaisen Suomessa markkinoille saatettavan ja maahan tuotavan lannoitevalmisteen tulee kuulua joko kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon (Ruokaviraston internetsivut) tai EY-lannoitteiden osalta (EY) lannoitetyyppien luetteloon (2003/2003, liite I). Toisessa EU:n jäsenvaltiossa laillisesti valmistettuja ja markkinoituja tuotteita voidaan saattaa markkinoille Suomessa myös niin sanotun vastavuoroisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti.

Lannoitevalmisteiden valvonnasta vastaa Suomessa Ruokavirasto.

EU-komission lannoitesivusto

Kansallinen lainsäädäntö

Lannoitevalmistelaki 539/2006

muutos 1498/2009
muutos 340/2010
muutos 659/2011
muutos 846/2011
muutos 98/2014
muutos 543/2014
muutos 913/2014
muutos 520/2015
muutos 692/2018 
muutos 
64/2019 
muutos 222/2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/11

muutos 12/12
muutos 7/13
muutos 21/15
muutos 5/16
muutos 12/15
muutos 12/18

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 11/12

muutos 22/15
muutos 13/15

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015

Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta 294/2015 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta 454/2015 

Valtioneuvoston asetus 1250/2014 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta.

EU:n lannoitelainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lannoitteista (EY) N:o 2003/2003

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta 

Komission päätös Suomen tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa (2006/348/EY)

Eläimistä saatavat sivutuotteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus), linkki

Komission asetus (EU) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetus), linkki

Lannoitevalmisteisiin liittyvää ympäristö- ja tuotelainsäädäntöä 

Neuvoston direktiivi 91/676 (ETY) vesien suojelemisesta maataloudesta peräsin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (nitraattidirektiivi)

Neuvoston direktiivi 86/278 (ETY) ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (puhdistamolietedirektiivi)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, 1250/2014 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/515, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta 

Tiedotteet

Oppaat

Julkaisut

Tilaisuudet

Lisätietoja

Titta Berlin, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162026