Organisaatio

Metsäneuvosto

Metsäneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön asettama, metsien eri käyttömuotoja edustavien tahojen muodostama elin, jonka tehtävänä on tukea ministeriötä laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Metsäneu­vosto seuraa ja edistää Kansallinen metsästrategia 2025:n (KMS 2025) toteuttamista ja tekee ehdotuksia strategian kehittämiseksi kestävän kehityksen näkökulmat huomioonottavana tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvoston toimikausi päättyy 30.6.2023.

Metsäneuvoston kokoonpano

Työvaliokunta

Metsäneuvoston työvaliokunnan tehtävänä on valmistella metsäneuvostossa käsiteltävät asiat ja edistää sen päätösten toimeenpanoa. Lisäksi työvaliokunta seuraa KMS 2025:n toteutumista, analysoi tuloksia ja tekee esityksiä ohjelman toimenpiteiden mahdollisista muutostarpeista ja valmistelee KMS 2025:n seurantaraportit.

Metsäneuvoston työvaliokunnan kokoonpano (vanha, päivitys tulossa)

Metsätalous ja -energiaverkosto

Verkoston tavoitteena on viedä alaa eteenpäin ja edistää siten Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa. Verkosto toimii tiedonvälityskanavana ja keskustelufoorumina metsätalouteen ja metsäenergiaan liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien KMS 2025:n metsätalouteen ja -energiaan liittyvät strategiset hankkeet. Verkosto tekee kehittämisehdotuksia ja toimii KMS 2025:n tavoitteiden edistämiseksi.

Metsätalous ja -energiaverkoston kokoonpano (vanha, päivitys tulossa)

Monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut -verkosto

Verkoston tavoitteena on viedä alaa eteenpäin ja edistää siten Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa. Verkosto toimii tiedonvälityskanavana ja keskustelufoorumina metsäluonnon monimuotoisuuteen ja muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien KMS 2025:n ko. aihepiireihin liittyvät strategiset hankkeet. Verkosto tekee kehittämisehdotuksia ja toimii KMS 2025:n tavoitteiden edistämiseksi.

Monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut -verkoston kokoonpano (vanha, päivitys tulossa)

Kansainvälisen metsäpolitiikan yhteistyöverkosto

Verkoston tehtävänä on:

  • jakaa tietoa ajankohtaisista metsiin liittyvistä kansainvälisistä aloitteista ja prosesseista,
  • edistää kansallisessa metsästrategiassa määriteltyjen kansainvälisten tavoitteiden ja aloitteiden toteuttamista,
  • edistää osaltaan metsäalan kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, sekä
  • seurata ja raportoida metsäneuvostolle kansainvälisen metsäpolitiikan tavoitteiden ja aloitteiden edistymisestä osana KMS:n kansainvälistä ja EU metsähanketta.

Kansainvälisen metsäpolitiikan yhteistyöverkoston kokoonpano

Lisätietoja

Katja Matveinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287