MMM:n kuulutukset ja tiedonannot

Maa- ja metsätalousministeriön päätösten yleistiedoksianto 25.5.2020

 

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt seuraavat kalastuskiintiöiden vaihtoa koskevat päätökset:

Päätös 29.4.2020, VN/9804/2020-MMM-1

Päätös 14.5.2020, VN/11807/2020-MMM-3

Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta.

 

Kirjaamon yhteystiedot:

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30, 00023  VALTIONEUVOSTO

Puh. 0295 16 2200
Telefaksi: (09) 1605 4202
Virallinen sähköpostiosoite: [email protected]

 

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu 25.5.2020 maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla ja pidetään nähtävänä 25.5.- 6.7.2020.

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.