Ohjelman tavoitteet ja toteutus

Maataloussektorille on asetettu useita ympäristön tilaa parantavia kansainvälisiä ja kansallisia tavoitteita, joita pyritään toteuttamaan erilaisilla tukijärjestelmillä ja ympäristölainsäädännöllä. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyy monia erilaisia poliittisia, taloudellisia ja teknisiä haasteita, joiden ratkomiseen tarvitaan tutkimusta. Tämän tutkimusohjelman keskeiset tavoitteet ja tutkimuskysymykset on kuvattu ohjelman teemoissa sekä alta löytyvässä taustadokumentissa.

Ohjelmassa rahoitettavat tutkimusteemat ja -kysymykset pohjautuvat maaseutuohjelman ja yhteisen maatalouspolitiikan strategisiin tavoitteisiin. Tutkimuksen tarkoitus on tukea ohjelman arviointia, edistää politiikkatavoitteiden toteutumista sekä tuottaa uutta tietoa myös seuraavan ohjelmakauden valmistelun tueksi.

Mitä rahoitettavilta hankkeilta edellytetään?

Ohjelmaan valittavilta hankkeilta odotetaan laaja-alaista, rajat ylittävää yhteistyötä eri tieteenalojen ja tutkimuslaitosten välillä. Tutkimusongelmat ovat luonteeltaan moniulotteisia, joten niiden ratkomiseen tarvitaan osaamista eri luonnontieteiden ja taloustieteen ohella myös käyttäytymis- ja viestintätieteistä.

Ohjelman toteutustapa

Ohjelmaan voidaan sisällyttää eri lähteistä rahoitettavia tutkimushankkeita ja selvityksiä, jotka tukevat ohjelmalle asetettuja tavoitteita (ks. Rahoituksen hakeminen). Tutkimusohjelmaan sisältyvät hankkeet voivat olla kestoltaan erilaisia. Useimmat hankkeet ovat 2-3-vuotisia, mutta joukossa on myös lyhyempiä selvityksiä.

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi