H - Rehut ja sivutuotteet

 

1. Rehulaki 1263/2020

2. Lääkerehuista MMMa 10/EEO/2008, H 2:1 MMMa 21/EEO/2010

3. Sivutuotelaki 517/2015, H 3:1 882/2018, H 3:2 1283/2019

17. -

18. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista MMMa 783/2015

19. -

20. -


20a. -

21. -

22. -

23. -


24. -

24a. -


24b. -


25. Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin VNa 96/2010, 25:1  VNa 998/2017

26. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (konsolidoitu 9.11.2010) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus). Asetusta sovelletaan 4. päivästä maaliskuuta 2011 alkaen.

26a. Komission asetus (EU) N:o 142/2011 (konsolidoitu 30.6.2020) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla. Sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 toimeenpanoasetus. Asetusta sovelletaan 4. päivästä maaliskuuta 2011 alkaen.