Pitkäikäiset puutuotteet hiilen varastoina

Puulla on ainutlaatuinen kyky sitoa hiilidioksidia ilmakehästä ja varastoida sitä. Puutuotteet toimivat hiilivarastoina ja mitä pidempään puutuotteet ovat käytössä, sitä pidempään hiili on poissa ilmakehästä. Esimerkiksi puisen talon rakenteissa hiili säilyy parhaimmillaan satoja vuosia.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä puun käyttöä ja siten hiilen varastoja. Erityisesti korostetaan sellaisia puutuotteita, joihin hiili sitoutuu pitkäksi aikaa. Samanaikaisesti panostetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joilla edistetään puutuotteiden jalostusasteen nostamista ja etsitään puumateriaalille entistä monipuolisempia käyttökohteita. Lisäksi tavoitteena on kehittää metsäteollisuuden sivuvirtojen kestävää hyödyntämistä.

Puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden edistäminen palvelee useita hallitusohjelman tavoitteita, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemistä, kiertotalouden edistämistä, kestävää elinkeino- ja asuntopolitiikkaa ja maaseudun elinvoimaisuutta.

Puun osuutta voidaan lisätä etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa

Suomessa puulla on pitkät perinteet rakentamisessa, mutta puun käyttöä rakentamisessa voidaan edelleen lisätä. Käyttämällä puuta lisääntyvässä määrin on mahdollista korvata uusiutumattomiin tai energianintensiivisiin valmistusprosesseihin perustuvien rakennustuotteiden käyttöä ja vähentää toiminnan kokonaispäästöjä. 

Ympäristöministeriön johdolla toteutetaan Puurakentamisen ohjelmaa vuosina 2016-2022. Ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä muun muassa kerrostalorakentamisessa ja suurissa puurakenteissa sekä julkisessa rakentamisessa. Puumateriaalien käyttöä voidaan edelleen lisätä myös julkisivujen energiakorjauksissa sekä lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa. Lisäksi ohjelman tavoitteena onvahvistaa puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa sekä tarjota tietoa puurakentamisesta.

Hiilivarastojen näkökulmasta on lisäksi olennaista, että puutuotteiden elinkaari on mahdollisimman pitkä. Puutuotteita ja erilaisia puisia rakennusosia, kuten palkkeja, voidaan käyttää uudelleen ja korjata. Kierrätyspuuta voidaan käyttää myös uusiotuotteisiin.

Hiilestä kiinni -hankkeissa edistetään puun käyttöä liikenneinfrassa ja maatiloilla

Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuus täydentää ympäristöministeriön johdolla toteutettavaa Puurakentamisen ohjelmaa edistämällä puun käyttöä muun muassa maatilojen ja harvaan asuttujen alueiden rakentamisessa ja rakenteissa. Vastaavasti maankäyttösektorin hankekokonaisuudessa edistetään puun käyttöä liikenneinfrastruktuurissa, kuten silloissa. Hankkeissa kehitetään myös menetelmiä ja laskureita, joilla voidaan arvioida puuhun ja puurakenteisiin sitoutuneen hiilen määrää. Alan osaamista pyritään lisäämään tuottamalla oppimateriaaleja puurakenteista ja puutuotteista. Lisäksi osana hankekokonaisuutta tuetaan puutuotteiden hiilivarastoihin liittyvää viestintää ja tiedonvälitystä.

Puun käytön edistäminen maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuudessa kytkeytyy tiiviisti ympäristöministeriön Puurakentamisohjelman, liikenne- ja viestintäministeriön Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelman, kansallisen biotalousstrategian ja kansallisen metsästrategian toteuttamiseen.

Puutuotteiden hiilivaraston muutos raportoidaan vuosittain osana kansallista kasvihuonekaasuinventaariota

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsä eli LULUCF-sektorilla raportoidaan päästöjä ja poistumia kuudessa maankäyttöluokassa sekä puutuotteissa. Puutuotteiden hiilivaraston muutos raportoidaan vuosittain osana Suomen kasvihuonekaasuinventaariota. Puutuotteiden hiilivaraston muutoksen laskentakaava perustuu raportoivan maan sahatavaran ja levyjen sekä paperin ja kartongin tuotantoon. Viimeisimmän kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion (2019) mukaan puutuotteiden hiilivaraston muutos Suomessa oli 3,4 milj. tonnia CO2-ekvivalenttitonnia.

Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden eli Hiilestä kiinni-hankkeet

Esiselvitys hiilivarastolaskureista
Puuta maatilarakentamiseen - teolliset puutuotteet hiilivarastoiksi
Puutuotteet hiilivarastoina - viestintähankkeet
Yksityisteiden puuinfra

Muualla palvelussamme
Ilmastokestävä metsätalous
Puutuotteet hiilivarastoina -infokuvat
Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä -infokuvat

Muualla verkossa
Puurakentamisen ohjelma (Ympäristöministeriö)
Puutuotealan toimialaraportit (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (Liikenneministeriö)
Puurakentaminen (Biotalous.fi)
LULUCF-sektorin kasvihuonekaasuinventaario (Luonnonvarakeskus)