Metsät EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa

Useat EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevat säädökset vaikuttavat metsäsektoriin

EU:ssa linjataan parhaillaan energia- ja ilmastopolitiikkaa vuoteen 2030 asti ja tähän liittyen komissio on julkaissut vuosina 2016–2017 useita lainsäädäntöehdotuksia. Uusi päästökauppadirektiivi sekä taakanjako- ja LULUCF-asetukset tulevat muodostamaan kokonaisuuden, joka ohjaa EU:n ilmastopolitiikkaa vuosina 2021–2030 ja jolla toimeenpannaan Pariisin ilmastosopimusta. Lisäksi parhaillaan käsitellään EU:n puhtaan energian pakettia, joka sisältää useita energiasektoria koskevia lainsäädäntöehdotuksia. Metsäsektorin näkökulmasta energiasäädöksistä tärkein on ehdotus uusiutuvan energian direktiiviksi (RED II) ja sen sisältämä ehdotus biomassan kestävyyskriteereiksi. 

EU:ssa kasvihuonekaasujen vähentäminen pohjautuu EU:n päästökauppajärjestelmään sekä niin kutsuttuun taakanjakopäätökseen päästökauppajärjestelmään kuulumattomien alojen osalta. Päästökaupan ulkopuolisia sektoreita ovat liikenne, rakennusten lämmitys, jätehuolto ja maatalous. Niiden osuus EU:n päästöistä on lähes 60 prosenttia. Komission niin kutsutussa taakanjakoasetuksessa määritellään miten EU vähentää vuosina 2021–2030 päästöjään päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla. Komissio, neuvosto ja parlamentti saivat asetusta koskevat kolmikantaneuvottelut päätökseen joulukuussa 2017.

Taakanjakoasetuksen mukaan Suomen on vähennettävä päästöjään vähintään 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästökaupan ulkopuolisten alojen yhteenlasketut päästöt ovat viime vuosina olleet Suomessa noin 30 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa, ja uuden asetuksen mukaan päästöjä on vähennettävä noin 20 miljoonaan tonniin vuodessa 2030 mennessä.   

LULUCF-asetus määrittelee miten hiilinielut lasketaan ja otetaan huomioon ilmastotavoitteissa

Komission LULUCF-asetus määrittelee miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsänhoidon nielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka. Asetuksesta sovittiin joulukuussa 2017 ja jäsenmaat ja parlamentti vahvistivat sen vuoden 2018 alussa.

Uusiutuvan energian direktiiviin sisältyy jatkossa kestävyyskriteerit myös kiinteille energiabiomassoille

Marraskuussa 2016 julkaistuun uusiutuvan energian direktiiviin (RED II) sisältyy uutena asiana kestävyyskriteerit myös kiinteille biomassoille. Nykyisessä RED-direktiivissä kriteerit koskevat vain liikenteen biopolttoaineita ja muita bionesteitä.

Muualla palvelussamme
LULUCF-asetus
Energiabiomassojen kestävyyskriteerit

Muualla verkossa
10 x mikä LULUCF? - kysymyksiä ja vastauksia LULUCF:stä uutiskirje Klimaatissa
Infografiikkaa kasvihuonekaasuista Suomen maa- ja metsätaloudessa
Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 (Tilastokeskus)
Euroopan unionin ilmastopolitiikka (Ympäristöministeriö)
Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi ja seuranta (Ympäristöministeriö)
Energia-alan EU- ja kansainvälinen yhteistyö (Työ- ja elinkeinoministeriö)
LULUCF-asetus (EU) 2018/841

EU:n asetus- ja direktiiviehdotukset vuoden 2020 jälkeiselle ajalle
Komission asetusehdotus sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021-2030 (heinäkuu 2016)
Komission ehdotus uusiutuvan energian direktiiviksi RED II (COM(2016)767 final; marraskuu 2016)

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350  


Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162