Metsät EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa

Useat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat säädökset vaikuttavat metsäsektoriin

EU:n perussopimuksiin ei sisälly unionin yhteistä metsäpolitiikkaa. Metsiin liittyviä asioita sisältyy kuitenkin useisiin EU:n sektoripolitiikkoihin. Etenkin maatalous-, ympäristö- sekä ilmasto- ja energiapolitiikan alalla on useita asetuksia ja direktiivejä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti myös metsätalouteen ja -teollisuuteen. Ilmasto- ja energiapolitiikan osalta metsäsektoriin kytkeytyvistä säädöksiä ovat esimerkiksi LULUCF-asetus, uusiutuvan energian direktiivi ja taksonomian ilmastokriteerit. Linkit komission ehdotuksiin löytyvät sivun lopusta.

LULUCF-asetus määrittelee miten hiilinielut lasketaan ja otetaan huomioon ilmastotavoitteissa

LULUCF-asetus hyväksyttiin huhtikuussa 2023 ja sen tavoitteena maankäyttösektorin yhdistäminen tiiviimmin ilmastopolitiikan kehykseen, laskennan yksinkertaistaminen ja raportointitaakan vähentäminen verrattuna aiempaan, vuoden 2018 LULUCF-asetukseen. Lue lisää LULUCF-asetuksesta.

Uusiutuvan energian direktiiviin sisältyy kestävyyskriteerit energiabiomassoille

Voimassa olevaan uusiutuvan energian direktiiviin (RED II) vuodelta 2018 sisältyy kestävyyskriteerit energiaksi käytettäville biomassoille, kuten metsähakkeelle. Kestävyyskriteereillä halutaan varmistaa, että bioenergian lisääntyvä käyttö EU:ssa tuottaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Kasvihuonekaasupäästösäästövaatimusten lisäksi kestävyyskriteereihin sisältyy biomassojen kasvattamista koskevia vaatimuksia metsissä, pelloilla ja ruohikkoalueilla.

Uusi päivitetty RED-direktiivi (RED III) julkaistiin syksyllä 2023 ja se tulee saattaa osaksi jäsenmaiden lainsäädäntöä toukokuuhun 2025 mennessä.  Päivitettyyn direktiiviin sisältyy muutoksia myös energiabiomassojen kestävyyskriteereitä koskeviin artikloihin. Direktiivin kansallista toimeenpanoa valmistellaan parhaillaan. Lue lisää biomassan kestävyyskriteereistä.

Taksonomia-asetus ja kestävän rahoituksen ilmastokriteerit

EU:n taksonomia-asetuksen (2020) tavoitteena on luoda EU:n kattava yhteneväinen määritelmä ympäristön kannalta kestävälle taloudellisille toiminnoille eli niin sanotuille vihreille sijoituskohteille. Taksonomia-asetuksessa määritetään kuusi tavoitetta: ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, vesivarojen ja merten kestävä käyttö ja suojelu, siirtymä kiertotalouteen, saastumisen ehkäiseminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Komissio antaa taksonomia-asetuksen nojalla delegoituja säädöksiä. Delegoitu säädös, joka koskee ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista merkittävästi edistävien toimintojen teknisiä arviointiperusteita annettiin kesäkuussa 2021.  Ilmastonmuutoksen hillinnän osalta kriteerejä on yhdeksälle sektorille ja 88 eri toiminnolle.

Tutustu tarkemmin komission taksonomiaa käsitteleviin sivuihin ja ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista merkittävästi edistävien toimintojen teknisiä arviointiperusteita koskevaan delegoituun säädökseen (C(2021) 2800/3).

Asetusehdotus hiilenpoistojen sertifioinnista

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2022 asetusehdotuksen hiilenpoistojen sertifioinnista. Hiilenpoistot tarkoittavat keinoja poistaa hiilidioksidia ilmakehästä sekä maankäyttösektorin hiilensidonnalla että teknologisin menetelmin. Tavoitteena on edistää sekä innovatiivisia hiilidioksidin poistamistekniikoita ja hiiliviljelyratkaisuja. Hiilenpoistojen sertifioinnin on tarkoitus luoda viitekehys EU-jäsenvaltioiden hiiliyksiköiden tuotannolle, menetelmille ja kaupankäynnille. Komissio on perustanut hiilenpoistojen asiantuntijaryhmän, jossa käsitellään asetuksen delegoituja säädöksiä, joissa määritellään eri toimenpiteiden vaatimukset hiilenpoistoille.
Lue lisää komission tiedotteesta (europa.eu) ja mmm:n tiedotteesta.

Komission tiedonanto kestävistä hiilenkierroista

Euroopan komissio julkaisi tiedonannon kestävistä hiilenkierroista joulukuussa 2021. Tiedonannossa esitetään keinoja hiilen poistamista ilmakehästä, kierrättämistä ja varastoimista voidaan lisätä siten, että saavutetaan ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Esimerkkejä tiedonannossa käsitellyistä keinoista ovat esimerkiksi hiiltä sitovat viljelykäytännöt, metsittäminen ja soiden ennallistaminen. Tiedonannossa esitetään lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia hiiltä sitovan viljelyn tukemiseksi ja tämän ympäristöä ja ilmastoa säästävän liiketoimintamallin parantamiseksi. Komissio aikoo ehdottaa vuoden 2022 loppuun mennessä hiilen poistamisen sertifiointia koskevaa sääntelykehystä. Tutustu komission tiedonantoon kestävistä hiilenkierroista ja asiaa käsittelevään komission tiedotteeseen (15.12.2021).

Jäsenmaiden kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat

Uusiutuvan energian direktiivissä (RED II, 2018) on säädetty EU:n sitovasta yleistavoitteesta uusiutuvalle energialle. EU:n hallintomalliasetuksen mukaisesti jäsenvaltioiden on asetettava kansalliset tavoitteensa unionin yleistavoitteen saavuttamiseksi ja jäsenvaltioiden tuli vuoden 2019 loppuun mennessä toimittaa komissiolle kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat (NECP). Suomi ilmoitti kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa tavoittelevansa vähintään 51 prosentin uusiutuvan energian osuutta vuonna 2030. EU:n hallintomalliasetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee myös raportoida komissiolle kerran kahdessa vuodessa nykyiset ja suunnitellut politiikkatoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lue lisää Suomen kansallisesta energia- ja ilmastosuunnitelmasta ja toimenpiteiden raportoinnista (TEM). Kaikkien jäsenmaiden kansalliset suunnitelmat löytyvät komission sivuilta.

Muita ajankohtaisia metsiä koskevia aloitteita

Komission marraskuussa 2021 julkaiseman metsäkatoasetuksen tavoitteena on ehkäistä tiettyjen metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä aiheuttavien tuotteiden pääsyä EU-markkinoille sekä kehittää niiden tuotantoketjuja.  Lue lisää metsäkatoasetuksesta.

Muualla palvelussamme

LULUCF-asetus
Biomassan kestävyyskriteerit uusiutuvan energian direktiivissä
EU:n metsäkatoasetus ja metsäkadon ja laittomien hakkuiden vähentämistä koskevat toimenpiteet

​​​​​​Linkit direktiiveihin, asetuksiin ja tiedonantoihin

Uusiutuvan energian direktiivi RED II, voimassaoleva, (EU) 2018/2001
Uusiutuvan energian direktiiviehdotus RED III 2021 (COM(2021) 557 final)
Taksonomia-asetus (EU) 2020/852 
Taksonomia: ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumisen teknisiä arviointiperusteita koskeva delegoitu säädös C(2021) 2800/3
Asetusehdotus hiilenpoistojen sertifioinnista
Komission tiedonanto kestävistä hiilenkierroista - sustainable carbon cycles

Muualla verkossa

Suomen EU:lle toimittama kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma 2019 (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Suomen kasvihuonekaasupäästöjä koskevia tilastoja (Tilastokeskus)
Euroopan unionin ilmastopolitiikka (Ympäristöministeriö)
Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi ja seuranta (Ympäristöministeriö)
Energia-alan EU- ja kansainvälinen yhteistyö (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Kooste EU:n energiapolitiikasta (Komissio)
Kooste EU:n uusiutuvaa energiaa koskevasta politiikasta (Komissio)

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162350   Sähköpostiosoite:


Lotta Heikkonen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162074   Sähköpostiosoite: