Organisaatio

Metsäneuvosto

Metsäneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön asettama, metsien eri käyttömuotoja edustavien tahojen muodostama elin, jonka tehtävänä on tukea ministeriötä laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Metsäneu­vosto seuraa ja edistää Kansallinen metsästrategia 2025:n (KMS 2025) toteuttamista ja tekee ehdotuksia strategian kehittämiseksi kestävän kehityksen näkökulmat huomioonottavana tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvoston toimikausi päättyy 30.6.2023.

Metsäneuvoston kokoonpano
Metsäneuvoston kokoonpanon muutos
Metsäneuvoston kokoonpanon muutos

Työvaliokunta

Metsäneuvoston työvaliokunnan tehtävänä on valmistella metsäneuvostossa käsiteltävät asiat ja edistää sen päätösten toimeenpanoa. Lisäksi työvaliokunta seuraa KMS 2025:n toteutumista, analysoi tuloksia ja tekee esityksiä ohjelman toimenpiteiden mahdollisista muutostarpeista ja valmistelee KMS 2025:n seurantaraportit. Työvaliokunta valmistelee metsäneuvostolle uutta Kansallista metsästrategiaa.

Metsäneuvoston työvaliokunnan kokoonpano

Metsätalous ja -energiaverkosto

Verkoston tavoitteena on viedä alaa eteenpäin ja edistää siten Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa. Verkosto toimii tiedonvälityskanavana ja keskustelufoorumina metsätalouteen ja metsäenergiaan liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien KMS 2025:n metsätalouteen ja -energiaan liittyvät strategiset hankkeet. Verkosto tekee kehittämisehdotuksia ja toimii KMS 2025:n tavoitteiden edistämiseksi.

Metsätalous ja -energiaverkoston kokoonpano

Monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut -verkosto

Verkoston tavoitteena on viedä alaa eteenpäin ja edistää siten Kansallisen metsästrategian toimeenpanoa. Verkosto toimii tiedonvälityskanavana ja keskustelufoorumina metsäluonnon monimuotoisuuteen ja muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien KMS 2025:n ko. aihepiireihin liittyvät strategiset hankkeet. Verkosto tekee kehittämisehdotuksia ja toimii KMS 2025:n tavoitteiden edistämiseksi. Verkosto kutsutaan uudelleen kokoon tarpeen mukaan ja samalla tarkistetaan sen kokoonpanoa ja tehtäviä. Pyöreä pöytä toimii keskustelufoorumina metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa.

Muualla palvelussamme

Metsien monimuotoisuus ja suojelu - Pyöreä pöytä

Kansainvälisen metsäpolitiikan yhteistyöverkosto

Verkoston tehtävänä on:

  • jakaa tietoa ajankohtaisista metsiin liittyvistä kansainvälisistä aloitteista ja prosesseista,
  • edistää kansallisessa metsästrategiassa määriteltyjen kansainvälisten tavoitteiden ja aloitteiden toteuttamista,
  • edistää osaltaan metsäalan kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, sekä
  • seurata ja raportoida metsäneuvostolle kansainvälisen metsäpolitiikan tavoitteiden ja aloitteiden edistymisestä osana KMS:n kansainvälistä ja EU metsähanketta.

Kansainvälisen metsäpolitiikan yhteistyöverkoston kokoonpano

Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkosto

Verkoston tavoitteena on edistää metsäalan koulutukseen vaikuttavia tekijöitä niin, että alalle valmistuu kokonaistehokkaasti riittävästi uusia, työtehtäviin soveltuvia, ajantasaiset tiedot ja taidot omaavia, työmarkkinoiden tarvitsemia ammattilaisia. Verkostotyössä huomioidaan metsästrategian koulutuksen ja osaamisen strategisen hankkeen keskeiset painopistealueet ja tavoitteet.

             Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkoston kokoonpano 2020–2021

Biodiversiteettiverkosto

Verkoston tavoitteena on tukea Kansallisen metsästrategian 2035 (KMS 2035) valmistelua metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa. Verkosto tukee KMS:n tavoitteiden, indikaattoreiden ja hankesalkun valmistelua. Metsien käyttöön liittyviä linjauksia valmistellaan tällä hetkellä useissa erillisissä kansallisissa sekä EU-tason prosesseissa. KMS:n roolin kirkastamiseksi osana tätä kokonaisuutta valmistelussa tarvitaan eri prosesseissa tuotettavien linjausten poikkileikkaavaa tarkastelua. Tavoitteena on, että linjaukset muodostavat toimivan, käytännön tasolla toteutettavissa olevan, kustannusvaikuttavan, hyväksyttävän ja koherentin kokonaisuuden.

Lisätietoja

Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162045   Sähköpostiosoite:


Katja Matveinen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162287   Sähköpostiosoite: