Hyppää sisältöön
Media

Puutuotteet hiilivarastoina -viestintähankkeet

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Kesto: 2021-2022, Hankkeet ovat päättyneet

Puun käytön lisääminen rakentamisessa, erilaisissa rakenteissa ja kalustamisessa on yksi keino lisätä hiilen varastoja Suomessa. Samalla voidaan korvata uusiutumattomien materiaalien, kuten betonin tai teräksen käyttöä. Puulla on useita hyviä ominaisuuksia ja puurakennusten on todettu tukevan myös käyttäjien hyvinvointia. Rakennussektorin työn ja materiaalinkäytön tehokkuutta voidaan lisätä teollisen esivalmistuksen kautta.

Puun käytön edistämiseen liittyen maankäyttösektorin hankekokonaisuudessa toteutettiin vuosina 2021-2022 yhteensä viisi viestintään liittyvää hanketta.  Ympäristöministeriön puurakentamisohjelmasta on rahoitettu yksitoista vastaavaa viestintähanketta.

Videoita puunkäytöstä rakentamisessa ja asumisessa kaupungissa

Toteuttaja: Puuinfo Oy

Hanke tuotti videoiden avulla tietoa puurakentamisesta, puun käytöstä piharakentamisessa, korjausrakentamisessa ja sisustamisessa sekä puun oleellisista ominaisuuksista, kuten terveysvaikutuksista. Videoita tehtiin kahdeksan. Kohderyhminä ovat rakennusalan asiantuntijat, rakentamisen rahoittajat, kansalaiset ja päättäjät.

Videoilla käsitellään ihmisiä askarruttavia, puuhun liitettäviä teemoja kuten puukerrostalojen paloturvallisuus, ääneneristys ja vesivahinkotilanteet. Videoilla kerrotaan puu hyvistä ominaisuuksista piharakentamisessa ja sisustamisessa sekä lisäkerrosrakentamisessa ja täydennysrakentamisessa tiiviissä kaupunkiympäristössä. Videoita markkinoidaan Facebookissa ja LinkedInissä.

Videot puunkäytöstä rakentamisessa ja asumisessa
​​Lisätietoja: anu.turunen@puuinfo.fi

​​

Laajamittaisen puunkäytön hiilineutraalisuushyödyt ja -kannattavuus rakentamisessa ja kaavoituksessa (Lankku)

Toteuttaja: Aalto-yliopisto

Hankkeessa tuotettiin ”Kaupunkiseutujen kannattava puurakentaminen” tietopaketti ja viestintäprosessi, jota esiteltin useissa tilaisuuksissa sekä kuntapäättäjille että laajemmin rakennusalan sidosryhmille. Hankkeen tavoitteena oli lisätä puurakentamisen määrä merkittävästi kasvavilla kaupunkiseuduilla, jota hakkeen aikana ei kuitenkaan saavutettu kokonaisuudessaan. Hankkeen aikana kuitenkin lähes kaikki suurimmat kaupungit asettivat maankäyttöpolitiikkaansa puurakentamisen tavoitteita.

Hankkeessa laadittiin tutkimusraportti puun käytön edistämisestä asuntorakentamisessa Uudellamaalla. Lisäksi hankkeessa tuotettiin kaksi uutta konseptia kaupunkirakentamisen, kaavoituksen ja puun käytön yhdistämiselle. Ensimmäisessä arvioidaan kaupunkirakenteen muutosta, jossa pientalovaltaisempaa rakentamista toteutetaan kerrostalorakentamisen kustannuksella. Hankkeessa tehtiin lisäksi läheistä yhteistyötä puurakentamisen etujärjestöjen ja muiden puurakentamista edistävien hankkeiden kanssa.

Lisätietoja: Professori Seppo Junnila, Kiinteistöliiketoiminta, AaltoENG, seppo.junnila@aalto.fi

 

10 kuvaa puusta - puheenvuoroja ja esimerkkejä puun käytön mahdollisuuksista vähähiilisessä rakentamisessa

Toteuttaja: Audiomedia Oy

Hankkeessa tuotettiin Puussa on tulevaisuus-verkkosivusto, jolla julkaistaan puheenvuoroja  puurakentamisen mahdollisuuksista julkisessa rakentamisessa sekä puurakennusten roolista hiilivarastoina.  Verkkosivustolla esitellään useita viime vuosina toteutettuja puurakentamisen kohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja sekä avataan tarinoiden ja faktatietojen muodossa niiden toteutusta päätöksenteosta valmiiseen rakennukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan saakka.

​​​​Puussa on tulevaisuus -verkkosivuston puheenvuoroissa ja esimerkeissä käsitellään koulurakentamisen arvoketjun lisäksi myös puurakentamisen vihreän rahoituksen mahdollisuuksia, puurakentamisen edistämisohjelmia, päästötietokannan käyttöönoton vaikutuksia sekä maankäyttö- ja rakennuslain vähähiilisyyttä koskevien säädösten merkitystä puurakentamisen edistämisessä. Lisäksi on tarjolla kuvamateriaalia, videoita, englanninkielisiä tiivistelmiä ja linkityksiä aihepiiriä koskeviin muihin lähteisiin. Hankkeen muita rahoittajia olivat Metsämiesten Säätiö, Metsäsäätiö ja Suomen metsäkeskus.

Puussa on tulevaisuus- sivusto
Lisätietoja: Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi

 

Puusepänliikkeiden kummitoiminta peruskoulujen teknisille luokille - PuuPeTe

Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Puuteollisuusyrittäjät ry, Teknisten aineiden opettajat

Hankkeessa luotiin toimintamalli siitä, miten puun käyttöä ja ymmärrystä puun ominaisuuksista voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisen työn opetuksessa. Tavoitteena oli, että koululaiset saavat tietoa muun muassa puutuotteiden alkuperästä, materiaalien kierrätyksen merkityksestä sekä puutuotteiden roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hankkeen toimintamallissa puusepänliikkeet keräävät tuotannostaan ylijäävää laadukasta mutta tuotantoon soveltumatonta puumateriaalia lahjoitettavaksi kouluille. Näin koulut saavat käyttöönsä laajemman valikoiman erilaisia puumateriaaleja.

Toiminnan pilotointiin valittiin alkuvaiheessa seitsemän peruskoulua sekä kummiyritykset kouluille. Hankkeessa toteutettiin marraskuussa 2021 pilottikoulujen oppilaille suunnattu Innostajakiertue, jossa oppilaille kerrottin puun käytön mahdollisuuksista osana kiertotaloutta ja ilmastomuutoksen hillintää. Yritykset ja yrittäjät kertoivat oppilaille toiminnastaan ja puutuotealan mahdollisuuksista työllistäjänä. Hankkeen pilotointivaiheen päätöksenä oppilaille toteutettiin Kevätpäivä-tapahtuma toukokuussa 2022. Syksyllä 2022 toimintaa  laajenennttiin ja uusia kummipareja oli lähes neljäkymmentä eri puolilla Suomea. Ideaa kummitoiminnasta on myös levitetty aktiivisesti eri medioissa. Osana hanketta tuotettiin myös yläkouluille suunnattua viestintämateriaalia opettajien työn tueksi. Tietopaketissa kerrotaan mm. hiilen kierrosta, puutuotteista hiilen varastoina, puutuotteiden roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä puutuotealan työ- ja opiskelumahdollisuuksia.

Metsäkeskuksen hankesivu
Uutinen hankkeesta Metsäkeskuksen sivuilla (Metsäkeskus 3.2.2023)
​​​​​​​Hiilestä, puutuotteista ja ilmastonmuutoksesta – Tietopaketti yläkouluille

​​​​​Video Kevätpäivä-tapahtumasta

​​​​​Video PuuPete kiertueelta (Youtube)
Lisätietoja: Projektipäällikkö Jouni Silvast, jouni.silvast@metsakeskus.fi

​​#hiilijemma

Toteuttajat: Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Tapio Oy

#Hiilijemma-hankkeessa koottiin tietoa ja viestittiin puun monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuksista pitkäikäisissä puutuotteissa. Hankkeen yhtenä osana teetettiin Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden laatima selvitys, jossa tarkasteltiin puurakentamisen ilmastovaikutuksia. Ilmastokestävästä metsien hoidosta ja käytöstä viestittiin metsänhoidon suositusten pohjalta. Näin saatiin ehjä kokonaistarina metsästä pitkäikäisiksi puutuotteiden hiilivarastoiksi. Viestinnässä käytettiin sosiaalista mediaa, jossa sisältöjä suunnattiin erityisesti metsänomistajille, metsäammattilaisille sekä muille kansalaisille. Lisäksi aihetta tuotiin aktiivisesti esiin muiden hankkeiden ja tilaisuuksien kautta. Hankkeessa tuotettiin animaatio, jossa kuvataan hiilen kierto metsässä ja miten hiili siirtyy metsästä puutuotteisiin, kuten rakennuksiin. Päättäjille, median edustajille ja muille sidosryhmille järjestettiin mm. webinaareja ja koulutuksia. Lisäksi alkuvuodesta 2022 hanketta toteuttaneet Puutuoteteollisuus ry ja Sahateollisuus ry järjestivät koulutustilaisuuksia jäsenyrityksilleen, joissa koulutetaan puurakentamisen ilmastohyödyistä.

Linkki hankkeessa tuotettuun animaatioon ​​​​​​​
Linkki hankkeessa tuotettuun viestintämateriaaliin
Linkki SYKE:n julkaisemaan raporttiin

​​Lisätietoja: Sara Turunen, sara.turunen@tapio.fi

Ympäristöministeriön puurakentamisohjelmasta rahoitettu myös viestintähankkeita

Ympäristöministeriön puurakentamisohjelmasta on rahoitettu yksitoista vastaavaa viestintähanketta. Tutustu esimerkiksi Teollisen puurakentamisen oppimateriaaliin (Puuinfo) 


​​​​​​Viisi puutuotteet hiilivarastoina- viestintähanketta toteutettiin vuosina 2021-2022 osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.  Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden lisäksi hankkeet toteuttavat myös Puurakentamisen ohjelman, Biotalousstrategian, Kansallisen metsästrategian ja Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita.Ympäristöministeriö on rahoittanut vastaavia viestintähankkeita vuonna 2020.

Muualla palvelussamme

​​​​​​​Pitkäikäiset puutuotteet hiilivarastoina

Muissa hankkeissa tuotettuja viestintämateriaaleja ja videoita
Puuinfon Puutuote-sivusto
​​​​​​​Puu puhuu- puusta arkkitehtuurissa - sivusto
More than wood construction -video (Metsäkeskus)

Motivan eli julkisen puurakentamisen akatemian eli Puuakatemian materiaalit (Motiva)
​​​​​​​Ympäristöministeriön puurakentamisen viestintähankkeet
Puurakentamisen edistämisen keinot - opas kaupungeille. Haastattelujen analyysi (Tampereen yliopisto)
Puu ja hiili -video (Metsä puhuu)
Hiilen kierto -video (IlmastoNyt)

Puutuotteisiin ja puurakentamiseen liittyviä strategioita ja ohjelmia
​​​​​​Puurakentamisen ohjelma (YM)
Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (LVM)
​​​​
Hankeikkuna: Suunnitteilla ja rakenteilla olevat puukerrostalot 11/2020

Motiva
Puuinfo
​​​​​​​
Metsäkeskus​​​​​​​
Biotalous.fi