Lannoitevalmisteet

Lannoitevalmistelain (539/2006) tavoitteena on, että Suomessa markkinoille saatettavat lannoitevalmisteet ovat turvallisia ja hyvälaatuisia sekä kasvintuotantoon sopivia. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää lannoitevalmisteiksi soveltuvien sivutuotteiden hyötykäyttöä silloin, kun ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisille, eläimille, kasveille tai ympäristölle ja niillä on positiivisia vaikutuksia kasvien kasvuun.

Suomessa on EU-maiden happamimmat maaperät ja vesistöt. Poikkeuksellisista maaperä- ja vesistöolosuhteista johtuen maaperän ja ympäristöriskien hallintaan ja vähentämiseen on Suomessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Niihin tärkeänä osana liittyy maa- ja puutarhataloudessa, maisemoinnissa ja viherrakentamisessa sekä metsätaloudessa käytettyjen lannoitevalmisteiden hyvälaatuisuus ja turvallisuus, muun muassa alhaiset raskasmetallipitoisuudet.

Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat ryhmät:

  • lannoitteet
  • kalkitusaineet
  • maanparannusaineet
  • kasvualustat
  • mikrobivalmisteet

Jokaisen Suomessa markkinoille saatettavan ja maahan tuotavan lannoitevalmisteen tulee kuulua joko kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon (Ruokaviraston internetsivut) tai EY-lannoitteiden osalta (EY) lannoitetyyppien luetteloon (2003/2003, liite I).

Lannoitevalmisteiden valvontaa Suomessa suorittaa Ruokavirasto.

Kansallinen lainsäädäntö

Lannoitevalmistelaki 539/2006

muutos 1498/2009
muutos 340/2010
muutos 659/2011
muutos 846/2011
muutos 98/2014
muutos 543/2014
muutos 913/2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/11

muutos 12/12
muutos 7/13
muutos 21/15
muutos 5/16
muutos 12/15
muutos 12/18

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 11/12

muutos 22/15
muutos 13/15

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä, MMMa 1193/2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä, MMMa 1192/2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, MMMa 108/2012

Valtioneuvoston asetus 1250/2014 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta.

Tiedotteet

Oppaat

Julkaisut

EU:n lannoitelainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lannoitteista (EY) N:o 2003/2003

Komission asetus (EY) N:o 2076/2004 lannoitteista annetun asetuksen (EY) N:o 2003/2003 liitteen I mukauttamisesta ensimmäisen kerran (EDDHSA ja kaksoissuperfosfaatti)

Komission asetus (EY) N:o 162/2007 lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvsoton asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

Komission asetus (EY) N:o 1107/2008 lannoitteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen  

Komission asetus (EY) N:o 1020/2009 lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I, III, IV ja V mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

Komission asetus (EU) N:o 223/2012 lannoitteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiskeksi tekniikan kehitykseen

Komission asetus (EU) N:o 463/2013 lannoitteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I,II ja IV mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

Komission asetus (EU) N:o 1257/2014 lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008 tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamisesta toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o 3052/95/EY kumoamisesta

Komission päätös Suomen tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa (2006/348/EY)

Sivutuotteet (eläinperäiset orgaaniset lannoitteet ja maanparannusaineet)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)

Komission asetus (EU) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetus)

Komission asetus (EU) N:o 294/2013 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta

Neuvoston direktiivi 91/676 (ETY) vesien suojelemisesta maataloudesta peräsin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (nitraattidirektiivi)

Neuvoston direktiivi 86/278 (ETY) ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (puhdistamolietedirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta jaasetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o2003/2003 kumoamisesta

 

Lisätietoja

Titta Berlin, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162026