FI SV EN

Muuntogeeniset ja uuselintarvikkeet

Uuselintarvikkeet

Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan tuotteita, joita ei ole merkittävässä määrin käytetty ihmisravintona EU:ssa ennen ensimmäisen uuselintarvikeasetuksen voimaantuloa 15. toukokuuta 1997. Uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus uuselintarvikkeista (EU) 2915/2283 korvaa aiemman ja sitä sovelletaan 1.1.2018 alkaen. Uutuuden käsite pohjaa turvalliseen käyttöhistoriaan. Uuselintarvikkeen määritelmää täydentää elintarvikkeiden luokittelu ryhmiin. Aikaisempien ryhmien, kuten kasveista, eläimistä, mikro-organismeista, levistä tai sienistä peräisin olevien elintarvikkeiden tai uusien valmistusmenetelmien avulla tuotettujen elintarvikkeiden lisäksi uusina ryhminä huomioidaan valmistetut nanomateriaalit, solukko- ja kudosviljelmätuotteet sekä kivennäisperäiset elintarvikkeet. Uudessa asetuksessa eläimet elintarvikkeina kuuluvat nyt yksiselitteisesti asetuksen piiriin ja näin on selkiytetty tilanne myös hyönteisten osalta.

Uudistuksessa merkittävintä on riskinarvioinnin ja päätöksenteon keskittäminen. Hakemukset jätetään Euroopan komissiolle, joka vastaa myös päätöksenteosta. Turvallisuuden ennakkoarvioinnista vastaa EFSA. Uuselintarvikeluvista tulee yleiset ja luvat kootaan Unionin luetteloksi, joka on julkaistu komission kotisivuilla ja jota päivitetään uusien hakemusten myötä. Luettelossa määritellään käytön edellytykset sekä tuotteen eritelmä. Muualta kuin EU:n alueelta peräisin oleville, 25 vuoden turvallisen käyttöhistorian omaaville elintarvikkeille on yksinkertaistettu ilmoitusmenettely. Kaikki elintarvikeluvat ovat voimassa koko EU:n alueelle. Suomessa Ruokavirasto on yhteysviranomainen uuselintarvikkeita koskevissa asioissa.

Siirryttäessä uuteen järjestelmään ennen vuotta 2018 jätetyt lupahakemukset, joista ei ole tehty päätöstä, siirretään asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisiksi hakemuksiksi. Markkinoilla laillisesti oleville tuotteille, jotka kuuluvat uuden asetuksen piiriin, tulee jättää lupahakemus vuoteen 2019 mennessä. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen markkinoille tulleet hyönteisvalmisteet.

Lisätietoa uuselintarvikkeista on saatavissa Ruokaviraston verkkosivuilta. Unionin hyväksyttyjen uuselintarvikkeiden luettelo löytyy Euroopan komission kotisivuilta. Sivustolla on myös ohjeet hakemusmenettelystä ja linkki sähköiseen hakemusjärjestelmään.  

Muuntogeeniset elintarvikkeet

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 1829/2003. Tällaisia elintarvikkeita ovat muuntogeenisiä organismeja (GMO) sisältävät, niistä koostuvat tai niistä valmistetut elintarvikkeet.

Muuntogeenisiltä elintarvikkeilta edellytetään pakkausmerkintöjä. Merkintä löytyy elintarvikkeiden ainesosaluettelosta ko. ainesosan nimen yhteydestä. Merkintöjä ei edellytetä, jos muuntogeenisen aineksen esiintyminen on vähäistä ja tahatonta. Tällaiseksi rajaksi on asetettu 0,9 prosenttia kyseisestä ainesosasta.

Päätökset muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen markkinoinnista tehdään yhteisesti koko EU:n alueella. Suomessa Ruokavirasto on nimetty yhteysviranomaiseksi GM elintarvikkeita ja rehuja koskevissa lupa-asioissa.

Komissio antoi huhtikuussa 2015 ehdotuksen muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan asetuksen (EY) 1829/2003 muuttamiseksi niin, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus kieltää EU:ssa hyväksyttyjen tuotteiden käyttö alueellaan. Ehdotus ei anna mahdollisuutta rajoittaa muuntogeenisellä rehulla ruokituista eläimistä saatavien tuotteiden, kuten lihan, kalan, maitotaloustuotteiden tai munien, kauppaa EU:n sisämarkkinoilla. Asian käsittely on kesken EU:n toimielimissä.

Lisätietoa muuntogeenisistä elintarvikkeista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta. Euroopan komission verkkosivuilta löytyy laajasti tietoa geenitekniikasta sekä markkinoille hyväksyttyjä muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskeva GMO-rekisteri. Tietoa geenitekniikasta ja muuntogeenisistä elintarvikkeista löytyy myös EFSAn sivuilta sekä YK:n alaisen maatalousjärjestön FAOn GMOPlatform sivustolta

Lisätietoja

Sanna Viljakainen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162037