Lypsylehmien jaloittelun hyvinvointi- ja ympäristötekijät (Liikkuva lehmä)

Hakijat: Luonnonvarakeskus Luke; Kpedu; Savonia AMK
Vastuututkija: Lilli Frondelius (Luke)
Kokonaisrahoitus: 240 000 €
Hankeaika: 1.4.2024-30.6.2027

Vuoden 2024 alusta voimaan tulevan eläinten hyvinvointilain ja tuettavan rakentamisen asetuksen vaatimusten mukaan investointitukia myönnetään jatkossa lypsykarjanavetoille vain, jos eläimillä on mahdollisuus päästä laitumelle tai jaloittelualueelle. Jaloittelun katsotaan lisäävään eläinten hyvinvointia, mutta tutkittua tietoa aiheesta on yllättävän vähän. Tulevat tuettavan rakentamisen vaatimukset voidaan täyttää myös tarjoamalla lehmille laidunnusmahdollisuus. Etenkin isoissa karjayksiköissä navetan ympärillä oleva peltoala rajoittaa ruokinnallista kiertolaidunnusta, jolloin vaihtoehtoisesti voidaan päätyä laidunalan jatkuvaan laiduntamiseen. Tämä jaloittelulaidunnus voi johtaa nopeastikin lohkon ylilaidunnukseen, joka puolestaan voi johtaa suurempiin ravinnekuormiin ja ammoniakkipäästöihin. Hyvinvointiin tehtävät panostukset voivat vähentää eläinten sairastavuutta ja nostaa tuotantoikää, mutta toisaalta jaloittelu voi huonosti toteutettuna aiheuttaa loukkaantumisriskin ja lisätä ympäristön kuormitusta. Liikkuva lehmä -hankkeessa selvitetään talviaikaisen jaloittelun vaikutusta lypsylehmien hyvinvointiin pihattonavetoissa, olosuhdetekijöiden vaikutusta lehmien jaloittelumotivaatioon ja jaloittelulaidunnuksen vaikutusta laitumen ravinnekuormaan. Hankkeessa tuotetusta aineistoista ja maatalousyrittäjiltä kerätyistä parhaista käytänteistä kootaan opas avuksi jaloittelun kestävään toteutukseen. Hankkeen tulosten avulla edistetään vastuullista lypsylehmien jaloittelua, jossa huomioidaan eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmat.