Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Valtioneuvosto on 18.2.2021 asettanut uuden maaseutupolitiikan neuvoston MANEn toimikaudelle 1.3.2021 – 31.12.2025.

MANEn tavoitteena on tukea valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä kansallisten maaseutupoliittisten kysymysten valmistelussa ja toimeenpanossa. Neuvosto linjaa kansallisen maaseutupolitiikan toteutusta ja sen kehittämistä valtioneuvoston sille asettamien tehtävien puitteissa.

MANEn puheenjohtajana toimii maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen. Varapuheenjohtajana toimii aluepolitiikasta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Neuvoston kokoonpano heijastaa maaseutupolitiikan poikkihallinnollista luonnetta. Edustettuina ovat kansallisen maaseutupolitiikan kannalta keskeisiä toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta edustaen eri aluetasoilla tehtävää maaseudun kehittämistyötä. Neuvostossa on 34 jäsentä.

MANEn tehtävät

MANEn tehtäviä toteutetaan maaseutupolitiikan laajan yhteistyöverkoston kautta neuvoston johdolla. Keskeisiä toteuttajia ovat neuvoston sihteeristö ja maaseutupolitiikan temaattiset verkostot.

Tehtävät ovat seuraavat:

  1. Päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä kansallisissa maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna.
  2. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 toteuttaminen ja siihen liittyvä kehittämistyö erikseen määritellyissä teemoissa sekä toteutuksen seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä.
  3. Vaikuttaminen eri hallinnonaloilla vireillä ja käynnissä oleviin maaseutupoliittisesti merkittäviin hankkeisiin.
  4. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden, toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen tukemaan ja toteuttamaan paikkaperustaista politiikkaa ja kehittämistä.
  5. Maaseutututkimuksen ja -tiedon lisääminen muun muassa valtakunnallisella maaseudun tutkimus- ja kehittämishankerahoituksella sekä maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen tiedon- ja kokemustenvaihdon edistämisellä.
  6. Osallistuminen kansallisen aluekehittämisen sekä EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen. Maaseudun, saariston ja kaupungin vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten parantaminen yhdessä kaupunki- ja saaristopolitiikan toimijoiden kanssa.

Maaseutupolitiikan neuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.3.2021—31.12.2025

MANE asettamispäätös 18.2.2021

Maaseutupolitiikan neuvoston ylläpitämältä sivustolta maaseutupolitiikka.fi saat tietoa ja työkaluja hyvän maaseutupolitiikan tekemiseen. Maaseutupolitiikka.fi –sivuilla on tietoa myös rahoitetuista valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeista https://www.maaseutupolitiikka.fi/mita-teemme/tutkimus.

 

Lisätietoja

Antonia Husberg, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162033