Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Puutuotteet hiilivarastoina -viestintähankkeet

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Puun käytön lisääminen rakentamisessa ja erilaisissa rakenteissa on yksi keino lisätä hiilen varastoja Suomessa. Samalla voidaan korvata uusiutumattomien materiaalien, kuten betonin, teräksen tai muovien käyttöä. Suomessa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän puuta erilaisissa pitkään hiiltä sitovissa rakenteissa ja rakennuksissa.

Puun käytön edistämiseen liittyen maankäyttösektorin hankekokonaisuudessa rahoitetaan vuonna 2021 yhteensä viisi viestintään liittyvää hanketta.

Puutuotteet hiilivarastoina -viestintähankkeiden kuvaukset

Laajamittaisen puunkäytön hiilineutraalisuushyödyt ja -kannattavuus rakentamisessa ja kaavoituksessa (Lankku)

Toteuttaja: Aalto-yliopisto

Hanke tuottaa suurimpien kaupunkiseutujen rakentamisen ja kaavoituksen kohderyhmille selkeää ja ymmärrettävää tietoa puurakentamisen roolista hiilivarastona sekä uusista liiketoimintamahdollisuuksista puurakentamisen käytössä kaupunkiseutujen hiilineutraalisuustyössä. Hanke hyödyntää viimeisintä tieteellistä tietoa alueelta ja toimii tiiviissä yhteistyössä maankäytön ja rakentamisen keskeisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen konkreettisena lopputuloksena on ”Kaupunkiseutujen kannattava puurakentaminen” tietopaketti ja viestintäprosessi. Hankkeen avulla puurakentamisen määrä lisääntyy merkittävästi kasvavilla kaupunkiseuduilla ja näin ollen myös koko Suomessa. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä kaikkien Maankäyttö ja liikenne eli MAL-sopimusten osapuolien kanssa terveellisten liiketoimintaekosysteemien synnyttämiseksi. Hankkeen tulokset viedään käytäntöön yhteistyössä MAL-sopimuksen vaikutusarviointiryhmien kanssa.

Lisätietoja: Professori Seppo Junnila, Kiinteistöliiketoiminta, AaltoENG, [email protected]


#hiilijemma
 

Toteuttajat: Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Tapio Oy

Hankkeessa kootaan tietoa ja viestitään puun monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuksista pitkäikäisissä puutuotteissa. Päätavoitteena on selventää metsien käyttöön ja puutuotteisiin liittyvää hiilinielu- ja päästökeskustelua. Hankkeessa tuotetaan selvitys, jonka avulla saadaan tutkimuksellinen tuki puutuotteita koskevan viestinnän pohjalle. Ilmastokestävästä metsien hoidosta ja käytöstä viestitään metsänhoidon suositusten pohjalta. Näin saadaan ehjä kokonaistarina metsästä pitkäikäisiksi puutuotteiden hiilivarastoiksi.

Viestinnässä käytetään sosiaalista mediaa, jossa sisältöjä suunnataan erityisesti metsänomistajille, metsäammattilaisille sekä muille kansalaisille. Lisäksi aihetta tuodaan aktiivisesti esiin muiden hankkeiden ja tilaisuuksien kautta. Hankkeessa tuotetaan animaatio, jonka avulla tuetaan ja selkeytetään pääviestejä. Päättäjille, median edustajille ja muille sidosryhmille järjestetään mm. webinaareja ja koulutuksia.

Lisätietoja: Sara Turunen, [email protected]
 

Kahdeksan kuvaa puusta - artikkelijulkaisu

Toteuttaja: Audiomedia Oy

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa artikkelijulkaisu kuntasektorille edistämään tietoa puurakentamisen mahdollisuuksista julkisessa rakentamisessa sekä puurakennusten ja metsien roolista hiilen sitojana ja hiilivarastoina. Julkaisun ”hyvän rakentamisen käytäntönä” ja esimerkkinä puun käytöstä rakentamisessa esitellään Kuhmon Tuupalan koulu, josta on tehty hiilijalanjäljen laskenta sekä tutkittu puun sisäilma- ja terveysvaikutuksia.

Julkisella puurakentamisella on todennettu tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ilmastotavoitteiden ja elinkaaren aikaisen hiilen sidonnan lisäksi myös metsä- ja aluetaloudelle sekä työllisyydelle. Artikkelijulkaisussa käsitellään koulurakentamisen arvoketjun lisäksi myös puurakentamisen vihreän rahoituksen mahdollisuuksia, puurakentamisen edistämisohjelmia, päästötietokannan käyttöönoton vaikutuksia sekä maankäyttö- ja rakennuslain vähähiilisyyttä koskevien säädösten merkitystä puurakentamisen edistämisessä.

Hankkeen tuloksena syntyy vuoden 2021 loppuun mennessä laaja kuvitettu rakentamisen ja metsäalan asiantuntijoiden, tutkijoiden sekä esimerkkikohteena olevan koulun toteuttajien haastatteluihin perustuva printtinä ja sähköisesti julkaistava artikkelijulkaisu. Hankkeen muina rahoittajina ovat Metsämiesten Säätiö, Metsäsäätiö ja Suomen Metsäkeskus.

Lisätietoja: Markku Laukkanen, [email protected]


Videoita puunkäytöstä rakentamisessa ja asumisessa kaupungissa

Toteuttaja: Puuinfo Oy

Hanke tuottaa videoiden avulla tietoa puurakentamisesta, puun käytöstä piharakentamisessa, korjausrakentamisessa ja sisustamisessa sekä puun oleellisista ominaisuuksista kuten terveysvaikutuksista. Videoita tehdään kahdeksan. Kohderyhminä ovat rakennusalan asiantuntijat, rakentamisen rahoittajat, kansalaiset ja päättäjät.

Videoiden aiheina ovat esimerkiksi puukerrostalon rakentaminen kaupungissa ja puukerrostalojen paloturvallisuus, ääneneristys ja akustiikka. Lisäksi tuotetaan video lisäkerrosrakentamisesta ja täydennysrakentamisesta puulla. Videoilla esitellään myös malliesimerkkejä puurakenteista taloyhtiöiden pihoilla ja kerrostaloasukkaan omista sisustusmahdollisuuksista puulla, puun terveysvaikutuksista sekä esitellään eurooppalainen esimerkki puurakentamisalueesta.

Lisätietoja: [email protected]
 

Puusepänliikkeiden kummitoiminta peruskoulujen teknisille luokille - PuuPeTe

Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Puuteollisuusyrittäjät ry, Teknisten aineiden opettajat ry

Hankkeessa luodaan toimintamalli siitä, miten puun käyttöä ja ymmärrystä puun ominaisuuksista voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisten töiden opetuksessa. Hankkeeseen valitaan eri puolelta Suomea puusepänalan kummiyrityksiä peruskoulun teknisen työn opetukselle. Puusepänliikkeet keräävät hankkeessa kehitettävän keräysjärjestelmän avulla tuotannosta jäävää laadukasta mutta tuotantoon soveltumatonta puumateriaalia kouluille. Lahjoitetuille puutavarasta tehdyille tuotteille luodaan yksilöllisiä tarinoita, jolloin tuotteita valmistaneille oppilaille muodostuu persoonallinen suhde käsin valmistamilleen tuotteille. Tarinoista koostetaan yhdessä Laatupuu – lahjoituksen tehneiden kummiyritysten kanssa Puun tarina – kooste, joka jää elämään opetus, - ja muuhun julkaisukäyttöön.  Hankkeessa peruskoululaisten ymmärrys puun hyvistä ominaisuuksista sekä tiedot puutuotealan opiskelu - ja työmahdollisuuksista lisääntyvät hankkeen myötä.

Lisätietoja:  Projektipäällikkö Jouni Silvast, [email protected]

 

Hankkeet toteutetaan osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.  Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa ja niiden jalostusarvoa. Hankkeet toteuttavat myös Puurakentamisen ohjelman, Biotalousstrategian ja Kansallisen metsästrategian tavoitteita.

 

Muualla verkossa

Puurakentamisen ohjelma (YM)
Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (LVM)