Laiduntamismenetelmien ja viljelijöiden asenteiden vaikutukset lypsylehmien hyvinvointiin ja maaperän hiilen sidontaan (GRAZE-WEL)

Hakijat: Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Peter Krawczel (Helsingin yliopisto)
Kokonaisrahoitus: 304 000 €
Hankeaika: 1.1.2021-31.3.2024

Maatalouden tehostumisen myötä karjakoko kasvaa ja lypsylehmiä pidetään yhä enemmän pihatoissa, vaikka suurin osa navetoista on edelleen parsinavettoja. Pihatoissa ei ole lakisääteistä vaatimusta laidunnukselle, minkä lisäksi etenkin automaattilypsyn yhteydessä laiduntamista pidetään haasteellisena. Koska laiduntamista pidetään eläinten hyvinvoinnin kannalta edullisena, tarvitaan uutta tietoa laiduntamismenetelmistä, jotka mahdollistavat laiduntamisen myös isoissa karjoissa. Hyvinvointivaikutusten lisäksi uusien laiduntamiskäytäntöjen kehittäminen mahdollisesti pienentää myös maitotilojen hiilijalanjälkeä, lisää ympäristön monimuotoisuutta ja tuottaa ekosysteemipalveluita. Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa erilaisten laidunnustapojen vaikutuksista eläinten käyttäytymiseen, hyvinvointiin, terveyteen, ravitsemukseen ja tuotantoon. Avainkysymyksiä ovat ensinnäkin, riittääkö pelkkä jaloittelulaidunnus laiduntamisen hyvinvointivaikutusten saavuttamiseksi. Toiseksi on määritettävä hyvinvoinnin kannalta riittävä laidunaika ottaen huomioon automaattilypsy ja eläinten ruokinta. Tässä yhteydessä tutkitaan myös laiduntamisen vaikutusta maaperän hiilensidontaan. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kartoittaa käytännön maatilojen laiduntamiskäytäntöjä ja niiden hyvinvointivaikutuksia sekä tutkia viljelijöiden asenteiden vaikutusta laiduntamisen järjestämiseen. Tutkimuksen toteutuksessa hyödynnetään jo menossa olevan hankkeen tutkimustilaverkostoa. Hankkeen kokeilla pyrimme vastaaman esitettyihin avainkysymyksiin ja luomaan uusia suosituksia suomalaisten lypsykarjojen laidunkäytäntöihin.