Hyppää sisältöön
Media

Puutuotteet hiilivarastoina -viestintähankkeet

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Puun käytön lisääminen rakentamisessa ja erilaisissa rakenteissa on yksi keino lisätä hiilen varastoja Suomessa. Samalla voidaan korvata uusiutumattomien materiaalien, kuten betonin tai teräksen käyttöä. Suomessa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän puuta erilaisissa pitkään hiiltä sitovissa rakenteissa ja rakennuksissa. Puun käytön edistämiseen liittyen maankäyttösektorin hankekokonaisuudessa toteutetaan yhteensä viisi viestintään liittyvää hanketta.  Ympäristöministeriön puurakentamisohjelmasta on rahoitettu yksitoista vastaavaa viestintähanketta.

Laajamittaisen puunkäytön hiilineutraalisuushyödyt ja -kannattavuus rakentamisessa ja kaavoituksessa (Lankku)

Toteuttaja: Aalto-yliopisto

Hanke tuottaa suurimpien kaupunkiseutujen rakentamisen ja kaavoituksen kohderyhmille selkeää ja ymmärrettävää tietoa puurakentamisen roolista hiilivarastona sekä uusista liiketoimintamahdollisuuksista puurakentamisen käytössä kaupunkiseutujen hiilineutraalisuustyössä. Hanke hyödyntää viimeisintä tieteellistä tietoa alueelta ja toimii tiiviissä yhteistyössä maankäytön ja rakentamisen keskeisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen konkreettisena lopputuloksena on ”Kaupunkiseutujen kannattava puurakentaminen” -tietopaketti ja viestintäprosessi. Hankkeen avulla puurakentamisen määrä lisääntyy merkittävästi kasvavilla kaupunkiseuduilla ja näin ollen myös koko Suomessa. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä kaikkien Maankäyttö ja liikenne eli MAL-sopimusten osapuolien kanssa terveellisten liiketoimintaekosysteemien synnyttämiseksi. Hankkeen tulokset viedään käytäntöön yhteistyössä MAL-sopimuksen vaikutusarviointiryhmien kanssa.

Lisätietoja: Professori Seppo Junnila, Kiinteistöliiketoiminta, AaltoENG, [email protected]


​​​​10 kuvaa puusta - puheenvuoroja ja esimerkkejä puun käytön mahdollisuuksista vähähiilisessä rakentamisessa

Toteuttaja: Audiomedia Oy

Hankkeessa tuotettiin Puussa on tulevaisuus-verkkosivusto, jolla on julkaistu puheenvuoroja  puurakentamisen mahdollisuuksista julkisessa rakentamisessa sekä puurakennusten roolista hiilivarastoina.  Esimerkkeinä esitellään useita viime vuosina toteutettuja puurakentamisen kohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja sekä avataan tarinoiden ja faktatietojen muodossa niiden toteutusta päätöksenteosta valmiiseen rakennukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan saakka. ​​​​Puheenvuoroissa ja esimerkeissä käsitellään koulurakentamisen arvoketjun lisäksi myös puurakentamisen vihreän rahoituksen mahdollisuuksia, puurakentamisen edistämisohjelmia, päästötietokannan käyttöönoton vaikutuksia sekä maankäyttö- ja rakennuslain vähähiilisyyttä koskevien säädösten merkitystä puurakentamisen edistämisessä. Lisäksi on tarjolla kuvamateriaalia, videoita, englanninkielisiä tiivistelmiä ja linkityksiä aihepiiriä koskeviin muihin lähteisiin.

Hankkeen muita rahoittajia olivat Metsämiesten Säätiö, Metsäsäätiö ja Suomen metsäkeskus.

Linkki hankkeen tuottamalle Puussa on tulevaisuus- sivustolle
Lisätietoja: Markku Laukkanen, markk[email protected]

​​​​​​​Puusepänliikkeiden kummitoiminta peruskoulujen teknisille luokille - PuuPeTe

Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Puuteollisuusyrittäjät ry, Teknisten aineiden opettajat ry

Hankkeessa luodaan toimintamalli siitä, miten puun käyttöä ja ymmärrystä puun ominaisuuksista voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisten töiden opetuksessa. Hankkeen toiminnan pilotointiin valittiin seitsemän peruskoulua sekä kummiyritykset kouluille. Hankkeessa toteutetun toimintamallin mukaisesti puusepänliikkeet keräävät tuotannosta jäävää laadukasta mutta tuotantoon soveltumatonta puumateriaalia kouluille lahjoitettavaksi. Keräysjärjestelmän toimintaa seurataan ja kehitetään edelleen koko hankkeen toiminnan ajan. PuuPeTe – hankkeessa toteutettiin marraskuussa 2021 hankkeen pilottikouluissa oppilaille suunnattu ”innostajakiertue”, jossa nuori puualan yrittäjä Miikka Kotilainen Puuartisti Oy:stä kertoi omaa kasvutarinaansa ihmisenä sekä puualan yrittäjänä. Miikan Puun – tarina esityksessä pääosassa oli myös puumateriaalin käyttö rakenteissa ja kalusteissa. Innostajakiertueella hankkeen vetäjät kertoivat oppilaille myös puun käytön mahdollisuuksista osana kiertotaloutta ja ilmastomuutoksen torjuntaa sekä puutuotealan mahdollisuuksista työllistäjänä. Kiertueelle osallistui seitsemästä pilottikoulusta yhteensä noin 500 oppilasta sekä kummiyritysten edustajat. https://youtu.be/AkcMks9dmJI

Hankkeen päätöstapahtumana toteutetaan yksipäiväinen Kevätpäivätapahtuma 13.5.2022  Lahdessa. Pro Puu -keskukselle kerätään PuuPeTe- hankkeen koulujen oppilastöistä näyttely. Työt ovat esillä keskuksella kahden viikon ajan. Kevätpäivätapahtumassa on lisäksi puun sahaukseen ja käyttöön sekä tunnistamiseen liittyviä toimintarasteja, joihin oppilaat osallistuvat. Oppilaiden näyttelytöistä kootaan Puu- Tarina valokuvaesitys, joka tulee myös esille hankkeen sivuille.

Linkki Metsäkeskuksen hankesivulle
Video PuuPete-kiertueelta https://youtu.be/AkcMks9dmJI
Lisätietoja: Projektipäällikkö Jouni Silvast, [email protected]
​​​​​​​

​​Videoita puunkäytöstä rakentamisessa ja asumisessa kaupungissa

Toteuttaja: Puuinfo Oy

Hanke tuottaa videoiden avulla tietoa puurakentamisesta, puun käytöstä piharakentamisessa, korjausrakentamisessa ja sisustamisessa sekä puun oleellisista ominaisuuksista kuten terveysvaikutuksista. Videoita tehdään kahdeksan. Kohderyhminä ovat rakennusalan asiantuntijat, rakentamisen rahoittajat, kansalaiset ja päättäjät.

Videoiden aiheina ovat esimerkiksi puukerrostalon rakentaminen kaupungissa ja puukerrostalojen paloturvallisuus, ääneneristys ja akustiikka. Lisäksi tuotetaan video lisäkerrosrakentamisesta ja täydennysrakentamisesta puulla. Videoilla esitellään myös malliesimerkkejä puurakenteista taloyhtiöiden pihoilla ja kerrostaloasukkaan omista sisustusmahdollisuuksista puulla, puun terveysvaikutuksista sekä esitellään eurooppalainen esimerkki puurakentamisalueesta.

​​Lisätietoja: [email protected]
 

#hiilijemma

Toteuttajat: Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Tapio Oy

#Hiilijemma-hankkeessa koottiin tietoa ja viestittiin puun monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuksista pitkäikäisissä puutuotteissa. Päätavoitteena oli selventää metsien hoitoon ja käyttöön ja puutuotteisiin liittyvää hiilinielu- ja päästökeskustelua. Hankkeen yhtenä osana teetettiin Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden laatima selvitys, jossa tarkasteltiin puurakentamisen ilmastovaikutuksia. Ilmastokestävästä metsien hoidosta ja käytöstä viestittiin metsänhoidon suositusten pohjalta. Näin saatiin ehjä kokonaistarina metsästä pitkäikäisiksi puutuotteiden hiilivarastoiksi.

Viestinnässä käytettiin sosiaalista mediaa, jossa sisältöjä suunnattiin erityisesti metsänomistajille, metsäammattilaisille sekä muille kansalaisille. Lisäksi aihetta tuotiin aktiivisesti esiin muiden hankkeiden ja tilaisuuksien kautta. Hankkeessa tuotettiin animaatio, jossa kuvataan hiilen kierto metsässä ja miten hiili siirtyy metsästä puutuotteisiin, kuten rakennuksiin. Päättäjille, median edustajille ja muille sidosryhmille järjestettiin mm. webinaareja ja koulutuksia. Lisäksi alkuvuodesta 2022 hanketta toteuttaneet Puutuoteteollisuus ry ja Sahateollisuus ry järjestävät koulutustilaisuuksia jäsenyrityksilleen, joissa koulutetaan puurakentamisen ilmastohyödyistä.

Linkki hankkeessa tuotettuun viestintämateriaaliin:
​​​​​​​Linkki hankkeessa tuotettuun animaatioon

​​​​​​​​​Lisätietoja: Sara Turunen, [email protected]


​​​​​​Viisi puutuotteet hiilivarastoina- viestintähanketta toteutettiin vuosina 2021-2022 osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.  Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa ja niiden jalostusarvoa. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden lisäksi hankkeet toteuttavat myös Puurakentamisen ohjelman, Biotalousstrategian, Kansallisen metsästrategian, Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita.Ympäristöministeriö on rahoittanut vastaavia viestintähankkeita vuonna 2020.

Muualla palvelussamme

​​​​​​​Pitkäikäiset puutuotteet hiilivarastoina

Muissa hankkeissa tuotettuja videoita ja viestintämateriaaleja

Ympäristöministeriön viestintähankkeet
Puuinfon Puutuote-sivusto
​​​​​​​Puu puhuu- puusta arkkitehtuurissa - sivusto
More than wood construction -video (Metsäkeskus)

Motivan eli julkisen puurakentamisen akatemian eli Puuakatemian materiaalit (Motiva)

Organisaatioiden puutuotteisiin ja puurakentamiseen liittyviä sivuja
Motiva
Puuinfo
​​​​​​​
Metsäkeskus​​​​​​​
Biotalous.fi

Puurakentamisen ohjelma (YM)
Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (LVM)
​​​​
Hankeikkuna: Suunnitteilla ja rakenteilla olevat puukerrostalot 11/2020: