FI SV EN

Eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet

Eläimistä saatavilla sivutuotteilla ja niistä johdetuilla tuotteilla tarkoitetaan kaikkia eläimistä saatavia tuotteita, joita ei käytetä elintarvikkeina, kuten teurastuksen sivutuotteita, meijeriteollisuuden sivutuotteita, kuolleita eläimiä ja lantaa. Sivutuotteita ovat myös myynnistä poistetut kaupan entiset eläinperäiset elintarvikkeet sekä ruokajäte. Eläimistä saatavissa sivutuotteissa voi esiintyä taudinaiheuttajia tai kemiallisia jäämiä, jotka saattavat aiheuttaa sairauksia sekä ihmisissä että eläimissä. Asiallisesti käsiteltynä sivutuotteista ei aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 ja sen täytäntöönpanosta annettu komission asetus ((EU) N:o 142/2011) sisältävät sivutuotteita koskevia säännöksiä.  Sivutuoteasetuksen soveltamisala on laaja kattaen sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräilyn, kuljetuksen, käsittelyn, markkinoille saattamisen ja hävittämisen. Sivutuoteasetusta sovelletaan myös sivutuotteiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen. Sivutuoteasetus ja sen täytäntöönpanosta annettu komission asetus ovat suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä. Kansallisella lainsäädännöllä voidaan kuitenkin antaa joitakin rajattua poikkeuksia sivutuoteasetuksen vaatimuksiin.

Sivutuoteasetus ja sen soveltamisalaan liittyvät kansalliset asetukset löytyvät eläinlääkintälainsäädännöstä, osio H.

Sivutuotteiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista: eläinlääkintälainsäädäntö, osio Eb

Sivutuotevalvonnan ohjaus kuuluu Ruokavirastolle. Sivutuotteita koskeva ohjeistus löytyy Ruokaviraston internetsivuilta: Eläimistä saatavat sivutuotteet

Lisätietoja

Kirsti Huovinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162182   Sähköpostiosoite: