Metsät EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa

Useat EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevat säädökset vaikuttavat metsäsektoriin

EU:ssa linjataan parhaillaan energia- ja ilmastopolitiikkaa vuoteen 2030 asti ja tähän liittyen komissio julkaisi vuosina 2016–2017 useita lainsäädäntöehdotuksia. Uusi päästökauppadirektiivi sekä taakanjako- ja LULUCF-asetukset tulevat muodostamaan kokonaisuuden, joka ohjaa EU:n ilmastopolitiikkaa vuosina 2021–2030 ja jolla toimeenpannaan Pariisin ilmastosopimusta. EU:n puhtaan energian paketti sisältää useita energiasektoria koskevia direktiivejä ja asetuksia. Metsäsektorin näkökulmasta energiasäädöksistä tärkein on  uusiutuvan energian direktiivi (RED II) ja sen sisältämät biomassan kestävyyskriteerit.

EU:ssa kasvihuonekaasujen vähentäminen pohjautuu EU:n päästökauppajärjestelmään sekä niin kutsuttuun taakanjakopäätökseen päästökauppajärjestelmään kuulumattomien alojen osalta. Päästökaupan ulkopuolisia sektoreita ovat liikenne, rakennusten lämmitys, jätehuolto ja maatalous. Niiden osuus EU:n päästöistä on lähes 60 prosenttia. Komission nk. taakanjakoasetuksessa määritellään miten EU vähentää vuosina 2021–2030 päästöjään päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla.

Taakanjakoasetuksen mukaan Suomen on vähennettävä päästöjään vähintään 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästökaupan ulkopuolisten alojen yhteenlasketut päästöt ovat viime vuosina olleet Suomessa noin 30 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, ja uuden asetuksen mukaan päästöjä on vähennettävä noin 20 miljoonaan tonniin vuodessa 2030 mennessä.   

LULUCF-asetus määrittelee miten hiilinielut lasketaan ja otetaan huomioon ilmastotavoitteissa

Komission LULUCF-asetus määrittelee miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsänhoidon nielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka.

Uusiutuvan energian direktiiviin sisältyy jatkossa kestävyyskriteerit myös kiinteille energiabiomassoille

Heinäkuussa 2021 voimaan astuvaan uusiutuvan energian direktiiviin (RED II) sisältyy uutena asiana kestävyyskriteerit myös kiinteille biomassoille. Nykyisessä RED-direktiivissä kriteerit koskevat vain liikenteen biopolttoaineita ja muita bionesteitä.

Jäsenmaat toimittavat kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat eli NECP:t komissiolle

EU:n jäsenmaiden tulee laatia ja toimittaa komissiolle kansalliset energia ja ilmastosuunnitelmat vuoden 2019 loppuun mennessä. Komissio antoi 18.6.2019 tiedonannon, jossa se arvioi, tuleeko EU kokonaisuutena saavuttamaan vuodelle 2030 asetetut energia- ja ilmastotavoitteet.

Muualla palvelussamme
LULUCF-asetus
Energiabiomassojen kestävyyskriteerit
Ministeri Leppä EU-parlamentin valiokuntien kuultavana (MMM:n tiedote 4.9.2019)
EU:n maatalousministerien kokouksen aiheena maaperän hiilensidonta ilmastonmuutoksen hillitsijänä (MMM:n tiedote 2.9.2019)

Muualla verkossa
Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 (Tilastokeskus)
Euroopan unionin ilmastopolitiikka (Ympäristöministeriö)
Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi ja seuranta (Ympäristöministeriö)
Energia-alan EU- ja kansainvälinen yhteistyö (Työ- ja elinkeinoministeriö)
LULUCF-asetus (EU) 2018/841

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350  


Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162