Perinnebiotooppien ekosysteemipalvelut ja keinoja päivitysinventointien kustannustehokkaaseen toteutukseen (PEBI)

Toteuttajat: Suomen ympäristökeskus

Vastuuhenkilö: Mikko Kuussaari, Suomen ympäristökeskus

Rahoitus: 24 277 € (YM TEAS)

Toteutusaikataulu: 2016

Tiivistelmä: Hanke jakautuu kahteen osatyöhön, joiden tavoitteena on 1) parantaa päivitysinventoinnin kustannustehokkuutta hyödyntämällä sen suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisia paikkatietoaineistoja sekä aiempaa inventointiaineistoa, sekä 2) määritellä perinnebiotooppien tuottamat eri ekosysteemipalvelut, ja esittää keinoja niiden huomioimiseksi osana päivitysinventointia.

Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana. Laajahko otos aiemman perinnemaisemainventoinnin tietoaineistoista on tallennettu sähköiseen muotoon, ja tiedot on analysoitu aiempaa huolellisemmin. Nämä tiedot ovat nyt käytettävissä vertailuaineistoksi, kun inventoinnit tullaan toistamaan. Ekosysteemipalvelujen osalta työ on vielä käynnissä.

Hankkeen tuotokset: